SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1228 of 1477
Begin Back Next Last

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

Tomara Chhand ॥

तोमर छंद ॥

TOMAR STANZA

171801 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧


ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਦ ਨਿਧਾਨ ॥ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥ ਕਲਜੁਗਿਯ ਲਾਗ ਨਿਹਾਰ ॥ ਭਏ ਕਾਲ ਦਾਸ ਅਬਿਚਾਰ ॥੧॥

Eiha Barahama Beda Nidhaana ॥ Dasa Ashatta Shaastra Paramana ॥ Kalajugiya Laag Nihaar ॥ Bhaee Kaal Daas Abichaar ॥1॥

इह ब्रहम बेद निधान ॥ दस अशट शासत्र प्रमान ॥ कलजुगिय लाग निहार ॥ भए काल दास अबिचार ॥१॥

This Brahma, the ocean of Vedas, who was the authentic knower of eighteen Puranas and Shastras, began to scan the whole world in his incarnation named Kalidas in the Iron Age.1.

171812 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੨


ਲਖਿ ਰੀਝ ਬਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ॥ ਅਤਿ ਗਰਬਵੰਤ ਅਜੀਤ ॥ ਅਤਿ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਗੁਨੈਨ ॥ ਸੁਭ ਕ੍ਰਾਂਤ ਸੁੰਦਰ ਨੈਨ ॥੨॥

Lakhi Reejha Bikaramjeeta ॥ At(i) Garabavaanta Ajeeta ॥ At(i) Giaana Maana Gunaina ॥ Subha Karaata Suandara Naina ॥2॥

लखि रीझ बिक्रमजीत ॥ अति गरबवंत अजीत ॥ अति गिआन मान गुनैन ॥ सुभ क्रांत सुंदर नैन ॥२॥

The king Vikramaditya, who himself was glorious, unconquerable, scholar, full of virtues with auspicious brightness and charming eyes, remained pleased on seeing kalidas.2.

171823 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੩


ਰਘੁ ਕਾਬਿ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰ ॥ ਕਰਿ ਕਾਲ ਦਾਸ ਵਤਾਰ ॥ ਕੱਹ ਲੈ ਬਖਾਨੋਂ ਤਉਨ ॥ ਜੋ ਕਾਬਿ ਕੀਨੋ ਜਉਨ ॥੩॥

Raghu Kaabi Keena Sudhaar ॥ Kari Kaal Daas Vataar ॥ Ka`ha Lai Bakhaanoaaʼn Tauna ॥ Jo Kaabi Keeno Jauna ॥3॥

रघु काबि कीन सुधार ॥ करि काल दास वतार ॥ कह लै बखानों तउन ॥ जो काबि कीनो जउन ॥३॥

After his manifestation, Kalidas composed in chastened form his poem ‘Raghuvansh’; to what extent I should describe the number of poems that he composed?3.

171834 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੪


ਧਰ ਸਪਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਤਾਰ ॥ ਤਬ ਭਇਓ ਤਾਸ ਉਧਾਰ ॥ ਤਬਿ ਧਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ॥ ਮੁਖ ਚਾਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ॥੪॥

Dhara Sapata Barahama Vataar ॥ Taba Bhaeiaoa Taas Audhaar ॥ Tabi Dharaa Barahama Saroop ॥ Mukha Chaar Roop Anoop ॥4॥

धर सपत ब्रहम वतार ॥ तब भइओ तास उधार ॥ तबि धरा ब्रहम सरूप ॥ मुख चार रूप अनूप ॥४॥

He was the seventh incarnation of Brahma and when he was redeemed, then he assumed the form of fourheaded Brahma i.e. merged himself in Brahma.4.

171845 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੫


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਸਪਤਮੋ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੰ ॥੭॥

Eiti Sree Bachitara Naattake Barahamaa Avataar Sapatamo Kaalee Daas Samaapataan ॥7॥

इति स्री बचित्र नाटके ब्रहमा अवतार सपतमो काली दास समापतं ॥७॥

End of the description of Kalidas, the seventh incarnation of Brahma in a Bachittar Natak.7.

