SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1227 of 1477
Begin Back Next Last

ਜਿਮ ਦੇਸ਼ ਭੂਤ ਬਿਹੀਨ ॥ ਬਿਨ ਕੰਤ ਨਾਰ ਅਧੀਨ ॥ ਜਿਮ ਭਾਂਤਿ ਬਿਪ੍ਰ ਅਬਿੱਦਿ ॥ ਜਿਮ ਅਰਥ ਹੀਣ ਸਬਿੱਦਿ ॥੧੦੬॥

Jima Desha Bhoota Biheena ॥ Bina Kaanta Naar Adheena ॥ Jima Bhaat(i) Bipara Abi`di ॥ Jima Arath Heena Sabi`di ॥106॥

जिम देश भूत बिहीन ॥ बिन कंत नार अधीन ॥ जिम भांति बिप्र अबिदि ॥ जिम अरथ हीण सबिदि ॥१०६॥

They are just like the country becoming desolate, the women losing their husbands, the Brahmins without learning or the men without wealth.106.

171661 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧


ਤੇ ਕਹੇ ਸਰਬ ਨਰੇਸ਼ ॥ ਜੋ ਆ ਗਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ॥ ਕਰਿ ਅਸ਼ਟ ਦਸਯ ਪੁਰਾਣਿ ॥ ਦਿਜ ਬਿਆਸ ਬੇਦ ਨਿਧਾਨ ॥੧੦੭॥

Te Kahe Sarab Naresha ॥ Jo Aa Gaee Eiha Desha ॥ Kari Ashatta Dasaya Puraani ॥ Dija Biaas Beda Nidhaana ॥107॥

ते कहे सरब नरेश ॥ जो आ गए इह देश ॥ करि अशट दसय पुराणि ॥ दिज बिआस बेद निधान ॥१०७॥

In this way, the kings, who ruled over this country, how can they be described? Vyas, the store of Vedic learning, composed eighteen Puranas.107.

171672 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੨


ਕੀਨੇ ਅਠਾਰਹ ਪਰਬ ॥ ਜਗ ਰੀਝੀਆ ਸੁਨ ਸਰਬ ॥ ਇਹ ਬਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਤਾਰ ॥ ਭਏ ਪੰਚਮੋ ਮੁਖ ਚਾਰ ॥੧੦੮॥

Keene Atthaarha Paraba ॥ Jaga Reejheeaa Suna Sarab ॥ Eiha Biaas Barahama Vataar ॥ Bhaee Paanchamo Mukha Chaar ॥108॥

कीने अठारह परब ॥ जग रीझीआ सुन सरब ॥ इह बिआस ब्रहम वतार ॥ भए पंचमो मुख चार ॥१०८॥

He composed eighteen parvas (parts of Mahabharata), listening which th whole world was pleased; in this way Vyas was the fifth incarnation of Brahma.108.

171683 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੩


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੰਚਮੋ ਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਆਸ ਰਾਜਾ ਅਜ ਕੋ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤੰ ॥੫॥

Eiti Sree Bachitara Naattake Garaanthe Paanchamo Vataar Barahamaa Biaas Raajaa Aja Ko Raaja Samaapataan ॥5॥

इति स्री बचित्र नाटके ग्रंथे पंचमो वतार ब्रहमा बिआस राजा अज को राज समापतं ॥५॥

End of the description of Vyas the fifth incarnation of Brahma and the rule of king Aj in Bachittar Natak.5.

171694 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੪


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

171705 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੫


ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾਵ ਖਟ ਰਿਖਿ ਕਥਨੰ ॥

Ath Barahamaav Khatta Rikhi Kathnaan ॥

अथ ब्रहमाव खट रिखि कथनं ॥

Now begins the description of six sages, the sixth incarnation of Brahma

171716 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੬


ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

Tomara Chhand ॥

तोमर छंद ॥

TOMAR STANZA

171727 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੭


ਜੁਗ ਆਗਲੰ ਇਹ ਬਿਆਸ ॥ ਜਗ ਕੀਅ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ਤਬ ਬਾਢਿਆ ਤਿਹ ਗਰਬ ॥ ਸਰ ਆਪ ਜਾਨ ਨ ਸਰਬ ॥੧॥

Juga Aaglaan Eiha Biaas ॥ Jaga Keea Puraana Parakaasha ॥ Taba Baadhiaa Tiha Garaba ॥ Sara Aapa Jaana Na Sarab ॥1॥

जुग आगलं इह बिआस ॥ जग कीअ पुराण प्रकाश ॥ तब बाढिआ तिह गरब ॥ सर आप जान न सरब ॥१॥

In this next Age, Vyas composed Puranas in the world and in doing this his prie was also increased; he also did not considered anyone equal to him.1.

