SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1245 of 1477
Begin Back Next Last

ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਅਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ॥ ਅਬਿਯਕਤ ਤੇਜ ਸੰਨਯਾਸ ਰਾਵ ॥ ਜਹਂ ਜਹਂ ਬਿਹਾਰ ਮੁਨਿ ਕਰਤ ਦੱਤ ॥ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰੁ ਬਿਮਲ ਮੱਤ ॥੧੭੦॥

Aajaana Baahu At(i)sai Parabhaav ॥ Abiyakata Teja Saannayaas Raav ॥ Jahaaʼn Jahaaʼn Bihaar Muni Karata Datta ॥ Anabhau Parakaasha Aru Bimala Matta ॥170॥

आजान बाहु अतिसै प्रभाव ॥ अबियकत तेज संनयास राव ॥ जहं जहं बिहार मुनि करत दत ॥ अनभउ प्रकाश अरु बिमल मत ॥१७०॥

The glory of that king of Sannyasis was indescribable and the impact of his long arms was enormous; wherever the sage Dutt went, there also the effulgence glistened and the pure intellect extended.170.

174181 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧


ਜੇ ਹੁਤੇ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਨ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਤਜਿ ਗਰਬ ਪਾਨ ਲਾਗੇ ਸੁਢਾਲ ॥ ਤਜਿ ਦੀਨ ਅਉਰ ਝੂਠੇ ਉਪਾਇ ॥ ਦ੍ਰਿੜ ਗਹਿਓ ਏਕ ਸੰਨਯਾਸ ਰਾਇ ॥੧੭੧॥

Je Hute Desa Desana Naripaal ॥ Taji Garaba Paana Laage Sudhaal ॥ Taji Deena Aaura Jhootthe Aupaaei ॥ Darirha Gahiaoa Eeka Saannayaas Raaei ॥171॥

जे हुते देस देसन न्रिपाल ॥ तजि गरब पान लागे सुढाल ॥ तजि दीन अउर झूठे उपाइ ॥ द्रिड़ गहिओ एक संनयास राइ ॥१७१॥

The kings of the countries far and near, forsaking their pride came and fell at his feet; they abandoned all the false measures and with determination, made Dutt, the king ofYogis, as their base.171.

174192 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੨


ਤਜਿ ਸਰਬ ਆਸ ਇਕ ਆਸ ਚਿੱਤ ॥ ਅਬਿਕਾਰ ਚਿੱਤ ਪਰਮੰ ਪਵਿੱਤ ॥ਜਹ ਕਰਤ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਬਿਹਾਰ ॥ ਉਠ ਚਲਤ ਸਰਬ ਰਾਜਾ ਅਪਾਰ ॥੧੭੨॥

Taji Sarab Aas Eika Aas Chitta ॥ Abikaar Chitta Paraman Pavitta ॥jaha Karata Desa Desana Bihaar ॥ Auttha Chalata Sarab Raajaa Apaar ॥172॥

तजि सरब आस इक आस चित ॥ अबिकार चित परमं पवित ॥जह करत देस देसन बिहार ॥ उठ चलत सरब राजा अपार ॥१७२॥

Relinquishing all other desires, only one desire of meeting the Lord remained in their heart and the mind of all of them was supremely pure and without any vice; to whichever country Dutt went, the king of that place fell t his feet.172.

174203 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੩


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

दोहरा ॥

DOHRA

174214 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੪


ਗਵਨ ਕਰਤ ਜਿਹਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਨ ਮਨੁ ਦੱਤ ਅਪਾਰ ॥ ਸੰਗਿ ਚਲਤ ਉਠਿ ਸਭ ਪ੍ਰਜਾ ਤਜ ਘਰ ਬਾਰ ਪਹਾਰ ॥੧੭੩॥

Gavana Karata Jihaaʼn Dishaa Muna Manu Datta Apaar ॥ Saangi Chalata Autthi Sabha Parajaa Taja Ghara Baar Pahaar ॥173॥

गवन करत जिहं दिशा मुन मनु दत अपार ॥ संगि चलत उठि सभ प्रजा तज घर बार पहार ॥१७३॥

To whichever direction, Dutt went, the subjects of those places left their homes and accompanied him.173.

