SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1247 of 1477
Begin Back Next Last

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

174461 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧


ਆਗੇ ਚਲਾ ਦੱਤ ਮੁਨ ਰਾਈ ॥ ਸੀਸ ਜਟਾ ਕੱਹ ਜੂਟ ਛਕਾਈ ॥ ਦੇਖਾ ਏਕ ਬਿੜਾਲ ਜੁ ਆਗੇ ॥ ਧਿਆਨ ਲਾਇ ਮੁਨਿ ਨਿਰਖਨ ਲਾਗੇ ॥੧੮੫॥

Aage Chalaa Datta Muna Raaeala ॥ Seesa Jattaa Ka`ha Jootta Chhakaaeala ॥ Dekhaa Eeka Birhaal Ju Aage ॥ Dhiaana Laaei Muni Nirakhana Laage ॥185॥

आगे चला दत मुन राई ॥ सीस जटा कह जूट छकाई ॥ देखा एक बिड़ाल जु आगे ॥ धिआन लाइ मुनि निरखन लागे ॥१८५॥

Dutt, the king of sages, having matted locks on his head, moved further; there he saw a Tom Cat, whom he continued ot scan attentively.185.

174472 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੨


ਮੂਸ ਕਾਜ ਜਸ ਲਾਵਤ ਧਿਆਨੂ ॥ ਲਾਜਤ ਦੇਖ ਮਹੰਤ ਮਹਾਨੂ ॥ ਐਸ ਧਿਆਨ ਹਰਿ ਹੇਤ ਲਗੱਈਐ ॥ ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪੱਈਐ ॥੧੮੬॥

Moosa Kaaja Jasa Laavta Dhiaanoo ॥ Laajata Dekha Mahaanta Mahaanoo ॥ Aaisa Dhiaana Hari Heta Laga`ealaai ॥ Taba Hee Naath Niraanjana Pa`ealaai ॥186॥

मूस काज जस लावत धिआनू ॥ लाजत देख महंत महानू ॥ ऐस धिआन हरि हेत लगईऐ ॥ तब ही नाथ निरंजन पईऐ ॥१८६॥

Seeing his miditativeness for the rats, even the great hermits felt shy; if such meditativeness is observed for the sake of the Lord, only then that unmanifested Brahman can be realized.186.

174483 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੩


ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਯਾਹ ਹਮ ਜਾਨਾ ॥ ਯਾ ਕਹੁ ਭਾਵ ਹੀਐ ਅਨੁਮਾਨਾ ॥ ਐਸੀ ਭਾਂਤਿ ਧਿਆਨ ਜੋ ਲਾਵੈ ॥ ਸੋ ਨਿਹਚੈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧੮੭॥

Paanchama Guroo Yaaha Hama Jaanaa ॥ Yaa Kahu Bhaav Heeaai Anumaanaa ॥ Aaisee Bhaat(i) Dhiaana Jo Laavi ॥ So Nihachai Saahiba Ko Paavi ॥187॥

पंचम गुरू याह हम जाना ॥ या कहु भाव हीऐ अनुमाना ॥ ऐसी भांति धिआन जो लावै ॥ सो निहचै साहिब को पावै ॥१८७॥

I shall consider him my fifth Guru, such a thought came to the mind of Dutt, the king of sages; he, who will meditate in such a way, he will assuredly realise the Lord.187.

174494 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੪


ਇਤਿ ਬਿੜਾਲ ਪੰਚਮੋ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੫॥

Eiti Birhaal Paanchamo Guroo Samaapataan ॥5॥

इति बिड़ाल पंचमो गुरू समापतं ॥५॥

End of the description of the adoption of Tom Cat as the fifth Guru.

174505 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੫


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

174516 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੬


ਅਥ ਧੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

Ath Dhuneeaa Guroo Kathnaan ॥

अथ धुनीआ गुरू कथनं ॥

Now begins the description of the Cotton Carder as the Guru

174527 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੭


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

174538 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੮


ਆਗੇ ਚਲਾ ਰਾਜ ਸੰਨਯਾਸਾ ॥ ਏਕ ਆਸ ਗਹਿ ਐਸ ਅਨਾਸਾ ॥ ਤਹ ਇਕ ਰੂਮ ਧੁਨਖਤੋ ਲਹਾ ॥ ਐਸ ਭਾਂਤਿ ਮਨ ਮੌ ਮੁਨ ਕਹਾ ॥੧੮੮॥

