SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1246 of 1477
Begin Back Next Last

ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪ ਮੋ ਦਰਸੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਪਰਸੈ ॥ ਇਕ ਛਾਡਿ ਕੈ ਅਨਤ ਨ ਧਾਵੈ ॥ ਤਬ ਹੀ ਪਰਮ ਤਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧੭੮॥

Aapana Aapu Aapa Mo Darasai ॥ Aantari Guroo Aatamaa Parasai ॥ Eika Chhaadi Kai Anata Na Dhaavi ॥ Taba Hee Param Tatu Ko Paavi ॥178॥

आपन आपु आप मो दरसै ॥ अंतरि गुरू आतमा परसै ॥ इक छाडि कै अनत न धावै ॥ तब ही परम ततु को पावै ॥१७८॥

When the self will be visualized and within oneself the soul-Guru will be touched and the mind will not go anywhere else, leaving the ONE, then only the Supreme Essence will be realized.178.

174321 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧


ਏਕ ਸਰੂਪ ਏਕ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ਆਨ ਭਾਵ ਕੋ ਭਾਵ ਨ ਪੇਖੈ ॥ ਏਕ ਆਸ ਤਜਿ ਅਨਤ ਨ ਧਾਵੈ ॥ ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੯॥

Eeka Saroop Eeka Kari Dekhai ॥ Aana Bhaav Ko Bhaav Na Pekhai ॥ Eeka Aas Taji Anata Na Dhaavi ॥ Taba Hee Naath Niraanjana Paavi ॥179॥

एक सरूप एक करि देखै ॥ आन भाव को भाव न पेखै ॥ एक आस तजि अनत न धावै ॥ तब ही नाथ निरंजन पावै ॥१७९॥

When the form of one will be considered and seen as One and no other thought will come into the mind and keeping one objective before oneself, the mind will not run anywhere else, then the Lord (Nath Niranjan---the unmanifested Brahman).179.

174332 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੨


ਕੇਵਲ ਅੰਗ ਰੰਗ ਤਿਹ ਰਾਚੈ ॥ ਏਕ ਛਾਡਿ ਰਸਨੇਕ ਨ ਮਾਚੈ ॥ ਪਰਮ ਤੱਤ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥ ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੮੦॥

Keval Ang Rang Tiha Raachai ॥ Eeka Chhaadi Rasaneka Na Maachai ॥ Param Tatta Ko Dhiaana Lagaavi ॥ Taba Hee Naath Niraanjana Paavi ॥180॥

केवल अंग रंग तिह राचै ॥ एक छाडि रसनेक न माचै ॥ परम तत को धिआन लगावै ॥ तब ही नाथ निरंजन पावै ॥१८०॥

When the merger will be in only one and the mind will not be obsurbed in anyone else accept the ONE and meditate only on the supreme esselce, then it will realise the lord ( Nath Niranjan-the Unmanifasted brahman) 180

174343 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੩


ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਮਕਰਿਕਾ ਠਾਨੀ ॥ ਆਗੇ ਚਲਾ ਦੱਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਤਾ ਕਰ ਭਾਵ ਹ੍ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਲੀਨਾ ॥ ਹਰਖਵੰਤ ਤਬ ਚਲਾ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧੮੧॥

Teesara Guroo Makarikaa Tthaanee ॥ Aage Chalaa Datta Abhimaanee ॥ Taa Kara Bhaav Haride Mahi Leenaa ॥ Harakhavaanta Taba Chalaa Parabeenaa ॥181॥

तीसर गुरू मकरिका ठानी ॥ आगे चला दत अभिमानी ॥ ता कर भाव ह्रिदे महि लीना ॥ हरखवंत तब चला प्रबीना ॥१८१॥

Accepting the spider as the third Guru, the glorious Dutt moved further; getting greatly pleased, he moved forward, adopting their connotation in his heart.181.

174354 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੪


ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਸਮਾਪਤੰ ॥੩॥

Eiti Taritee Guroo Makarakaa Samaapataan ॥3॥

इति त्रिती गुरू मकरका समापतं ॥३॥

End of the adoption of Spider as the third Guru.

