SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 893 of 1040
Begin Back Next Last

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰਿ ਅਪਿਓ ਪੀਆਵਣਾ॥

Piram Piala Poor Apiou Peeavana||

पिरम पिआला पूरि अपिओ पीआवणा॥

Gurmukhs drink the unbearable Cup of love filled to the brims and being in the presence of the all;

33292 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਹਰਮੁ ਹਕੁ ਹਜੂਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਾ॥

Meharam Hak Hajoor Alakh Lakhavana||

महरमु हकु हजूरि अलखु लखावणा॥

Pervading Lord they perceive the imperceptible.

33293 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਘਟ ਅਵਘਟ ਭਰਪੂਰਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਵਣਾ॥

Ghatt Avaghatt Bharapoor Ridhai Samavana||

घट अवघट भरपूरि रिदै समावणा॥

The one who resides in all hearts is dwelling in their hearts.

33294 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਬੀਅਹੁ ਹੋਇ ਅੰਗੂਰੁ ਸੁਫਲਿ ਸਮਾਵਣਾ॥

Beeahu Hoe Angoor Sufal Samavana||

बीअहु होइ अंगूरु सुफलि समावणा॥

The love creeper of their's has become full of fruits as the seedling of grape turns out to be fruitful vine.

33295 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਵਨ ਹੋਇ ਠਰੂਰ ਮਹਿ ਮਹਿਕਾਵਣਾ॥

Bavan Hoe Tharoor Mehi Mehikavana||

बावन होइ ठरूर महि महिकावणा॥

Becoming sandal, they provide coolness to one and all.

33296 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਪੂਰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਾ॥

Chandhan Chandh Kapoor Mael Milavana||

चंदन चंद कपूर मेलि मिलावणा॥

Their cool is like the coolness of sandal, moon, and camphor.

33297 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਸੀਅਰ ਅੰਦਰਿ ਸੂਰ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਵਣਾ॥

Saseear Andhar Soor Thapath Bujhavana||

ससीअर अंदरि सूर तपति बुझावणा॥

Associating the sun (rajas) with the moon (sattv) they assuage its heat.

33298 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਰਣ ਕਵਲ ਦੀ ਧੂਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਾਵਣਾ॥

Charan Kaval Dhee Dhhoor Masathak Lavana||

चरण कवल दी धूरि मसतकि लावणा॥

They put on their forehead the dust of the lotus feet

33299 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਾਰਣ ਲਖ ਅੰਕੂਰ ਕਰਣੁ ਕਰਾਵਣਾ॥

Karan Lakh Ankoor Karan Karavana||

कारण लख अंकूर करणु करावणा॥

And come to know the creator as the root cause of all the causes.

33300 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਜਨਿ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵਣਾ ॥੧੩॥

Vajan Anehadh Thoor Joth Jagavana ||13||

वजनि अनहद तूर जोति जगावणा ॥१३॥

When flame (of knowledge) flashes in their heart, the unstruck melody starts ringing.

33301 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Pirum Pi-aalaa Poor Apiou Pee-aavunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਓੜਕੁ ਓੜਕੁ ਭਾਲਿ ਨ ਓੜਕੁ ਪਾਇਆ॥

Ourrak Ourrak Bhal N Ourrak Paeia||

ओड़कु ओड़कु भालि न ओड़कु पाइआ॥

In order to know Him, people put in extreme efforts but could not know His extant.

33302 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਓੜਕੁ ਭਾਲਣਿ ਗਏ ਸਿ ਫੇਰ ਨ ਆਇਆ॥

Ourrak Bhalan Geae S Faer N Aeia||

ओड़कु भालणि गए सि फेर न आइआ॥

Those who went out to know His bounds could never return.

33303 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਓੜਕੁ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ॥

Ourrak Lakh Karorr Bharam Bhulaeia||

ओड़कु लख करोड़ि भरमि भुलाइआ॥

To know Him, myriads of people have remained wandering in illusions.

33304 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਦੁ ਵਡਾ ਵਿਸਮਾਦੁ ਨ ਅੰਤ ਸੁਣਾਇਆ॥

Adh Vadda Visamadh N Anth Sunaeia||

आदु वडा विसमादु न अंत सुणाइआ॥

That primeval Lord is the grand wonder whose mystery cannot be understood by mere listening.

