SearchGurbani.com

Aavuhu Miluhu Seheleeho Suchurraa Naam Leehaa
ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Vadhans on Page 766
in Section 'Jo Aayaa So Chalsee' of Amrit Keertan Gutka.

   

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Vaddehans Mehala 1 ||

वडहंसु महला १ ॥

Wadahans, First Mehl:

1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 1


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaehan ||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name.

2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 2


ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍‍ਾਲੇਹਾਂ ॥

Roveh Bireha Than Ka Apana Sahib Sanmhalaehan ||

रोवह बिरहा तन का आपणा साहिबु संम्‍ालेहां ॥

Let us weep over the body's separation from the Lord and Master; let us remember Him in contemplation.

3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 3


ਸਾਹਿਬੁ ਸਮ੍‍ਾਲਿਹ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲਿਹ ਅਸਾ ਭਿ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥

Sahib Samhalih Panthh Nihalih Asa Bh Outhhai Jana ||

साहिबु सम्‍ालिह पंथु निहालिह असा भि ओथै जाणा ॥

Let us remember the Lord and Master in contemplation, and keep a watchful eye on the Path. We shall have to go there as well.

4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 4


ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥

Jis Ka Keea Thin Hee Leea Hoa Thisai Ka Bhana ||

जिस का कीआ तिन ही लीआ होआ तिसै का भाणा ॥

He who has created, also destroys; whatever happens is by His Will.

5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 5


ਜੋ ਤਿਨਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥

Jo Thin Kar Paeia S Agai Aeia Asee K Hukam Karaeha ||

जो तिनि करि पाइआ सु आगै आइआ असी कि हुकमु करेहा ॥

Whatever He has done, has come to pass; how can we command Him?

6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 6


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaeha ||1||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥१॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name. ||1||

7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 7


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Mar Janai Aisa Koe ||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ ॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die.

8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 8


ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

Saevihu Sahib Sanmrathh Apana Panthh Suhaela Agai Hoe ||

सेविहु साहिबु संम्रथु आपणा पंथु सुहेला आगै होइ ॥

Serve your Almighty Lord and Master, and your path in the world hereafter will be easy.

9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 9


ਪੰਥਿ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥

Panthh Suhaelai Javahu Than Fal Pavahu Agai Milai Vaddaee ||

पंथि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु आगै मिलै वडाई ॥

Take this easy path, and you shall obtain the fruits of your rewards, and receive honor in the world hereafter.

10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 10


ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥

Bhaettai Sio Javahu Sach Samavahu Than Path Laekhai Paee ||

भेटै सिउ जावहु सचि समावहु तां पति लेखै पाई ॥

Go there with your offering, and you shall merge in the True Lord; your honor shall be confirmed.

11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 11


ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

Mehalee Jae Pavahu Khasamai Bhavahu Rang Sio Raleea Manai ||

महली जाइ पावहु खसमै भावहु रंग सिउ रलीआ माणै ॥

You shall obtain a place in the Mansion of the Lord Master's Presence; being pleasing to Him, you shall enjoy the pleasures of His Love.

12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 12


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ॥੨॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Koee Mar Janai ||2||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे कोई मरि जाणै ॥२॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die. ||2||

13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 13


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥

Maran Munasa Sooria Hak Hai Jo Hoe Maran Paravano ||

मरणु मुणसा सूरिआ हकु है जो होइ मरनि परवाणो ॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God.

14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 14


ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

Soorae Saeee Agai Akheeahi Dharageh Pavehi Sachee Mano ||

सूरे सेई आगै आखीअहि दरगह पावहि साची माणो ॥

They alone are acclaimed as brave warriors in the world hereafter, who receive true honor in the Court of the Lord.

15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 15


ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Dharageh Man Pavehi Path Sio Javehi Agai Dhookh N Lagai ||

दरगह माणु पावहि पति सिउ जावहि आगै दूखु न लागै ॥

They are honored in the Court of the Lord; they depart with honor, and they do not suffer pain in the world hereafter.

