SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1214 of 1477
Begin Back Next Last

ਬਹੁਰ ਜੋਤ ਸੋ ਜੋਤ ਮਿਲਾਨੀ ॥ ਸਭ ਜਗ ਐਸ ਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਚਾਨੀ ॥ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜ ਰਾਜੁ ਜਗ ਕੀਨਾ ॥ ਅਤ੍ਰ ਪਤ੍ਰ ਸਿਰ ਢਾਰ ਨਵੀਨਾ ॥੧੩੫॥

Bahura Jota So Jota Milaanee ॥ Sabha Jaga Aaisa Kariaa Pahichaanee ॥ Sree Raghuraaja Raaju Jaga Keenaa ॥ Atara Patara Sira Dhaar Naveenaa ॥135॥

बहुर जोत सो जोत मिलानी ॥ सभ जग ऐस क्रिआ पहिचानी ॥ स्री रघुराज राजु जग कीना ॥ अत्र पत्र सिर ढार नवीना ॥१३५॥

The light of everyone merged in supreme light; and this activity continued in the world; the king Rahghu ruled over the world and wore new arms, weapons and canopies.135.

169841 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧


ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਿ ਜੱਗਿ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥ ਦੇਸ ਦੇਸ ਮਹਿ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰਾ ॥ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਰਾਖਾ ॥ ਝੂਠ ਬੈਨ ਕਹੂ ਭੂਲ ਨ ਭਾਖਾ ॥੧੩੬॥

Bahu Bhaata Kari Jaggi Parakaara ॥ Desa Desa Mahi Dharam Bithaara ॥ Paapee Koeala Nikatti Na Raakhaa ॥ Jhoottha Baina Kahoo Bhoola Na Bhaakhaa ॥136॥

बहु भांत करि जगि प्रकारा ॥ देस देस महि धरम बिथारा ॥ पापी कोई निकटि न राखा ॥ झूठ बैन कहू भूल न भाखा ॥१३६॥

He performed several types of Yajnas and spread the religion in all the countires; he did not allow any sinner to stay with him and never uttered falsehood, even through oversight.136.

169852 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੨


ਨਿਸਾ ਤਾਸ ਨਿਸਨਾਥ ਪਛਾਨਾ ॥ ਦਿਨਕਰ ਤਾਹਿ ਦਿਵਸ ਅਨਮਾਨਾ ॥ ਬੇਦਨ ਤਾਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਲੇਖਾ ॥ ਦੇਵਨ ਇੰਦ੍ਰ ਰੂਪ ਅਵਰੇਖਾ ॥੧੩੭॥

Nisaa Taas Nisanaath Pachhaanaa ॥ Dinakara Taahi Divasa Anamaanaa ॥ Bedana Taahi Barahama Kari Lekhaa ॥ Devana Eiandara Roop Avarekhaa ॥137॥

निसा तास निसनाथ पछाना ॥ दिनकर ताहि दिवस अनमाना ॥ बेदन ताहि ब्रहम करि लेखा ॥ देवन इंद्र रूप अवरेखा ॥१३७॥

The nigh considered him as moon and the day as sun; the Vedas considered him as “Brahm” and the gods visualized him as Indra.137.

169863 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੩


ਬਿੱਪਨ ਸਭਨ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦੇਖਯੋ ॥ ਦੈਤਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਰਿ ਪੇਖਯੋ ॥ ਰੋਗਨ ਤਾਹਿ ਅਉਖਧੀ ਮਾਨਾ ॥ ਜੋਗਨ ਪਰਮ ਤੱਤੁ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥੧੩੮॥

Bi`pana Sabhana Barahasapata Dekhayo ॥ Daitna Guroo Shukara Kari Pekhayo ॥ Rogana Taahi Aaukhadhee Maanaa ॥ Jogana Param Tattu Pahichaanaa ॥138॥

बिपन सभन ब्रहसपत देखयो ॥ दैतन गुरू शुक्र करि पेखयो ॥ रोगन ताहि अउखधी माना ॥ जोगन परम ततु पहिचाना ॥१३८॥

All the Brahmins saw in him the god Brihaspati and the demons as Shukracharya; the ailments looked at him as medicine and the Yogis visulised in him the supreme essence.138.

169874 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੪


ਬਾਲਨ ਬਾਲ ਰੂਪ ਅਵਰੇਖਯੋ ॥ ਜੋਗਨ ਮਹਾਂ ਜੋਗ ਕਰਿ ਦੇਖਯੋ ॥ ਦਾਤਨ ਮਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਾਨਯੋ ॥ ਭੋਗਨ ਭੋਗ ਰੂਪ ਪਹਚਾਨਯੋ ॥੧੩੯॥

Baalna Baal Roop Avarekhayo ॥ Jogana Mahaa Joga Kari Dekhayo ॥ Daatana Mahaa Daana Kari Maanayo ॥ Bhogana Bhoga Roop Pahachaanayo ॥139॥

बालन बाल रूप अवरेखयो ॥ जोगन महां जोग करि देखयो ॥ दातन महां दान करि मानयो ॥ भोगन भोग रूप पहचानयो ॥१३९॥

The children saw him as a child and the Yogis as the supreme Yogi; the donors saw in him the supreme Donor and the pleasure seeking persons considered him as a Supreme Yogi.139.

