SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 122 of 1040
Begin Back Next Last

ਅੰਜਨ ਬਿਹੀਨ ਹੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਅਧੀਨ ਹੈਂ ਕਟਯਾ ਜਮ ਕਾਲ ਕੇ ॥

Anjan Biheen Hain Niranjan Prabeen Hain K Saevak Adhheen Hain Kattaya Jam Kal Kae ||

अंजन बिहीन हैं निरंजन प्रबीन हैं कि सेवक अधीन हैं कटया जम काल के ॥

1900 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Anjun Biheen Hai Nirunjun Prubeen Hai Ke Sevuk Adheen Hai Kutuyaa Jum Kaal Ke
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਹੂੰ ਕੇ ਦੇਵ ਨਾਥ ਭੂਮ ਕੇ ਭੁਜੱਯਾ ਹੈਂ ਮੁਹੀਯਾ ਮਹਾਬਾਲ ਕੇ ॥

Dhaevan Kae Dhaev Mehadhaev Hoon Kae Dhaev Nathh Bhoom Kae Bhujaya Hain Muheeya Mehabal Kae ||

देवन के देव महादेव हूं के देव नाथ भूम के भुजॱया हैं मुहीया महाबाल के ॥

1901 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Anjun Biheen Hai Nirunjun Prubeen Hai Ke Sevuk Adheen Hai Kutuyaa Jum Kaal Ke
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾ ਸਾਜ ਹੂੰ ਕੇ ਸਾਜਾ ਮਹਾ ਜੋਗ ਹੂੰ ਕੋ ਜੋਗ ਹੈਂ ਧਰਯਾ ਦ੍ਰਮ ਛਾਲ ਕੇ ॥

Rajan Kae Raja Meha Saj Hoon Kae Saja Meha Jog Hoon Ko Jog Hain Dhharaya Dhram Shhal Kae ||

राजन के राजा महा साज हूं के साजा महा जोग हूं को जोग हैं धरया द्रम छाल के ॥

1902 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Anjun Biheen Hai Nirunjun Prubeen Hai Ke Sevuk Adheen Hai Kutuyaa Jum Kaal Ke
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਕਰੁ ਹੈਂ ਕੁਬੁਧਿਤਾ ਕੇ ਹਰੁ ਹੈਂ ਕਿ ਸਿਧਤਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਹੈਂ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈਂ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ॥੧੧॥੨੬੩॥

Kamana Kae Kar Hain Kubudhhitha Kae Har Hain K Sidhhatha Ko Sathhee Hain K Kal Hain Kuchal Kae ||11||263||

कामना के करु हैं कुबुधिता के हरु हैं कि सिधता को साथी हैं कि काल हैं कुचाल के ॥११॥२६३॥

1903 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Anjun Biheen Hai Nirunjun Prubeen Hai Ke Sevuk Adheen Hai Kutuyaa Jum Kaal Ke
Akal Ustati Guru Gobind Singh


ਕਬਿਤੁ ॥ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Kabit(u)|| Tva Prasaadh||

कबितु ॥ त्व प्रसादि ॥

KABIT, BY THY GRACE

38255 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਿਤਈਆ ਰੰਗ ਭੂਮ ਕੇ ਭਵਈਆ ਭਾਰ ਭੂਮ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਨਾਥ ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਗਾਈਐ ॥

Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa Bhaar Bhoom Ke Mitaeeaa Naath Teeno Lok Gaaeeai||

जुध के जितईआ रंग भूम के भवईआ भार भूम के मिटईआ नाथ तीनो लोक गाईऐ ॥

His Name is sung in all the three worlds, who is the conqueror of wars, the mover on the stage and the effacer of the burden of earth.

38256 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਕਾਹੂੰ ਕੇ ਤਨਈਆ ਹੈਂ ਨ ਮਈਆ ਜਾ ਕੇ ਭਈਆ ਕੋਊ ਛਉਨੀ ਹੂੰ ਕੇ ਛਈਆ ਛੋਡ ਕਾ ਸਿਉ ਪੁੀਤਾ ਲਾਈਐ ॥

Kaahoon Ke Tanaeeaa Hain Na Maeeaa Jaa Ke Bhaeeaa Kooo Chhaunihoon Ke Chhaeeaa Chho? Kaa Sio Preet Laaeeai||

काहूं के तनईआ हैं न मईआ जा के भईआ कोऊ छउनी हूं के छईआ छोड का सिउ पुीता लाईऐ ॥

He hath neither a son, nor mother non brother; He is the Support of the earth, forsaking such Lord whom should we love?

