SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1250 of 1477
Begin Back Next Last

ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੂਰੋ ਬਡਭਾਗੀ ॥ ਮਹਾ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਕੋ ਰਸ ਪਾਗੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਿ ਖਟਗੁਨ ਰਸ ਲੀਨਾ ॥ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਸਉ ਭੀਨਾ ॥੨੦੬॥

Param Purakha Pooro Badabhaagee ॥ Mahaa Munee Hari Ko Rasa Paagee ॥ Barahama Bhagat(i) Khattaguna Rasa Leenaa ॥ Eeka Naam Ke Rasa Sau Bheenaa ॥206॥

परम पुरख पूरो बडभागी ॥ महा मुनी हरि को रस पागी ॥ ब्रहम भगति खटगुन रस लीना ॥ एक नाम के रस सउ भीना ॥२०६॥

He was a great sage, absorbed in the love of he Supreme Purusha i.e. the Lord; he was a devotee of Brahman, the knower of he philosophies of the six Shastras and the one who remained absorbed in the Name of the Lord.206.

174881 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧


ਉੱਜਲ ਗਾਤ ਮਹਾ ਮਨ ਸੋਹੈ ॥ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹੈ ॥ ਜਹਂ ਜਹਂ ਜਾਇ ਦੱਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ ॥ ਤਹਂ ਤਹਂ ਹੋਤ ਸਭੈ ਨਿਹਕਰਮਾ ॥੨੦੭॥

Aujjala Gaata Mahaa Mana Sohai ॥ Sura Nara Muna Sabha Ko Mana Mohai ॥ Jahaaʼn Jahaaʼn Jaaei Datta Shubha Karama ॥ Tahaaʼn Tahaaʼn Hota Sabhai Nihakarama ॥207॥

उजल गात महा मन सोहै ॥ सुर नर मुन सभ को मन मोहै ॥ जहं जहं जाइ दत शुभ करमा ॥ तहं तहं होत सभै निहकरमा ॥२०७॥

The white body of the great sage was alluring the gods, men and sages; wherever Dutt, the sage performing good actions went, all those who resided there, achieved passivity.207.

174892 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੨


ਭਰਮ ਮੋਹ ਤਿਹ ਦੇਖਤ ਭਾਗੈ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤ ਸਭ ਹੀ ਉਠਿ ਲਾਗੈ ॥ ਪਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਦੂਰ ਪਰਾਈ ॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨੦੮॥

Bharam Moha Tiha Dekhata Bhaagai ॥ Raam Bhagata Sabha Hee Autthi Laagai ॥ Paapa Taapa Sabha Doora Paraaeala ॥ Nisa Dina Rahai Eeka Liva Laaeala ॥208॥

भरम मोह तिह देखत भागै ॥ राम भगत सभ ही उठि लागै ॥ पाप ताप सभ दूर पराई ॥ निस दिन रहै एक लिव लाई ॥२०८॥

Seeing him, all the illusions, attachment etc, fled away and all were absorbed in the devotion of the Lord; the sins and ailments of all were destroyed, all remained engrossed in the meditation of one Lord.208.

174903 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੩


ਕਾਛਨ ਏਕ ਤਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ॥ ਸੋ ਆਚੂਕ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ ॥ ਭਾਵ ਯਾਹਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ਦਸਵੋ ਗੁਰੂ ਤਾਹਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥੨੦੯॥

Kaachhana Eeka Tahaa Mila Gaeala ॥ So Aachooka Pukaarta Bhaeala ॥ Bhaav Yaahi Mana Maahi Nihaara ॥ Dasavo Guroo Taahi Beechaara ॥209॥

काछन एक तहा मिल गई ॥ सो आचूक पुकारत भई ॥ भाव याहि मन माहि निहारा ॥ दसवो गुरू ताहि बीचारा ॥२०९॥

The sage met a lady-gardener there, who was shouting continuously; the sage feeling the notion of her shouts in his mind, adopted her the tenth Guru.209.