16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 16


ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

Kar Eaek Dhhiavehi Than Fal Pavehi Jith Saeviai Bho Bhagai ||

करि एकु धिआवहि तां फलु पावहि जितु सेविऐ भउ भागै ॥

They meditate on the One Lord, and obtain the fruits of their rewards. Serving the Lord, their fear is dispelled.

17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 17


ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥

Oocha Nehee Kehana Man Mehi Rehana Apae Janai Jano ||

ऊचा नही कहणा मन महि रहणा आपे जाणै जाणो ॥

Do not indulge in egotism, and dwell within your own mind; the Knower Himself knows everything.

18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 18


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

Maran Munasan Sooria Hak Hai Jo Hoe Marehi Paravano ||3||

मरणु मुणसां सूरिआ हकु है जो होइ मरहि परवाणो ॥३॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God. ||3||

19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 19


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play.

20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 20


ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

Keetha Vaekhai Sahib Apana Kudharath Karae Beecharo ||

कीता वेखै साहिबु आपणा कुदरति करे बीचारो ॥

The Lord Master beholds His work, and contemplates His creative potency.

21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 21


ਕੁਦਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

Kudharath Beecharae Dhharan Dhharae Jin Keea So Janai ||

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कीआ सो जाणै ॥

He contemplates His creative potency, having established the Universe. He who created it, He alone knows.

22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 22


ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Apae Vaekhai Apae Boojhai Apae Hukam Pashhanai ||

आपे वेखै आपे बूझै आपे हुकमु पछाणै ॥

He Himself beholds it, and He Himself understands it. He Himself realizes the Hukam of His Command.

23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 23


ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

Jin Kishh Keea Soee Janai Tha Ka Roop Aparo ||

जिनि किछु कीआ सोई जाणै ता का रूपु अपारो ॥

He who created these things, He alone knows. His subtle form is infinite.

24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 24


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||4||2||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥४॥२॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play. ||4||2||

25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 25


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Vaddehans Mehala 1 ||

वडहंसु महला १ ॥

Wadahans, First Mehl:

26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 26


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaehan ||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name.

27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 27


ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍‍ਾਲੇਹਾਂ ॥

Roveh Bireha Than Ka Apana Sahib Sanmhalaehan ||

रोवह बिरहा तन का आपणा साहिबु संम्‍ालेहां ॥

Let us weep over the body's separation from the Lord and Master; let us remember Him in contemplation.

28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 28


ਸਾਹਿਬੁ ਸਮ੍‍ਾਲਿਹ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲਿਹ ਅਸਾ ਭਿ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥

Sahib Samhalih Panthh Nihalih Asa Bh Outhhai Jana ||

साहिबु सम्‍ालिह पंथु निहालिह असा भि ओथै जाणा ॥

Let us remember the Lord and Master in contemplation, and keep a watchful eye on the Path. We shall have to go there as well.

29 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੨੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 29


ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥

Jis Ka Keea Thin Hee Leea Hoa Thisai Ka Bhana ||

जिस का कीआ तिन ही लीआ होआ तिसै का भाणा ॥

He who has created, also destroys; whatever happens is by His Will.

30 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 30


ਜੋ ਤਿਨਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥

Jo Thin Kar Paeia S Agai Aeia Asee K Hukam Karaeha ||

जो तिनि करि पाइआ सु आगै आइआ असी कि हुकमु करेहा ॥

Whatever He has done, has come to pass; how can we command Him?

31 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 31


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaeha ||1||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥१॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name. ||1||

32 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 32


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Mar Janai Aisa Koe ||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ ॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die.

33 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 33


ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

Saevihu Sahib Sanmrathh Apana Panthh Suhaela Agai Hoe ||

सेविहु साहिबु संम्रथु आपणा पंथु सुहेला आगै होइ ॥

Serve your Almighty Lord and Master, and your path in the world hereafter will be easy.