171738 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੮


ਤਬ ਕੋਪ ਕਾਲ ਕ੍ਰਵਾਲ ॥ ਜਿਹ ਜਾਲ ਜ੍ਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ॥ ਖਟ ਟੂਕ ਤਾਕਹ ਕੀਨ ॥ ਪੁਨ ਜਾਨ ਕੈ ਤਿਨ ਦੀਨ ॥੨॥

Taba Kop Kaal Karavaal ॥ Jiha Jaal Javaal Bisaal ॥ Khatta Ttooka Taakaha Keena ॥ Puna Jaana Kai Tina Deena ॥2॥

तब कोप काल क्रवाल ॥ जिह जाल ज्वाल बिसाल ॥ खट टूक ताकह कीन ॥ पुन जान कै तिन दीन ॥२॥

Then the dreadful KAL (death) in his rage divided him into six parts with his great fires; then they ware considered lowly.2.

171749 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੯


ਨਹੀ ਲੀਨ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਰ ॥ ਭਏ ਖਸ਼ਟ ਰਿਖੈ ਅਪਾਰ ॥ ਤਿਨ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੱਗ ਬਿਚਾਰ ॥ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਸੁ ਡਾਰ ॥੩॥

Nahee Leena Paraana Nikaar ॥ Bhaee Khashatta Rikhai Apaar ॥ Tina Shaastragga Bichaar ॥ Khatta Shaastra Naam Su Daar ॥3॥

नही लीन प्रान निकार ॥ भए खशट रिखै अपार ॥ तिन शासत्रग बिचार ॥ खट शासत्र नाम सु डार ॥३॥

His life-force was not terminated and form his six parts emerged six sages, who were the wupreme scholars of Shastras and they compsed six Shastras in their names.3.

1717510 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧੦


ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ਮੁਖ ਚਾਰ ਬਿਆਸ ਸੁਭਾਸ ॥ ਧਰਿ ਖਸ਼ਟਮੋ ਅਵਤਾਰ ॥ ਖਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰ ॥੪॥

Khatta Shaastra Keena Parakaasha ॥ Mukha Chaar Biaas Subhaas ॥ Dhari Khashattamo Avataar ॥ Khatta Shasatra Keena Sudhaar ॥4॥

खट शासत्र कीन प्रकाश ॥ मुख चार बिआस सुभास ॥ धरि खशटमो अवतार ॥ खट शसत्र कीन सुधार ॥४॥

These six sages of the lustre of Brahma and Yyas, brought to light six Shastras and in this way, Brahma assumed the sixth incarnation; made ideological improvements over the earth through six Shastras.4.

1717611 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧੧


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਗ੍ਰੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮੋ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖਸ਼ਟ ਰਿਖ ਸਮਾਪਤੰ ॥੬॥

Eiti Sree Bachitara Naattake Garaanthe Khashattamo Avataar Barahamaa Khashatta Rikha Samaapataan ॥6॥

इति स्री बचित्र नाटके ग्रंथे खशटमो अवतार ब्रहमा खशट रिख समापतं ॥६॥

End of the description about six sages, the sixth incarnation of Brahma in Bhachittar Natak.6.

1717712 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧੨


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

1717813 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧੩


ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾਵ ਕਾਲਿਦਾਸ ਰਿਖਿ ਕਥਨੰ ॥

Ath Barahamaav Kaalidaas Rikhi Kathnaan ॥

अथ ब्रहमाव कालिदास रिखि कथनं ॥

Now begins the description of Kalidas Incarnation

1717914 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੭ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1227 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1227
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.