SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1199 of 1477
Begin Back Next Last

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਕੀਨ ਦੂਸਰ ਵਤਾਰ ॥ ਅਬ ਕਹੋ ਤੋਹਿ ਤੀਸਰ ਬਿਚਾਰ ॥ ਜਿਹ ਭਾਂਤਿ ਧਰਯੋ ਬਪੁ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਇ ॥ ਸਭ ਕਹਯੋ ਤਾਹਿ ਨੀਕੇ ਸੁਭਾਇ ॥੯॥

Eiha Bhaat(i) Keena Doosara Vataar ॥ Aba Kaho Tohi Teesara Bichaar ॥ Jiha Bhaat(i) Dharayo Bapu Barahama Raaei ॥ Sabha Kahayo Taahi Neeke Subhaaei ॥9॥

इह भांति कीन दूसर वतार ॥ अब कहो तोहि तीसर बिचार ॥ जिह भांति धरयो बपु ब्रहम राइ ॥ सभ कहयो ताहि नीके सुभाइ ॥९॥

In this way the second incarnation manifested himself and now I am describing the third one thoughtfully; the manner in which Brahma assumed his body, I now describe it nicely.9.

167741 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦੁਤੀਯ ਅਵਤਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੱਸ਼ਪ ਸਮਾਪਤੰ ॥

Eiti Sree Bachitara Naattaka Garaanthe Duteeya Avataare Barahamaa Ka`shapa Samaapataan ॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे दुतीय अवतारे ब्रहमा कशप समापतं ॥

End of the description of Kashyap the second incarnation of Brahma, in Bachittar Natak.

167752 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੨


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

167763 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੩


ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਥਨੰ ॥

Ath Tariteeaa Avataar Shukara Kathnaan ॥

अथ त्रितीआ अवतार शुक्र कथनं ॥

Now being the description about the third incarnation Shukra

167774 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੪


ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

Paadharhee Chhand ॥

पाधड़ी छंद ॥

PAADHARI STANZA

167785 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੫


ਪੁਨਿ ਧਰਾ ਤੀਸਰ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਰੂਪ ॥ ਜਗਿ ਭਯੋ ਆਨ ਕਰਿ ਦੈਤ ਭੂਪ ॥ ਤਬ ਦੇਵ ਬੰਸ ਪ੍ਰਚੁਰਯੋ ਅਪਾਰ ॥ ਕੀਨੇ ਸੁ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸੁਧਾਰਿ ॥੧॥

Puni Dharaa Teesara Eiha Bhaat(i) Roop ॥ Jagi Bhayo Aana Kari Dait Bhoop ॥ Taba Deva Baansa Parachurayo Apaar ॥ Keene Su Raaja Parithamee Sudhaari ॥1॥

पुनि धरा तीसर इह भांति रूप ॥ जगि भयो आन करि दैत भूप ॥ तब देव बंस प्रचुरयो अपार ॥ कीने सु राज प्रिथमी सुधारि ॥१॥

The third from that Brahma assumed was this king; that he because the king (Guru) of the demons; at that time, the clan of demons increased enormously and they ruled over the earth.1.

167796 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੬


ਬਡ ਪੁਤ੍ਰ ਜਾਨਿ ਕਿੱਨੀ ਸਹਾਇ ॥ ਤੀਸਰ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਰਾਇ ॥ ਨਿੰਦਾ ਬਿਯਾਜ ਉਸਤਤੀ ਕੀਨ ॥ ਲਖਿ ਤਾਸ ਦੇਵਤਾ ਭਏ ਛੀਨ ॥੨॥

Bada Putara Jaani Ki`nee Sahaaei ॥ Teesara Avataar Bhaeiaoa Shukara Raaei ॥ Niandaa Biyaaja Ausattee Keena ॥ Lakhi Taas Devataa Bhaee Chheena ॥2॥

बड पुत्र जानि किनी सहाइ ॥ तीसर अवतार भइओ शुक्र राइ ॥ निंदा बियाज उसतती कीन ॥ लखि तास देवता भए छीन ॥२॥

Considering him as him eldest son Brahma helped him In the from of the a Guru and this way Shukracharya became the third incarnation of Brahma; his fame spread further because of the slander of gods, seeing which the gods became weak.2.

167807 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੭


ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਸਮਾਪਤੰ ॥

Eiti Tariteeaa Avataar Barahamaa Shukara Samaapataan ॥

इति त्रितीआ अवतार ब्रहमा शुक्र समापतं ॥

End of the description of shukra, the third incarnation of Brahma.

167818 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੮


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

167829 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੯


ਅਥ ਚਤੁਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਚੇਸ ਕਥਨੰ ॥

Ath Chaturath Barahamaa Bachesa Kathnaan ॥

अथ चतुरथ ब्रहमा बचेस कथनं ॥

Now begins the description about Baches the fourth incarnation of Brahma

1678310 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧੦


ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

Paadharhee Chhand ॥

पाधड़ी छंद ॥

PAADARI STANZA

1678411 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧੧


ਮਿਲ ਦੀਨ ਦੇਵਤਾ ਲਗੇ ਸੇਵ ॥ ਬੀਤੇ ਸੌ ਬਰਖ ਰੀਝੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਤਬ ਧਰਾ ਰੂਪ ਬਾਚੇਸ ਆਨ ॥ ਜੀਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਈ ਅਸੁਰ ਹਾਨ ॥੩॥

Mila Deena Devataa Lage Seva ॥ Beete Sou Barakha Reejhe Guradeva ॥ Taba Dharaa Roop Baachesa Aana ॥ Jeetaa Suresha Bhaeala Asura Haana ॥3॥

मिल दीन देवता लगे सेव ॥ बीते सौ बरख रीझे गुरदेव ॥ तब धरा रूप बाचेस आन ॥ जीता सुरेश भई असुर हान ॥३॥

The lowly gods served the Lord for a hundred years, when he (the Guru-Lord) was pleased; then Brahma assumed the from of Baches, when Indra, the king of gods became the conqueror and the demons were defeated.3.

1678512 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧੨


ਇਹ ਭਾਂਤ ਧਰਾ ਚਤੁਰਥ ਵਤਾਰ ॥ ਜੀਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਹਾਰੇ ਦਿਵਾਰ ॥ ਉਠ ਦੇਵ ਸੇਵ ਲਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬ ॥ ਧਰ ਨੀਚ ਨੈਨ ਕਰਿ ਦੂਰ ਗਰਬ ॥੪॥

Eiha Bhaata Dharaa Chaturath Vataar ॥ Jeetaa Suresha Haare Divaar ॥ Auttha Deva Seva Laage Su Sarab ॥ Dhara Neecha Naina Kari Doora Garaba ॥4॥

इह भांत धरा चतुरथ वतार ॥ जीता सुरेश हारे दिवार ॥ उठ देव सेव लागे सु सरब ॥ धर नीच नैन करि दूर गरब ॥४॥

In way, the fourth incarnation manifested himself, on account of which Indra, conquered and the demons were defeated; then all the gods relinquished their pried and served with him bowed eyes.4.

1678613 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧੩


ਇਤਿ ਚਤੁਰਥ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਚੇਸ ਸਮਾਪਤੰ ॥

Eiti Chaturath Avataar Barahamaa Bachesa Samaapataan ॥

इति चतुरथ अवतार ब्रहमा बचेस समापतं ॥

End of the description of Baches, the fourth incarnation of Brahma.

1678714 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੧੯੯ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1199 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1199
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.