34 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 34


ਪੰਥਿ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥

Panthh Suhaelai Javahu Than Fal Pavahu Agai Milai Vaddaee ||

पंथि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु आगै मिलै वडाई ॥

Take this easy path, and you shall obtain the fruits of your rewards, and receive honor in the world hereafter.

35 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 35


ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥

Bhaettai Sio Javahu Sach Samavahu Than Path Laekhai Paee ||

भेटै सिउ जावहु सचि समावहु तां पति लेखै पाई ॥

Go there with your offering, and you shall merge in the True Lord; your honor shall be confirmed.

36 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 36


ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

Mehalee Jae Pavahu Khasamai Bhavahu Rang Sio Raleea Manai ||

महली जाइ पावहु खसमै भावहु रंग सिउ रलीआ माणै ॥

You shall obtain a place in the Mansion of the Lord Master's Presence; being pleasing to Him, you shall enjoy the pleasures of His Love.

37 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 37


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ॥੨॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Koee Mar Janai ||2||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे कोई मरि जाणै ॥२॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die. ||2||

38 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 38


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥

Maran Munasa Sooria Hak Hai Jo Hoe Maran Paravano ||

मरणु मुणसा सूरिआ हकु है जो होइ मरनि परवाणो ॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God.

39 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੩੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 39


ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

Soorae Saeee Agai Akheeahi Dharageh Pavehi Sachee Mano ||

सूरे सेई आगै आखीअहि दरगह पावहि साची माणो ॥

They alone are acclaimed as brave warriors in the world hereafter, who receive true honor in the Court of the Lord.

40 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 40


ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Dharageh Man Pavehi Path Sio Javehi Agai Dhookh N Lagai ||

दरगह माणु पावहि पति सिउ जावहि आगै दूखु न लागै ॥

They are honored in the Court of the Lord; they depart with honor, and they do not suffer pain in the world hereafter.

41 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 41


ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

Kar Eaek Dhhiavehi Than Fal Pavehi Jith Saeviai Bho Bhagai ||

करि एकु धिआवहि तां फलु पावहि जितु सेविऐ भउ भागै ॥

They meditate on the One Lord, and obtain the fruits of their rewards. Serving the Lord, their fear is dispelled.

42 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 42


ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥

Oocha Nehee Kehana Man Mehi Rehana Apae Janai Jano ||

ऊचा नही कहणा मन महि रहणा आपे जाणै जाणो ॥

Do not indulge in egotism, and dwell within your own mind; the Knower Himself knows everything.

43 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 43


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

Maran Munasan Sooria Hak Hai Jo Hoe Marehi Paravano ||3||

मरणु मुणसां सूरिआ हकु है जो होइ मरहि परवाणो ॥३॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God. ||3||

44 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 44


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play.

45 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 45


ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

Keetha Vaekhai Sahib Apana Kudharath Karae Beecharo ||

कीता वेखै साहिबु आपणा कुदरति करे बीचारो ॥

The Lord Master beholds His work, and contemplates His creative potency.

46 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 46


ਕੁਦਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

Kudharath Beecharae Dhharan Dhharae Jin Keea So Janai ||

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कीआ सो जाणै ॥

He contemplates His creative potency, having established the Universe. He who created it, He alone knows.

47 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 47


ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Apae Vaekhai Apae Boojhai Apae Hukam Pashhanai ||

आपे वेखै आपे बूझै आपे हुकमु पछाणै ॥

He Himself beholds it, and He Himself understands it. He Himself realizes the Hukam of His Command.

48 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 48


ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

Jin Kishh Keea Soee Janai Tha Ka Roop Aparo ||

जिनि किछु कीआ सोई जाणै ता का रूपु अपारो ॥

He who created these things, He alone knows. His subtle form is infinite.

49 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੪੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 49


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||4||2||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥४॥२॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play. ||4||2||

50 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 50


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Vaddehans Mehala 1 ||

वडहंसु महला १ ॥

Wadahans, First Mehl:

51 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 51


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaehan ||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name.

