SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 118 of 1040
Begin Back Next Last

ਕਹੂੰ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਕਹੂੰ ਬਿਦਿਆ ਕੇ ਬਿਚਾਰੀ ਕਹੂੰ ਮਾਰਤ ਅਹਾਰੀ ਕਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਕੇਤ ਹੋ ॥

Kehoon Sasathr Dhharee Kehoon Bidhia Kae Bicharee Kehoon Marath Aharee Kehoon Nar Kae Nakaeth Ho ||

कहूं ससत्र धारी कहूं बिदिआ के बिचारी कहूं मारत अहारी कहूं नार के नकेत हो ॥

1884 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Kehoon Susuthr Dhaaree Kehoon Bidhi-aa Ke Bichaaree Kehoon Maaruth Ahaaree Kehoon Naar Ke Nuketh Ho
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਬਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਾਰਦਾ ਭਵਾਨੀ ਕਹੂੰ ਮੰਗਲਾ ਮਿੜਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਆਿਮ ਕਹੂੰ ਸੇਤ ਹੋ ॥

Kehoon Dhaev Banee Kehoon Saradha Bhavanee Kehoon Mangala Mirranee Kehoon Saiam Kehoon Saeth Ho ||

कहूं देव बानी कहूं सारदा भवानी कहूं मंगला मिड़ानी कहूं सआिम कहूं सेत हो ॥

1885 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Kehoon Susuthr Dhaaree Kehoon Bidhi-aa Ke Bichaaree Kehoon Maaruth Ahaaree Kehoon Naar Ke Nuketh Ho
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਧਰਮ ਧਾਮੀ ਕਹੂੰ ਸਰਬ ਠਉਰ ਗਾਮੀ ਕਹੂੰ ਜਤੀ ਕਹੂੰ ਕਾਮੀ ਕਹੂੰ ਦੇਤ ਕਹੂੰ ਲੇਤ ਹੋ ॥

Kehoon Dhharam Dhhamee Kehoon Sarab Thour Gamee Kehoon Jathee Kehoon Kamee Kehoon Dhaeth Kehoon Laeth Ho ||

कहूं धरम धामी कहूं सरब ठउर गामी कहूं जती कहूं कामी कहूं देत कहूं लेत हो ॥

1886 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Kehoon Susuthr Dhaaree Kehoon Bidhi-aa Ke Bichaaree Kehoon Maaruth Ahaaree Kehoon Naar Ke Nuketh Ho
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਬਿਪਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਨ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਨ ਸਮੇਤ ਹੋ ॥ ੪ ॥ ੧੪ ॥

Kehoon Baedh Reeth Kehoon Tha Sio Bipareeth Kehoon Thrigun Atheeth Kehoon Suragun Samaeth Ho || 4 || 14 ||

कहूं बेद रीत कहूं ता सिउ बिपरीत कहूं त्रिगुन अतीत कहूं सुरगुन समेत हो ॥ ४ ॥ १४ ॥

1887 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Kehoon Susuthr Dhaaree Kehoon Bidhi-aa Ke Bichaaree Kehoon Maaruth Ahaaree Kehoon Naar Ke Nuketh Ho
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਜਟਾਧਾਰੀ ਕਹੂੰ ਕਠੀ ਧਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਸਾਧੀ ਕਹੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਤ ਹੋ ॥

Kahoon Jataadhaaroo Kahoon Kanthoo Dhare Brahmchaaroo Kahoon Jog Saadhoo Kahoon Saadhnaa Karat Ho||

कहूं जटाधारी कहूं कठी धरे ब्रहमचारी कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो ॥

O Lord! Somewhere Thou art a sage wearing matted hair, somewhere Thu art a rosary-wearing celibate, somewhere Thou art a rosary-wearing celibate, somewhere Thou hast practiced Yoga and somewhere Thou art practicing Yoga.