169885 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੫


ਸੰਨਿਆਸਨ ਦੱਤ ਰੂਪ ਕਰਿ ਜਾਨਯੋ ॥ ਜੋਗਨ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕਰਿ ਮਾਨਯੋ ॥ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗਨ ਜਾਨਾ ॥ ਮਹਾ ਦੀਨ ਤੁਰਕਨ ਪਹਚਾਨਾ ॥੧੪੦॥

Saanniaasna Datta Roop Kari Jaanayo ॥ Jogana Gura Gorakha Kari Maanayo ॥raamanaanda Bairaagna Jaanaa ॥ Mahaa Deena Turakana Pahachaanaa ॥140॥

संनिआसन दत रूप करि जानयो ॥ जोगन गुर गोरख करि मानयो ॥रामानंद बैरागन जाना ॥ महा दीन तुरकन पहचाना ॥१४०॥

The Sannyasis considered him as Dattatreya and the Yogis as Guru Gorakhnath; the Bairagis considered him as Ramanand and the Muslims as Muhammad.140. (This is a period-error).

169896 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੬


ਦੇਵਨ ਇੰਦ੍ਰ ਰੂਪ ਕਰਿ ਲੇਖਾ ॥ ਦੈਤਨ ਸੁੰਭ ਰਾਜ ਕਰਿ ਪੇਖਾ ॥ ਜੱਛਨ ਜੱਛ ਰਾਜ ਕਰਿ ਮਾਨਾ ॥ ਕਿੰਨ੍ਰਨ ਕਿੰਨ੍ਰ ਦੇਵ ਪਹਚਾਨਾ ॥੧੪੧॥

Devana Eiandara Roop Kari Lekhaa ॥ Daitna Suanbha Raaja Kari Pekhaa ॥ Jachchhana Jachchha Raaja Kari Maanaa ॥ Kiannarana Kiannara Deva Pahachaanaa ॥141॥

देवन इंद्र रूप करि लेखा ॥ दैतन सु्मभ राज करि पेखा ॥ जछन जछ राज करि माना ॥ किंन्रन किंन्र देव पहचाना ॥१४१॥

The gods considered him as Indra and the demons as Shmbh; the Yakshas and Kinnar thought of him as their king.141.

169907 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੭


ਕਾਮਨ ਕਾਮ ਰੂਪ ਕਰਿ ਦੇਖਯੋ ॥ ਰੋਗਨ ਰੂਪ ਧਨੰਤਰ ਪੇਖਯੋ ॥ ਰਾਜਨ ਲਖਯੋ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ ਜੋਗਨ ਲਖਯੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਭਾਰੀ ॥੧੪੨॥

Kaamna Kaam Roop Kari Dekhayo ॥ Rogana Roop Dhanaantara Pekhayo ॥ Raajana Lakhayo Raaja Adhikaaree ॥ Jogana Lakhayo Jogeeshara Bhaaree ॥142॥

कामन काम रूप करि देखयो ॥ रोगन रूप धनंतर पेखयो ॥ राजन लखयो राज अधिकारी ॥ जोगन लखयो जोगीशर भारी ॥१४२॥

The lustful women considered him as the god of love and the diseases thought of him as the incarnation of Dhanvantri; the kings considered him as the Sovereign and the Yogis thought of him s the Supreme Yogi.142.

169918 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੮


ਛਤ੍ਰਨ ਬਡੋ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਜਾਨਾ ॥ ਅਤ੍ਰਨ ਮਹਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰ ਮਾਨਾ ॥ ਰਜਨੀ ਤਾਸ ਚੰਦ੍ਰ ਕਰਿ ਲੇਖਾ ॥ ਦਿਨੀਅਰ ਕਰਿ ਤਿਹ ਦਿਨ ਅਵਸੇਖਾ ॥੧੪੩॥

Chhatarana Bado Chhatarapat(i) Jaanaa ॥ Atarana Mahaa Shasatra Dhara Maanaa ॥ Rajanee Taas Chaandara Kari Lekhaa ॥ Dineeara Kari Tiha Dina Avasekhaa ॥143॥

छत्रन बडो छत्रपति जाना ॥ अत्रन महा शसत्र धर माना ॥ रजनी तास चंद्र करि लेखा ॥ दिनीअर करि तिह दिन अवसेखा ॥१४३॥

The Kshatriyas considered him the great canopied king and the wielders of arms and weapons thought of him as the great and powerful warrior; the night considered him as moon and the day as sun.143.