Aage Chalaa Raaja Saannayaasa ॥ Eeka Aas Gahi Aaisa Anaasa ॥ Taha Eika Rooma Dhunakhato Lahaa ॥ Aaisa Bhaat(i) Mana Mou Muna Kahaa ॥188॥

आगे चला राज संनयासा ॥ एक आस गहि ऐस अनासा ॥ तह इक रूम धुनखतो लहा ॥ ऐस भांति मन मौ मुन कहा ॥१८८॥

Leaving all other desires and keeping only one thought in his mind, Dutt, the king of Yogis moved further; there he saw a carder carding cotton and said thus in hiss mind;188.

174549 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੯


ਭੂਪ ਸੈਨ ਇਹ ਜਾਤ ਨ ਲਹੀ ॥ ਗ੍ਰੀਵਾ ਨੀਚ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹੀ ॥ ਸਗਲ ਸੈਨ ਵਾਹੀ ਮਗ ਗਈ ॥ ਤਾਕੌ ਨੈਕ ਖਬਰ ਨਹੀ ਭਈ ॥੧੮੯॥

Bhoop Saina Eiha Jaata Na Lahee ॥ Gareevaa Neecha Neecha Hee Rahee ॥ Sagala Saina Vaahee Maga Gaeala ॥ Taakou Naika Khabara Nahee Bhaeala ॥189॥

भूप सैन इह जात न लही ॥ ग्रीवा नीच नीच ही रही ॥ सगल सैन वाही मग गई ॥ ताकौ नैक खबर नही भई ॥१८९॥

“This man has not seen all the army passing in front of him and his neck remained bowed; the whole army went on this path, but he was not conscious of that.”189.

1745510 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧੦


ਰੂਈ ਧੁਨਖਤੋ ਫਿਰ ਨ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ਨੀਚ ਹੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਰਹਾ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਦੱਤ ਬਿਲੋਕ ਹੀਏ ਮੁਸਕਾਨਾ ॥ ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਤਿਸੀ ਕਹੁ ਜਾਨਾ ॥੧੯੦॥

Rooeala Dhunakhato Phira Na Nihaara ॥ Neecha Hee Gareevaa Rahaa Bichaara ॥ Datta Biloka Heeee Musakaanaa ॥ Khashattama Guroo Tisee Kahu Jaanaa ॥190॥

रूई धुनखतो फिर न निहारा ॥ नीच ही ग्रीवा रहा बिचारा ॥ दत बिलोक हीए मुसकाना ॥ खशटम गुरू तिसी कहु जाना ॥१९०॥

While carding the cotton, he did not look back and this lowly person kept his neck bowed; seeing him, Dutt smiled in his mind and said, “I accept him as my sixth Guru.”190.

1745611 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧੧


ਰੂਮ ਹੇਤ ਇਹ ਜਿਮ ਚਿਤੁ ਲਾਯੋ ॥ ਸੈਨ ਗਈ ਪਰੁ ਸਿਰ ਨ ਉਚਾਯੋ ॥ ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੱਈਐ ॥ ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਈਐ ॥੧੯੧॥

Rooma Heta Eiha Jima Chitu Laayo ॥ Saina Gaeala Paru Sira Na Auchaayo ॥ Taiseeee Parabha So Pareeta Laga`ealaai ॥ Taba Hee Purakha Puraatana Pa`ealaai ॥191॥

रूम हेत इह जिम चितु लायो ॥ सैन गई परु सिर न उचायो ॥ तैसीए प्रभ सो प्रीत लगईऐ ॥ तब ही पुरख पुरातन पईऐ ॥१९१॥

The way in which he absorbed his mind in cotton and the army passed away and he did not raise his head, in the same way, when the Lord will be loved, then that ancient Purusha i.e. the Lord will be realized.191.

1745712 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧੨


ਇਤਿ ਰੂਈ ਧੁਨਖਤਾ ਪੇਂਜਾ ਖਸ਼ਟਮੋ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੬॥

Eiti Rooeala Dhunakhataa Peaaʼnjaa Khashattamo Guroo Samaapataan ॥6॥

इति रूई धुनखता पेंजा खशटमो गुरू समापतं ॥६॥

End of the description of the adoption of Carder as the sixth Guru.

1745813 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧੩


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

1745914 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੪੭ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1247 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1247
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.