174914 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੪


ਜੋ ਸੋਵੈ ਸੋ ਮੂਲੁ ਗਵਾਵੈ ॥ ਜੋ ਜਾਗੈ ਹਰਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ ਸੱਤਿ ਬੋਲਿ ਯਾ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ ॥ ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਜਾਗੈ ਤੇ ਜਾਨੀ ॥੨੧੦॥

Jo Sovai So Moolu Gavaavi ॥ Jo Jaagai Hari Haridai Basaavi ॥ Satti Boli Yaa Kee Hama Maanee ॥ Joga Giaana Jaagai Te Jaanee ॥210॥

जो सोवै सो मूलु गवावै ॥ जो जागै हरि ह्रिदै बसावै ॥ सति बोलि या की हम मानी ॥ जोग गिआन जागै ते जानी ॥२१०॥

He, who will serve the Lord, he will destroy the ego, which is the origin of the world; who will actually be awakened from the sleep of maya, he will enshrine the Lord the sleep of maya, he will enshrine the Lord in hi heart; the sage accepted the voice o

174925 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੫


ਇਤਿ ਕਾਛਨ ਗੁਰੂ ਦਸਵੋ ਸਮਾਪਤੰ ॥੧੦॥

Eiti Kaachhana Guroo Dasavo Samaapataan ॥10॥

इति काछन गुरू दसवो समापतं ॥१०॥

End of the description of the adoption of the Lady-Gradener as the Tenth Guru.

174936 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੬


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

174947 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੭


ਅਥ ਸੁਰੱਥ ਯਾਰਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

Ath Surattha Yaarmo Guroo Kathnaan ॥

अथ सुरथ यारमो गुरू कथनं ॥

Now begins the description of the adoption of Surath as the Eleventh Guru

174958 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੮


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

174969 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੯


ਆਗੈ ਦੱਤ ਦੇਵ ਤਬ ਚਲਾ ॥ ਸਾਧੇ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੀ ਕਲਾ ॥ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਰੁ ਉਜਲ ਪ੍ਰਭਾਊ ॥ ਜਾਨੁਕ ਬਨਾ ਦੂਸਰ ਹਰਿ ਰਾਊ ॥੨੧੧॥

Aagai Datta Deva Taba Chalaa ॥ Saadhe Sarab Joga Kee Kalaa ॥ Amita Teja Aru Aujala Parabhaaoo ॥ Jaanuka Banaa Doosara Hari Raaoo ॥211॥

आगै दत देव तब चला ॥ साधे सरब जोग की कला ॥ अमित तेज अरु उजल प्रभाऊ ॥ जानुक बना दूसर हरि राऊ ॥२११॥

Then the sage Dutt, practising all the arts of Yoga, moved forward; his glory was infinite and he seemed to be the second God.211.

1749710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧੦


ਸਭ ਹੀ ਕਲਾ ਜੋਗ ਕੀ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਂ ਸਿੱਧ ਮੋਨੀ ਮਨਿ ਲਾਧੀ ॥ ਅਧਿਕ ਤੇਜ ਅਰੁ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ॥ ਜਾ ਲਖਿ ਇੰਦ੍ਰਾਸਨ ਥਹਰਾਵਾ ॥੨੧੨॥

Sabha Hee Kalaa Joga Kee Saadhee ॥ Mahaa Si`dha Monee Mani Laadhee ॥ Adhika Teja Aru Adhika Parabhaav ॥ Jaa Lakhi Eiandaraasna Thaharaav ॥212॥

सभ ही कला जोग की साधी ॥ महां सिध मोनी मनि लाधी ॥ अधिक तेज अरु अधिक प्रभावा ॥ जा लखि इंद्रासन थहरावा ॥२१२॥

That great adept and the silence-observing purusha practiced all the skill of Yoga; seeing his extreme glory and impact, the seat of Indra also trembled.212.

1749811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧੧


ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥

Madhubhaar Chhand ॥

मधुभार छंद ॥

MADHUBHAAR STANZA

1749912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧੨


ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Tvaprasaadh ॥

त्वप्रसादि ॥

BY THY GRACE

1750013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧੩


ਮੁਨ ਮਨ ਉਦਾਰ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਅਪਾਰ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਲੀਨ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਅਧੀਨ ॥੨੧੩॥

Muna Mana Audaar ॥ Guna Gana Apaar ॥ Hari Bhagat(i) Leena ॥ Hari Ko Adheena ॥213॥

मुन मन उदार ॥ गुन गन अपार ॥ हरि भगति लीन ॥ हरि को अधीन ॥२१३॥

The generous sage, full of innumerable attributes, was absorbed in the devotion of the Lord and was under the submission of the Lord.213.

1750114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੦ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1250 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1250
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.