174225 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੫


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

174236 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੬


ਜਿਹ ਜਿਹ ਦੇਸ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਗਏ ॥ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭਹੀ ਸੰਗਿ ਭਏ ॥ ਏਕ ਜੋਗ ਅਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ ॥ ਕਉਨ ਨ ਮੋਹੈ ਕਹੋ ਬਿਚਾਰਾ ॥੧੭੪॥

Jiha Jiha Desa Muneeshara Gaee ॥ Aoocha Neecha Sabhahee Saangi Bhaee ॥ Eeka Joga Ara Roop Apaara ॥ Kauna Na Mohai Kaho Bichaara ॥174॥

जिह जिह देस मुनीशर गए ॥ ऊच नीच सभही संगि भए ॥ एक जोग अर रूप अपारा ॥ कउन न मोहै कहो बिचारा ॥१७४॥

To whichever country, the great sage Dutt went, all the elders and minors accompanied him; whereas he was a Yogi, he was also extremely beautiful, then who would there be without allurement.174.

174247 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੭


ਜਹ ਤਹ ਚਲਾ ਜੋਗੁ ਸੰਨਯਾਸਾ ॥ ਰਾਜ ਪਾਟ ਤਜ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥ ਐਸੀ ਭੂਮ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਕੋਈ ॥ ਜਹਾ ਸੰਨਯਾਸ ਜੋਗ ਨਹੀ ਹੋਈ ॥੧੭੫॥

Jaha Taha Chalaa Jogu Saannayaasa ॥ Raaja Paatta Taja Bhaee Audaasa ॥ Aaisee Bhooma Na Dekheeata Koeala ॥ Jahaa Saannayaas Joga Nahee Hoeala ॥175॥

जह तह चला जोगु संनयासा ॥ राज पाट तज भए उदासा ॥ ऐसी भूम न देखीअत कोई ॥ जहा संनयास जोग नही होई ॥१७५॥

Wherever the impact of his Yoga and Sannyas reached, the people left all their paraphernalia and became unattached; no such place was visible, where there was not the impact of Yoga and Sannyas.175.

174258 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੮


ਇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੂਸਰ ਠਹਰਾਇਆ ਸਮਾਪਤੰ ॥੨॥

Eita Mana Nooan Gura Doosara Tthaharaaeiaa Samaapataan ॥2॥

इत मन नूं गुर दूसर ठहराइआ समापतं ॥२॥

End of the adoption of Man (mind) as the second Guru.

174269 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੯


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

1742710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧੦


ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਕਥਨੰ ॥

Ath Taritee Guroo Makarakaa Kathnaan ॥

अथ त्रिती गुरू मकरका कथनं ॥

Now begins the description of adopting Spider as the Third Guru

1742811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧੧


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

1742912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧੨


ਚਉਬੀਸ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਜਿਹ ਭਾਤਾ ॥ ਅਬ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਕਹੌ ਇਹ ਬਾਤਾ ॥ ਏਕ ਮਕਰਕਾ ਦੱਤ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ਐਸ ਹ੍ਰਿਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧੭੬॥

Chaubeesa Guroo Keena Jiha Bhaataa ॥ Aba Suna Lehu Kahou Eiha Baataa ॥ Eeka Makarakaa Datta Nihaaree ॥ Aaisa Haride Anumaana Bichaaree ॥176॥

चउबीस गुरू कीन जिह भाता ॥ अब सुन लेहु कहौ इह बाता ॥ एक मकरका दत निहारी ॥ ऐस ह्रिदे अनुमान बिचारी ॥१७६॥

Listen not to the manner in which Dutt adopted twenty-four Gurus; He saw a spider and reflected in his mind.176.

1743013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧੩


ਆਪਨ ਹੀਐ ਐਸ ਅਨੁਮਾਨਾ ॥ ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਯਾਹ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਤ ਕੀ ਡੋਰ ਬਢਾਵੈ ॥ ਤਬਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੭॥

Aapana Heeaai Aaisa Anumaanaa ॥ Teesara Guroo Yaaha Hama Maanaa ॥ Parema Soota Kee Dora Badhaavi ॥ Tabahee Naath Niraanjana Paavi ॥177॥

आपन हीऐ ऐस अनुमाना ॥ तीसर गुरू याह हम माना ॥ प्रेम सूत की डोर बढावै ॥ तबही नाथ निरंजन पावै ॥१७७॥

Contemplating in his mind, he said this, “I consider it my third Guru; when the thread of love will extend, then only the Lord (Nath Niranjan-the unmanifested Brahman) will be realized.”177.

1743114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੫ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1245 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1245
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.