33305 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਾਥਿ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਲਹਰੀ ਛਾਇਆ॥

Hathh N Paravar Leharee Shhaeia||

हाथि न पारावारु लहरी छाइआ॥

His waves, shades etc are limitless.

33306 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥

Eik Kavao Pasao N Alakh Lakhaeia||

इकु कवाउ पसाउ न अलखु लखाइआ॥

The imperceptible Lord who has created all through His single vibration cannot be perceived.

33307 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਾਦਰੁ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੁਦਰਤਿ ਮਾਇਆ॥

Kadhar No Kuraban Kudharath Maeia||

कादरु नो कुरबाणु कुदरति माइआ॥

I am sacrifice unto that creator, whose maya is this creation.

33308 17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ਗੁਰਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥੩॥

Apae Janai Ap Gur Samajhaeia ||3||

आपे जाणै आपु गुरि समझाइआ ॥३॥

The Guru has made me understand that God alone knows about His own self (none else can know Him).

33309 18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ourruk Ourruk Bhaal Na Ourruk Paaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕੇਵਡੁ ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਾਇਆ॥

Kaevadd Eik Kavao Pasao Karaeia||

केवडु इकु कवाउ पसाउ कराइआ॥

How great is His one vibration which has created the whole expanse of the world!

33310 19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕੇਵਡੁ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤੋਲਿ ਤੁਲਾਇਆ॥

Kaevadd Kandda Thol Thol Thulaeia||

केवडु कंडा तोलु तोलि तुलाइआ॥

How big is His weighing hook that it has sustained the whole creation!

33311 20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰੋੜਿ ਕਵਾਉ ਵਧਾਇਆ॥

Kar Brehamandd Karorr Kavao Vadhhaeia||

करि ब्रहमंड करोड़ि कवाउ वधाइआ॥

Creating crores of universes He has spread around His power of speech.

33312 21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਲਖ ਲਖ ਧਰਤਿ ਅਗਾਸਿ ਅਧਰ ਧਰਾਇਆ॥

Lakh Lakh Dhharath Agas Adhhar Dhharaeia||

लख लख धरति अगासि अधर धराइआ॥

Lakhs of earths and skies He kept hanging without support.

33313 22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਲਖ ਉਪਾਇਆ॥

Poun Panee Baisanthar Lakh Oupaeia||

पउणु पाणी बैसंतरु लख उपाइआ॥

Million types of airs, waters and fires He created.

33314 23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ॥

Lakh Chouraseeh Jon Khael Rachaeia||

लख चउरासीह जोनि खेलु रचाइआ॥

He created the game of eighty four lakhs of species.

33315 24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੋਨਿ ਜੋਨਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ॥

Jon Jon Jeea Janth Anth N Paeia||

जोनि जोनि जीअ जंत अंत न पाइआ॥

No end is known of the creatures of even one species.

33316 25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ਅਲੇਖ ਧਿਆਇਆ ॥੯॥

Sir Sir Laekh Likhae Alaekh Dhhiaeia ||9||

सिरि सिरि लेखु लिखाइ अलेख धिआइआ ॥९॥

He has engraved writ on the forehead of all so that they all meditate upon the Lord who is beyond writ.

33317 26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Kevud Eik Kuvaao Pusaao Kuraaei-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠਿ ਨ ਖੋਲ੍‍ ॥

Ram Padharathh Pae Kai Kabeera Ganth N Kholh ||

राम पदारथु पाइ कै कबीरा गांठि न खोल्‍ ॥

The Treasure of the Lord is obtained, O Kabeer, but do not undo its knot.

33318 27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Raam Pudhaaruth Paae Kai Kubeeraa Gaath Na Kholu
Salok Bhagat Kabir


ਨਹੀ ਪਟਣੁ ਨਹੀ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀ ਗਾਹਕੁ ਨਹੀ ਮੋਲੁ ॥੨੩॥

Nehee Pattan Nehee Parakhoo Nehee Gahak Nehee Mol ||23||

नही पटणु नही पारखू नही गाहकु नही मोलु ॥२३॥

There is no market to sell it, no appraiser, no customer, and no price. ||23||

33319 28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੯੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Raam Pudhaaruth Paae Kai Kubeeraa Gaath Na Kholu
Salok Bhagat Kabir


       


Goto Page
Displaying Page 893 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/893
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.