52 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 52


ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍‍ਾਲੇਹਾਂ ॥

Roveh Bireha Than Ka Apana Sahib Sanmhalaehan ||

रोवह बिरहा तन का आपणा साहिबु संम्‍ालेहां ॥

Let us weep over the body's separation from the Lord and Master; let us remember Him in contemplation.

53 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 53


ਸਾਹਿਬੁ ਸਮ੍‍ਾਲਿਹ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲਿਹ ਅਸਾ ਭਿ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥

Sahib Samhalih Panthh Nihalih Asa Bh Outhhai Jana ||

साहिबु सम्‍ालिह पंथु निहालिह असा भि ओथै जाणा ॥

Let us remember the Lord and Master in contemplation, and keep a watchful eye on the Path. We shall have to go there as well.

54 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 54


ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥

Jis Ka Keea Thin Hee Leea Hoa Thisai Ka Bhana ||

जिस का कीआ तिन ही लीआ होआ तिसै का भाणा ॥

He who has created, also destroys; whatever happens is by His Will.

55 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 55


ਜੋ ਤਿਨਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥

Jo Thin Kar Paeia S Agai Aeia Asee K Hukam Karaeha ||

जो तिनि करि पाइआ सु आगै आइआ असी कि हुकमु करेहा ॥

Whatever He has done, has come to pass; how can we command Him?

56 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 56


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaeha ||1||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥१॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name. ||1||

57 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 57


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Mar Janai Aisa Koe ||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ ॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die.

58 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 58


ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

Saevihu Sahib Sanmrathh Apana Panthh Suhaela Agai Hoe ||

सेविहु साहिबु संम्रथु आपणा पंथु सुहेला आगै होइ ॥

Serve your Almighty Lord and Master, and your path in the world hereafter will be easy.

59 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੫੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 59


ਪੰਥਿ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥

Panthh Suhaelai Javahu Than Fal Pavahu Agai Milai Vaddaee ||

पंथि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु आगै मिलै वडाई ॥

Take this easy path, and you shall obtain the fruits of your rewards, and receive honor in the world hereafter.

60 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 60


ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥

Bhaettai Sio Javahu Sach Samavahu Than Path Laekhai Paee ||

भेटै सिउ जावहु सचि समावहु तां पति लेखै पाई ॥

Go there with your offering, and you shall merge in the True Lord; your honor shall be confirmed.

61 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 61


ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

Mehalee Jae Pavahu Khasamai Bhavahu Rang Sio Raleea Manai ||

महली जाइ पावहु खसमै भावहु रंग सिउ रलीआ माणै ॥

You shall obtain a place in the Mansion of the Lord Master's Presence; being pleasing to Him, you shall enjoy the pleasures of His Love.

62 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 62


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ॥੨॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Koee Mar Janai ||2||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे कोई मरि जाणै ॥२॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die. ||2||

63 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 63


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥

Maran Munasa Sooria Hak Hai Jo Hoe Maran Paravano ||

मरणु मुणसा सूरिआ हकु है जो होइ मरनि परवाणो ॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God.

64 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 64


ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

Soorae Saeee Agai Akheeahi Dharageh Pavehi Sachee Mano ||

सूरे सेई आगै आखीअहि दरगह पावहि साची माणो ॥

They alone are acclaimed as brave warriors in the world hereafter, who receive true honor in the Court of the Lord.

65 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 65


ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Dharageh Man Pavehi Path Sio Javehi Agai Dhookh N Lagai ||

दरगह माणु पावहि पति सिउ जावहि आगै दूखु न लागै ॥

They are honored in the Court of the Lord; they depart with honor, and they do not suffer pain in the world hereafter.

66 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 66


ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

Kar Eaek Dhhiavehi Than Fal Pavehi Jith Saeviai Bho Bhagai ||

करि एकु धिआवहि तां फलु पावहि जितु सेविऐ भउ भागै ॥

They meditate on the One Lord, and obtain the fruits of their rewards. Serving the Lord, their fear is dispelled.