38257 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਸਾਧਨਾ ਸਧਈਆ ਧੂਲ ਧਾਨੀ ਕੇ ਧੁਜਈਆ ਧੋਮ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਈਆ ਧਿਆਨ ਤਾ ਕੋ ਸਦਾ ਲਾਈਐ ॥

Saadhanaa Sadhaeeaa Dhool Dhaanike Dhujaeeaa Dhom Dhaar Ke Dharaeeaa Dhiaan Taa Ko Sadaa Laaeeai||

साधना सधईआ धूल धानी के धुजईआ धोम धार के धरईआ धिआन ता को सदा लाईऐ ॥

We should always meditate upon Him who is instrumental in all accomplishments, establisher of the earth and Support of the sky.

38258 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਆਉ ਕੇ ਬਢਈਆ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਜਪਈਆ ਅਉਰ ਕਾਮ ਕੇ ਕਰਈਆ ਛੋਡ ਅਉਰ ਕਉਨ ਧਿਆਈਐ ॥੪॥੪੩॥

Aau Ke Ba?haeeaa Ek Naam Ke Japaeeaa Aur Kaam Ke Karaeeaa Chho? Aur Kaun Dhiaaeeai||4||43||

आउ के बढईआ एक नाम के जपईआ अउर काम के करईआ छोड अउर कउन धिआईऐ ॥४॥४३॥

When should we meditate upon forsaking the Lord who prolongs the age of our life, who causes the Name to be repeated and all other works to be done?4.43.

38259 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Juddh Ke Jitaeeaa Rang Bhoom Ke Bhavaeeaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਕਬਿਤੁ ॥ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Kabit(u)|| Tva Prasaadh||

कबितु ॥ त्व प्रसादि ॥

KABIT, BY THY GRACE

38260 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kaam Ko Kunindaa Khair Khoobiko Dihindaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਕਾਮ ਕੋ ਕੁਨਿੰਦਾ ਖੈਰ ਖੂਬੀ ਕੋ ਦਿਹਿੰਦਾ ਗਜ ਗਾਜੀ ਕੋ ਗਜਿੰਦਾ ਸੁ ਕੁਨਿੰਦਾ ਕੈ ਬਤਾਈਐ ॥

Kaam Ko Kunindaa Khair Khoobiko Dihindaa Gaj Gaajiko Gajindaa Su Kunindaa Kai Bataaeeai||

काम को कुनिंदा खैर खूबी को दिहिंदा गज गाजी को गजिंदा सु कुनिंदा कै बताईऐ ॥

He is called the creator, who completes all the errands, who gives the comfort and honour and who is the destroyer of warriors stout like elephants.

38261 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kaam Ko Kunindaa Khair Khoobiko Dihindaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


ਚਾਮ ਕੇ ਚਲਿੰਦਾ ਘਾਉ ਘਾਮ ਤੇ ਬਚਿੰਦਾ ਛਤ੍ਰ ਛੈਨੀ ਕੇ ਛਲਿੰਦਾ ਸੋ ਦਿਹਿੰਦਾ ਕੈ ਮਨਾਈਐ ॥

Chaam Ke Chalindaa Ghaau Ghaam Te Bachindaa Chhatra Chhainike Chhalindaa So Dihindaa Kai Manaaeeai||

चाम के चलिंदा घाउ घाम ते बचिंदा छत्र छैनी के छलिंदा सो दिहिंदा कै मनाईऐ ॥

He is the wielder of bow, the Protector from all types of afflictions, Deceiver of the universal monarchs and Donor of everything without asking. He should be worshipped with diligence.

38262 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kaam Ko Kunindaa Khair Khoobiko Dihindaa
Gian Prabodh Guru Gobind Singh


       


Goto Page
Displaying Page 122 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/122
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.