171856 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sat(i)gura Prasaadh ॥

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

The Lord is One and He can be realized through the Grace of the True Guru.

171867 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੭


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

171878 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੮


ਅਥ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥

Ath Rudara Avataar Kathnaan ॥

अथ रुद्र अवतार कथनं ॥

Now begins the description of Rudra Incarnation

171889 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੯


ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

Tomara Chhand ॥

तोमर छंद ॥

TOMAR STANZA

1718910 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧੦


ਅਬ ਕਹੋ ਤਉਨ ਸੁਧਾਰ ॥ ਜੇ ਧਰੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਤਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀਨ ॥ ਤਬ ਗਰਬ ਕੇ ਰਿਸ ਭੀਨ ॥ਞ ੧॥

Aba Kaho Tauna Sudhaar ॥ Je Dhare Rudara Avataar ॥ At(i) Joga Saadhana Keena ॥ Taba Garaba Ke Risa Bheena ॥nja 1॥

अब कहो तउन सुधार ॥ जे धरे रुद्र अवतार ॥ अति जोग साधन कीन ॥ तब गरब के रिस भीन ॥ञ १॥

Now I describe in chastened form those incarnations, which were assumed by Rudra; performing extreme austerities Rudra became egoistic.1.

1719011 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧੧


ਸਰਿ ਆਪ ਜਾਨ ਨ ਅਉਰ ॥ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮੋਂ ਸਭ ਠੌਰ ॥ ਤਬ ਕੋਪ ਕੈ ਇਮ ਕਾਲ ॥ ਇਮ ਭਾਖਿ ਬੈਣਿ ਉਤਾਲ ॥੨॥

Sari Aapa Jaana Na Aaura ॥ Sabha Desha Moaaʼn Sabha Tthoura ॥ Taba Kop Kai Eima Kaal ॥ Eima Bhaakhi Baini Autaal ॥2॥

सरि आप जान न अउर ॥ सभ देश मों सभ ठौर ॥ तब कोप कै इम काल ॥ इम भाखि बैणि उताल ॥२॥

He did not consider anyone equal to him in all place and countries, then Mahakal (the great death) in ire said to him thus;2.

1719112 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧੨


ਜੇ ਗਰਬ ਲੋਕ ਕਰੰਤ ॥ ਤੇ ਜਾਨ ਕੂਪ ਪਰੰਤ ॥ ਮੁਰ ਨਾਮ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਰੁਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰ ॥੩॥

Je Garaba Loka Karaanta ॥ Te Jaana Koop Paraanta ॥ Mura Naam Garaba Parahaar ॥suna Lehu Rudara Bichaar ॥3॥

जे गरब लोक करंत ॥ ते जान कूप परंत ॥ मुर नाम गरब प्रहार ॥सुन लेहु रुद्र बिचार ॥३॥

“Those who become proud, they deliberately perform the action of falling into a well; O Rudra ! Listen to me attentively that my name is also the destroyer of ego.3.

1719213 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧੩


ਕੀਅ ਗਰਬ ਕੋ ਮੁਖ ਚਾਰ ॥ ਕਛੁ ਚਿੱਤ ਮੋਂ ਅਬਿਚਾਰ ॥ ਜਬ ਧਰੇ ਤਿਨ ਤਨ ਸਾਤ ॥ ਤਬ ਬਨੀ ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ॥੪॥

Keea Garaba Ko Mukha Chaar ॥ Kachhu Chitta Moaaʼn Abichaar ॥ Jaba Dhare Tina Tana Saata ॥ Taba Banee Taa Kee Baata ॥4॥

कीअ गरब को मुख चार ॥ कछु चित मों अबिचार ॥ जब धरे तिन तन सात ॥ तब बनी ता की बात ॥४॥

“Brahma had also become egoistic in his mind and the evil notions arose there, but when he took birth for seven times, he was then redeemed.4.

1719314 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੨੮ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1228 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1228
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.