38218 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Kahoon Jataadhaaroo Kahoon Kanthoo
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਕਾਨ ਫਾਰੇ ਕਹੂੰ ਡੰਡੀ ਹੁਇ ਪਧਾਰੇ ਕਹੂੰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਪਾਵਨ ਕਉ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪੈ ਧਰਤ ਹੈ ॥

Kahoon Kaan Phaare Kahoon ?an?oo Hue Padhaare Kahoon Phook Phook Paavan Kau Prithoo Pai Dharat Ho||

कहूं कान फारे कहूं डंडी हुइ पधारे कहूं फूक फूक पावन कउ प्रिथी पै धरत है ॥

Somewhere Thou art a Kanphata Yougi and somewhere Thou roamest like a Dandi saint, somewhere Thou steppest on the earth very cautiously.

38219 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Kahoon Jataadhaaroo Kahoon Kanthoo
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਤਹੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਇ ਕੈ ਸਾਧਤ ਸਿਲਾਹਨ ਕੌ ਕਹੂੰ ਛਤ੍ਰੀ ਹੁਇ ਕੈ ਅਰ ਮਾਰਤ ਮਰਤ ਹੋ ॥

Kat-hoon Sipaahoo He Kai Saadhat Silaahan Kau Kahoon Chhatroo Hue Kai Ar Maarat Marat Ho||

कतहूं सिपाही हुइ कै साधत सिलाहन कौ कहूं छत्री हुइ कै अर मारत मरत हो ॥

Somewhere becoming a soldier, Thou practisest arms and somewhere becoming a kshatriya, Thou slayest the enemy or be slayed Thyself.

38220 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Kahoon Jataadhaaroo Kahoon Kanthoo
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਭੂਮ ਭਾਰ ਕੌ ਉਤਾਰਤ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੂੰ ਭਵ ਭੂਤਨ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਤ ਹੋ ॥੫॥੧੫॥

Kahoon Bhoom Bhaar Kau Utaarat Ho Mahaaraaj Kahoon Bhav Bhootan Koo Bhaavnaa Bharat Ho||5||15||

कहूं भूम भार कौ उतारत हो महाराज कहूं भव भूतन की भावना भरत हो ॥५॥१५॥

Somewhere Thou removest the burden of the earth, O Supreme Sovereign! And somewhere Thou the wishes of the worldly beings. 5.15.

38221 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Kahoon Jataadhaaroo Kahoon Kanthoo
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੇ ਨਿਦਾਨ ਕੌ ਬਤਾਵਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਕੇ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ॥_

Kahoon Goot Naad Ke Nidaan Kau Bataavat Ho Kahoon Nritkaaroo Chitrakaaroo Ke Nidhaan Ho||

कहूं गीत नाद के निदान कौ बतावत हो कहूं न्रितकारी चित्रकारी के निधान हो ॥_

O Lord! Somewhere Thou elucidatest the traits of song and sound and somewhere Thou art the treasure of dancing and painting.

38222 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Kahoon Goot Naad Ke Nidaan
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਤਹੂੰ ਪਯੂਖ ਹੁਇ ਕੈ ਪੀਵਤ ਪਿਵਾਵਤ ਹੋ ਕਤਹੂੰ ਮਯੂਖ ਊਖ ਕਹੂੰ ਮਦ ਪਾਨ ਹੋ ॥

Kat-hoon Payookh Hue Kai Poovat Pivaavat Ho Kat-oon Mayookh Ookh Kahoon Mad Paan Ho||

कतहूं पयूख हुइ कै पीवत पिवावत हो कतहूं मयूख ऊख कहूं मद पान हो ॥

Somewhere Thou art ambrosia which Thou drinkest and causest to drink, somewhere Thou art honey and sugarcane juice and somewhere Thou seemest intoxicated with wine.

38223 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kahoon Goot Naad Ke Nidaan
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਮਹਾ ਸੂਰ ਹੁਇ ਕੈ ਮਾਰਤ ਮਵਾਸਨ ਕੈ ਕਹੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਵਤਾਨ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ॥

Kahoon Mahaa Soor Hue Kai Maarat Mavaasan Kau Kahoon Mahaadev Devtaan Ke Samaan Ho||

कहूं महा सूर हुइ कै मारत मवासन कै कहूं महादेव देवतान के समान हो ॥

Somewhere, becoming a great warrior Thou slayeth the enemies and somewhere Thou art like the chief gods.