169929 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੯


ਸੰਤਨ ਸਾਂਤ ਰੂਪ ਕਰਿ ਜਾਨਯੋ ॥ ਪਾਵਕ ਤੇਜ ਰੂਪ ਅਨੁਮਾਨਯੋ ॥ ਧਰਤੀ ਤਾਸ ਧਰਾਧਰ ਜਾਨਾ ॥ ਹਰਣੀਏਣ ਰਾਜ ਪਹਚਾਨਾ ॥੧੪੪॥

Saantana Saata Roop Kari Jaanayo ॥ Paavka Teja Roop Anumaanayo ॥ Dharatee Taas Dharaadhara Jaanaa ॥ Haraneeeena Raaja Pahachaanaa ॥144॥

संतन सांत रूप करि जानयो ॥ पावक तेज रूप अनुमानयो ॥ धरती तास धराधर जाना ॥ हरणीएण राज पहचाना ॥१४४॥

The saints thought of him as manifestation of peace and the fire thought of him as effulgence; the earth considered him as a mountain and the does as the king of deer.144.

1699310 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧੦


ਛੱਤ੍ਰਨ ਤਾਸ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਸੂਝਾ ॥ ਜੋਗਨ ਮਹਾ ਜੋਗ ਕਰਿ ਬੂਝਾ ॥ ਹਿਮਧਰ ਤਾਹਿ ਹਿਮਾਲਯ ਜਾਨਾ ॥ ਦਿਨਕਰ ਅੰਧਕਾਰ ਅਨਮਾਨਾ ॥੧੪੫॥

Chhattarana Taas Chhatarapat(i) Soojhaa ॥ Jogana Mahaa Joga Kari Boojhaa ॥ Himadhara Taahi Himaalya Jaanaa ॥ Dinakara Aandhakaar Anamaanaa ॥145॥

छत्रन तास छत्रपति सूझा ॥ जोगन महा जोग करि बूझा ॥ हिमधर ताहि हिमालय जाना ॥ दिनकर अंधकार अनमाना ॥१४५॥

He appeared to the kshatris as Soverign and to the Yogis as Supreme Yogi; the mountains considered him as Himalaya and the darkness thought of him as the effulgence of the sun.145.

1699411 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧੧


ਜਲ ਸਰੂਪ ਜਲ ਤਾਸ ਪਛਾਨਾ ॥ ਮੇਘਨ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵ ਕਰ ਮਾਨਾ ॥ ਬੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਿ ਦੇਖਾ ॥ ਬਿੱਪਨ ਬਯਾਸ ਜਾਨਿ ਅਵਰੇਖਾ ॥੧੪੬॥

Jala Saroop Jala Taas Pachhaanaa ॥ Meghana Eiandara Deva Kara Maanaa ॥ Bedana Barahama Roop Kari Dekhaa ॥ Bi`pana Bayaas Jaani Avarekhaa ॥146॥

जल सरूप जल तास पछाना ॥ मेघन इंद्र देव कर माना ॥ बेदन ब्रहम रूप करि देखा ॥ बिपन बयास जानि अवरेखा ॥१४६॥

The water thought of him as the sea and the cloud considered him as Indra; the Vedas considered him as Brahman and the Brahmins imagined him as the sage Vyas.146.

1699512 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧੨


ਲਖਿਮੀ ਤਾਹਿ ਬਿਸ਼ਨ ਕਰਿ ਮਾਨਯੌ ॥ ਬਾਸਵ ਦੇਵ ਬਾਸਵੀ ਜਾਨਯੋ ॥ ਸੰਤਨ ਸਾਂਤ ਰੂਪ ਕਰਿ ਦੇਖਾ ॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ ਕਲਹ ਸਰੂਪ ਬਿਸੇਖਾ ॥੧੪੭॥

Lakhimee Taahi Bishana Kari Maanayou ॥ Baasva Deva Baasvee Jaanayo ॥ Saantana Saata Roop Kari Dekhaa ॥ Shattarana Kalaha Saroop Bisekhaa ॥147॥

लखिमी ताहि बिशन करि मानयौ ॥ बासव देव बासवी जानयो ॥ संतन सांत रूप करि देखा ॥ शत्रन कलह सरूप बिसेखा ॥१४७॥

Lakshmi considered him as Vishnu and Indrani as Indra; the saints saw him s peace-personified and the enemies as the clash-personified.147.

1699613 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧੩


ਰੋਗਨ ਤਾਹਿ ਅਉਖਧੀ ਸੂਝਾ ॥ ਭਾਮਿਨ ਭੋਗ ਰੂਪ ਕਰਿ ਬੂਝਾ ॥ ਮਿੱਤ੍ਰਨ ਮਹਾ ਮਿਤ੍ਰ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥ ਜੋਗਨ ਪਰਮ ਤੱਤੁ ਪਹਚਾਨਾ ॥੧੪੮॥

Rogana Taahi Aaukhadhee Soojhaa ॥ Bhaamina Bhoga Roop Kari Boojhaa ॥ Mittarana Mahaa Mitara Kara Jaanaa ॥ Jogana Param Tattu Pahachaanaa ॥148॥

रोगन ताहि अउखधी सूझा ॥ भामिन भोग रूप करि बूझा ॥ मित्रन महा मित्र कर जाना ॥ जोगन परम ततु पहचाना ॥१४८॥

The ailments saw him as medicine and the women as lust; the friends considered him as great friend and the Yogis as Supreme essence.148.

1699714 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੧੪ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1214 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1214
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.