67 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 67


ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥

Oocha Nehee Kehana Man Mehi Rehana Apae Janai Jano ||

ऊचा नही कहणा मन महि रहणा आपे जाणै जाणो ॥

Do not indulge in egotism, and dwell within your own mind; the Knower Himself knows everything.

68 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 68


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

Maran Munasan Sooria Hak Hai Jo Hoe Marehi Paravano ||3||

मरणु मुणसां सूरिआ हकु है जो होइ मरहि परवाणो ॥३॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God. ||3||

69 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੬੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 69


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play.

70 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 70


ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

Keetha Vaekhai Sahib Apana Kudharath Karae Beecharo ||

कीता वेखै साहिबु आपणा कुदरति करे बीचारो ॥

The Lord Master beholds His work, and contemplates His creative potency.

71 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 71


ਕੁਦਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

Kudharath Beecharae Dhharan Dhharae Jin Keea So Janai ||

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कीआ सो जाणै ॥

He contemplates His creative potency, having established the Universe. He who created it, He alone knows.

72 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 72


ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Apae Vaekhai Apae Boojhai Apae Hukam Pashhanai ||

आपे वेखै आपे बूझै आपे हुकमु पछाणै ॥

He Himself beholds it, and He Himself understands it. He Himself realizes the Hukam of His Command.

73 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 73


ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

Jin Kishh Keea Soee Janai Tha Ka Roop Aparo ||

जिनि किछु कीआ सोई जाणै ता का रूपु अपारो ॥

He who created these things, He alone knows. His subtle form is infinite.

74 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 74


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||4||2||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥४॥२॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play. ||4||2||

75 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 75


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Vaddehans Mehala 1 ||

वडहंसु महला १ ॥

Wadahans, First Mehl:

76 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 76


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaehan ||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name.

77 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 77


ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍‍ਾਲੇਹਾਂ ॥

Roveh Bireha Than Ka Apana Sahib Sanmhalaehan ||

रोवह बिरहा तन का आपणा साहिबु संम्‍ालेहां ॥

Let us weep over the body's separation from the Lord and Master; let us remember Him in contemplation.

78 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 78


ਸਾਹਿਬੁ ਸਮ੍‍ਾਲਿਹ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲਿਹ ਅਸਾ ਭਿ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥

Sahib Samhalih Panthh Nihalih Asa Bh Outhhai Jana ||

साहिबु सम्‍ालिह पंथु निहालिह असा भि ओथै जाणा ॥

Let us remember the Lord and Master in contemplation, and keep a watchful eye on the Path. We shall have to go there as well.

79 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੭੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 79


ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥

Jis Ka Keea Thin Hee Leea Hoa Thisai Ka Bhana ||

जिस का कीआ तिन ही लीआ होआ तिसै का भाणा ॥

He who has created, also destroys; whatever happens is by His Will.

80 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 80


ਜੋ ਤਿਨਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥

Jo Thin Kar Paeia S Agai Aeia Asee K Hukam Karaeha ||

जो तिनि करि पाइआ सु आगै आइआ असी कि हुकमु करेहा ॥

Whatever He has done, has come to pass; how can we command Him?

81 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 81


ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥

Avahu Milahu Sehaeleeho Sacharra Nam Leaeha ||1||

आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥१॥

Come, O my companions - let us meet together and dwell upon the True Name. ||1||

82 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 82


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Mar Janai Aisa Koe ||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ ॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die.

83 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 83


ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

Saevihu Sahib Sanmrathh Apana Panthh Suhaela Agai Hoe ||

सेविहु साहिबु संम्रथु आपणा पंथु सुहेला आगै होइ ॥

Serve your Almighty Lord and Master, and your path in the world hereafter will be easy.

84 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 84


ਪੰਥਿ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥

Panthh Suhaelai Javahu Than Fal Pavahu Agai Milai Vaddaee ||

पंथि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु आगै मिलै वडाई ॥

Take this easy path, and you shall obtain the fruits of your rewards, and receive honor in the world hereafter.