174365 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੫


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

174376 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੬


ਅਥ ਬਕ ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

Ath Baka Chatarath Guroo Kathnaan ॥

अथ बक चतरथ गुरू कथनं ॥

Now begins the description of the fourth Guru Crane.

174387 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੭


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

174398 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੮


ਜਬੈ ਦੱਤ ਗੁਰੁ ਆਗੈ ਸਿਧਾਰਾ ॥ ਮੱਛ ਰਾਸ ਕਰ ਬੈਠਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ਉੱਜਲ ਅੰਗ ਅਤਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥ ਮੋਨੀ ਸਰਬ ਬਿਲੋਕ ਲਜਾਵੈ ॥੧੮੨॥

Jabai Datta Guru Aagai Sidhaara ॥ Machchha Raas Kara Baitthi Nihaara ॥ Aujjala Ang At(i) Dhiaana Lagaavi ॥ Monee Sarab Biloka Lajaavi ॥182॥

जबै दत गुरु आगै सिधारा ॥ मछ रास कर बैठि निहारा ॥ उजल अंग अति धिआन लगावै ॥ मोनी सरब बिलोक लजावै ॥१८२॥

When Dutt moved forward, then after seeing the swarm of fish, he saw towards the meditating crane; his limbs were extremely white and seeing him all the silence-observing creatures felt shy.182.

174409 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੯


ਜੈਸਕ ਧਿਆਨ ਮੱਛ ਕੈ ਕਾਜਾ ॥ ਲਾਵਤ ਬਕ ਨਾਵੈ ਨਿਰਲਾਜਾ ॥ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥ ਭਾਵ ਤਾਸ ਕੋ ਮੁਨਿ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥੧੮੩॥

Jaisaka Dhiaana Machchha Kai Kaajaa ॥ Laavta Baka Naavi Niralaajaa ॥ Bhalee Bhaata Eiha Dhiaana Lagaavi ॥ Bhaav Taas Ko Muni Mana Bhaavi ॥183॥

जैसक धिआन मछ कै काजा ॥ लावत बक नावै निरलाजा ॥ भली भांत इह धिआन लगावै ॥ भाव तास को मुनि मन भावै ॥१८३॥

The meditation that was being observed by the crane, made his name shameful because of his meditativeness for fish; he was observing meditation very nicely and with his silence, he was pleasing the sages.183.

1744110 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧੦


ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਥ ਹਿਤ ਲੱਈਐ ॥ ਤਬਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹੁ ਪੱਈਐ ॥ਮੱਛਾਂਤਕ ਲਖਿ ਦੱਤ ਲੁਭਾਨਾ ॥ ਚਤ੍ਰਥ ਗੁਰੂ ਤਾਸ ਅਨਮਾਨਾ ॥੧੮੪॥

Aaiso Dhiaana Naath Hita La`ealaai ॥ Tabahee Param Purakha Kahu Pa`ealaai ॥machchhaataka Lakhi Datta Lubhaanaa ॥ Chatarath Guroo Taas Anamaanaa ॥184॥

ऐसो धिआन नाथ हित लईऐ ॥ तबही परम पुरख कहु पईऐ ॥मछांतक लखि दत लुभाना ॥ चत्रथ गुरू तास अनमाना ॥१८४॥

If such a medittativeness is observed for the sake of that Lord, He is realized in that way; seeing the crane, Dutt was allured towards him and he accepted him as his fourth Guru.184.

1744211 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧੧


ਇਤਿ ਮੱਛਾਂਤਕ ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੪॥

Eiti Machchhaataka Chatarath Guroo Samaapataan ॥4॥

इति मछांतक चतरथ गुरू समापतं ॥४॥

End of the description of the adoption of Crane as the fourth Guru.

1744312 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧੨


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

1744413 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧੩


ਅਥ ਬਿੜਾਲ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ॥

Ath Birhaal Paanchama Guroo Naam ॥

अथ बिड़ाल पंचम गुरू नाम ॥

Now begins the description of the fifth Guru Tom Cat

1744514 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੬ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1246 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1246
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.