38224 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kahoon Goot Naad Ke Nidaan
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਮਹਾਦੀਨ ਕਹੂੰ ਦ੍ਰਬ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਹੂੰ ਬਿਦਿਆ ਮੈ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕਹੂੰ ਭੂਮ ਕਹੂੰ ਭਾਨ ਹੋ ॥੬॥੧੬॥

Kahoon Mahaadin Kahoon Drab Ke Adhoon Kahoon Bidiaa Mai Praboon Kaboon Bhoom Kahoon Bhaan Ho||6||16||

कहूं महादीन कहूं द्रब के अधीन कहूं बिदिआ मै प्रबीन कहूं भूम कहूं भान हो ॥६॥१६॥

Somewhere thou art very humble, somewhere Thou art full of ego, somewhere Thou art an adept in learning, somewhere Thou art earth and somewhere Thou art the sun. 6.16.

38225 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kahoon Goot Naad Ke Nidaan
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵੱਯਾ ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜੱਯਾ ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਕੇ ਨਚੱਯਾ ਕਹੂੰ ਨਰ ਕੋ ਅਕਾਰ ਹੋ ॥

Kahoon Goot Ke Gavayyaa Kahoon Ben Ke Bajayyaa Kahoon Nrit Ke Nachayyaa Kahoon Nar Ko Akaar Ho||

कहूं गीत के गवया कहूं बेन के बजया कहूं न्रित के नचया कहूं नर को अकार हो ॥

O Lord! Somewhere Thou art singer of song somewhere Thou art player of flute, somewhere Thou art a dancer and somewhere in the form of a man.

38226 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kahoon Goot Ke Gavayyaa Kahoon Ben Ke Bajayyaa
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਬਾਨੀ ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਕਹੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੂੰ ਰਾਨੀ ਕਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ॥_

Kahoon Bed Baanoo Kahoon Kok Ki Kahaanoo Kahoon Raajaa Kahoon Raanoo Kahoon Naar Ke Prakaar Ho||

कहूं बेद बानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो ॥_

Somewhere Thou art the vedic hymns and somewhere the story of the elucidator of the mystery of love; somewhere Thou art Thyself the king, the queen and also various types of woman.

38227 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kahoon Goot Ke Gavayyaa Kahoon Ben Ke Bajayyaa
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜੱਯਾ ਕਹੂੰ ਧੇਨ ਕੇ ਚਰੱਯਾ ਕਹੂੰ ਲਾਖਨ ਲਵੱਯਾ ਕਹੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ॥

Kahoon Ben Ke Bajayyaa Kahoon Dhen Ke Charayyaa Kahoon Laakhan Lavayyaa Kahoon Sundar Kumaar Ho||

कहूं बेन के बजया कहूं धेन के चरया कहूं लाखन लवया कहूं सुंदर कुमार हो ॥

Somewhere Thou art the player of flute, somewhere the grazier of cows and somewhere Thou art the beautiful youth, enticer of lakhs (of lovely maids.)

38228 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kahoon Goot Ke Gavayyaa Kahoon Ben Ke Bajayyaa
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਹਾ ਦਾਨ ਹੋ ਕਿ ਨ੍ਰਿਦੋਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ॥੮॥੧੮॥

Sudhtaa Koo Saan Ho Ki Santan Ke Praan Ho Ki Daataa Mahaan Daan Ho Ki Nridokhi Nirankar Ho||8||18||

सुधता की सान हो कि संतन के प्रान हो कि दाता महा दान हो कि न्रिदोखी निरंकार हो ॥८॥१८॥

Somewhere Thou art the splendour of Purity, the life of the saints, the Donor of great charities and the immaculate Formless Lord. 8.18.

38229 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੧੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Kahoon Goot Ke Gavayyaa Kahoon Ben Ke Bajayyaa
Akal Ustati Guru Gobind Singh


       


Goto Page
Displaying Page 118 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/118
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.