85 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 85


ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥

Bhaettai Sio Javahu Sach Samavahu Than Path Laekhai Paee ||

भेटै सिउ जावहु सचि समावहु तां पति लेखै पाई ॥

Go there with your offering, and you shall merge in the True Lord; your honor shall be confirmed.

86 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 86


ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

Mehalee Jae Pavahu Khasamai Bhavahu Rang Sio Raleea Manai ||

महली जाइ पावहु खसमै भावहु रंग सिउ रलीआ माणै ॥

You shall obtain a place in the Mansion of the Lord Master's Presence; being pleasing to Him, you shall enjoy the pleasures of His Love.

87 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 87


ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ॥੨॥

Maran N Mandha Loka Akheeai Jae Koee Mar Janai ||2||

मरणु न मंदा लोका आखीऐ जे कोई मरि जाणै ॥२॥

Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die. ||2||

88 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 88


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥

Maran Munasa Sooria Hak Hai Jo Hoe Maran Paravano ||

मरणु मुणसा सूरिआ हकु है जो होइ मरनि परवाणो ॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God.

89 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੮੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 89


ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

Soorae Saeee Agai Akheeahi Dharageh Pavehi Sachee Mano ||

सूरे सेई आगै आखीअहि दरगह पावहि साची माणो ॥

They alone are acclaimed as brave warriors in the world hereafter, who receive true honor in the Court of the Lord.

90 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 90


ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Dharageh Man Pavehi Path Sio Javehi Agai Dhookh N Lagai ||

दरगह माणु पावहि पति सिउ जावहि आगै दूखु न लागै ॥

They are honored in the Court of the Lord; they depart with honor, and they do not suffer pain in the world hereafter.

91 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 91


ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

Kar Eaek Dhhiavehi Than Fal Pavehi Jith Saeviai Bho Bhagai ||

करि एकु धिआवहि तां फलु पावहि जितु सेविऐ भउ भागै ॥

They meditate on the One Lord, and obtain the fruits of their rewards. Serving the Lord, their fear is dispelled.

92 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 92


ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥

Oocha Nehee Kehana Man Mehi Rehana Apae Janai Jano ||

ऊचा नही कहणा मन महि रहणा आपे जाणै जाणो ॥

Do not indulge in egotism, and dwell within your own mind; the Knower Himself knows everything.

93 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 93


ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

Maran Munasan Sooria Hak Hai Jo Hoe Marehi Paravano ||3||

मरणु मुणसां सूरिआ हकु है जो होइ मरहि परवाणो ॥३॥

The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God. ||3||

94 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 94


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play.

95 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 95


ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

Keetha Vaekhai Sahib Apana Kudharath Karae Beecharo ||

कीता वेखै साहिबु आपणा कुदरति करे बीचारो ॥

The Lord Master beholds His work, and contemplates His creative potency.

96 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 96


ਕੁਦਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

Kudharath Beecharae Dhharan Dhharae Jin Keea So Janai ||

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कीआ सो जाणै ॥

He contemplates His creative potency, having established the Universe. He who created it, He alone knows.

97 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 97


ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Apae Vaekhai Apae Boojhai Apae Hukam Pashhanai ||

आपे वेखै आपे बूझै आपे हुकमु पछाणै ॥

He Himself beholds it, and He Himself understands it. He Himself realizes the Hukam of His Command.

98 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 98


ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

Jin Kishh Keea Soee Janai Tha Ka Roop Aparo ||

जिनि किछु कीआ सोई जाणै ता का रूपु अपारो ॥

He who created these things, He alone knows. His subtle form is infinite.

99 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੯੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 99


ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

Naanak Kis No Baba Roeeai Bajee Hai Eihu Sansaro ||4||2||

नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ॥४॥२॥

Nanak: for whom should we mourn, O Baba? This world is merely a play. ||4||2||

100 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੬ ਪੰ. ੧੦੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:766 Line: 100


   Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/shabad/61/aavuhu_miluhu_seheleeho_suchurraa_naam_leehaa
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.