SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1254 of 1477
Begin Back Next Last

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਗੰਤਾ ॥ ਕਿ ਪਾਪਾਨ ਹੰਤਾ ॥ ਕਿ ਸਾਸੱਧ ਜੋਗੰ ॥ ਕਿਤੰ ਤਿਆਗ ਰੋਗੰ ॥੨੫੫॥

Ki Sarabtara Gaantaa ॥ Ki Paapaana Haantaa ॥ Ki Saas`dha Jogaan ॥ Kitaan Tiaag Rogaan ॥255॥

कि सरबत्र गंता ॥ कि पापान हंता ॥ कि सासध जोगं ॥ कितं तिआग रोगं ॥२५५॥

He was the goer to all the places, the remover of sins, beyond all ailments and the one who remained a pure Yogi.255.

175441 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧


ਸੁਰੱਥ ਰਾਜਾ ਯਾਰਮੋ ਗੁਰੂ ਬਰਨਨੰ ॥੧੧॥

Surattha Raajaa Yaarmo Guroo Barananaan ॥11॥

सुरथ राजा यारमो गुरू बरननं ॥११॥

End of the description of the Elventh Guru, the king Surath.

175452 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੨


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

175463 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੩


ਅਥ ਬਾਲੀ ਦੁਆਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

Ath Baalee Duaadasamo Guroo Kathnaan ॥

अथ बाली दुआदसमो गुरू कथनं ॥

Now begins the description of the adoption of a Girl as the Twelfth Guru

175474 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੪


ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥

Rasaavl Chhand ॥

रसावल छंद ॥

RASAAVAL STANZA

175485 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੫


ਚਲਾ ਦੱਤ ਆਗੇ ॥ ਲਖੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ ॥ ਬਜੈ ਘੰਟ ਘੋਰੰ ॥ ਬਣੰ ਜਾਣ ਮੋਰੰ ॥੨੫੬॥

Chalaa Datta Aage ॥ Lakhe Paapa Bhaage ॥ Bajai Ghaantta Ghoraan ॥ Banaan Jaana Moraan ॥256॥

चला दत आगे ॥ लखे पाप भागे ॥ बजै घंट घोरं ॥ बणं जाण मोरं ॥२५६॥

Then Dutt moved further; seeing him, the sins fled away; the thunderous sound of the songs continued like the song of the peacocks in the forest.256.

175496 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੬


ਨਭੰ ਨਾਦ ਬਾਜੈ ॥ ਧਰਾ ਪਾਪ ਭਾਜੈ ॥ ਕਰੈ ਦੇਬਯ ਅਰਚਾ ॥ ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਚਰਚਾ ॥੨੫੭॥

Nabhaan Naada Baajai ॥ Dharaa Paapa Bhaajai ॥ Karai Debya Arachaa ॥ Chatura Beda Charachaa ॥257॥

नभं नाद बाजै ॥ धरा पाप भाजै ॥ करै देबय अरचा ॥ चतुर बेद चरचा ॥२५७॥

The horns were sounded in the sky and the sins of the earth ran away; he made offerings to the goddess and there was the discussion about the four Vedas.257.

175507 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੭


ਸ੍ਰੁਤੰ ਸਰਬ ਪਾਠੰ ॥ ਸੁ ਸੰਨਯਾਸ ਰਾਠੰ ॥ ਮਹਾਂ ਜੋਗ ਨਯਾਸੰ ॥ ਸਦਾਈ ਉਦਾਸੰ ॥੨੫੮॥

Sarutaan Sarab Paatthaan ॥ Su Saannayaas Raatthaan ॥ Mahaa Joga Nayaasan ॥ Sadaaeala Audaasan ॥258॥

स्रुतं सरब पाठं ॥ सु संनयास राठं ॥ महां जोग नयासं ॥ सदाई उदासं ॥२५८॥

Recitation of all the Shrutis was performed for that Sannyas at the suitable place; the great practices of Yoga were held and there was atmosphere of detachment.258.

175518 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੮


ਖਟੰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਚਰਚਾ ॥ ਰਟੈਂ ਬੇਦ ਅਰਚਾ ॥ ਮਹਾ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ॥ ਕਿ ਸੰਨਯਾਸ ਧਾਨੀ ॥੨੫੯॥

Khattaan Shaastra Charachaa ॥ Rattaiaaʼn Beda Arachaa ॥ Mahaa Mona Maanee ॥ Ki Saannayaas Dhaanee ॥259॥

खटं शासत्र चरचा ॥ रटैं बेद अरचा ॥ महा मोन मानी ॥ कि संनयास धानी ॥२५९॥

There was discussion of six Shastras and the recitation of the Vedas and the Sannyasis observed great silence.259.

175529 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੯


ਚਲਾ ਦੱਤ ਆਗੈ ॥ ਲਖੇ ਪਾਪ ਭਾਗੈ ॥ ਲਖੀ ਏਕ ਕੰਨਿਆ ॥ ਤਿਹੂੰ ਲੋਗ ਧੰਨਿਆ ॥੨੬੦॥

Chalaa Datta Aagai ॥ Lakhe Paapa Bhaagai ॥ Lakhee Eeka Kaanniaa ॥ Tihooan Loga Dhaanniaa ॥260॥

चला दत आगै ॥ लखे पाप भागै ॥ लखी एक कंनिआ ॥ तिहूं लोग धंनिआ ॥२६०॥

Then Dutt move still further and seeing him, the sins fled away; there he was a girl, making the three worlds blessed ones.260.

1755310 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧੦


ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ ਸੁ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ॥ ਲਖੀ ਪਾਨ ਵਾ ਕੇ ॥ ਗੁਡੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਕੇ ॥੨੬੧॥

Mahaa Barahamachaaree ॥ Su Dharamadhikaaree ॥ Lakhee Paana Vaa Ke ॥ Gudee Baal Taa Ke ॥261॥

महा ब्रहमचारी ॥ सु धरमाधिकारी ॥ लखी पान वा के ॥ गुडी बाल तां के ॥२६१॥

This authority of Dharma and the great celibate saw a doll in her hand.261.

1755411 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧੧


ਖਿਲੈ ਖੇਲ ਤਾ ਸੋ ॥ ਇਸੋ ਹੇਤ ਵਾ ਸੋ ॥ ਪੀਐ ਪਾਨ ਆਵੈ ॥ ਇਸੋ ਖੇਲ ਭਾਵੈ ॥੨੬੨॥

Khilai Khela Taa So ॥ Eiso Heta Vaa So ॥ Peeaai Paana aavi ॥ Eiso Khela Bhaavi ॥262॥

खिलै खेल ता सो ॥ इसो हेत वा सो ॥ पीऐ पान आवै ॥ इसो खेल भावै ॥२६२॥

She was playing with it and she loved it so much that she drank water and continued to play with it.262.

1755512 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧੨


ਗਏ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ॥ ਤਰੈ ਦਿਸ਼ਟ ਆਨੀ ॥ ਨ ਬਾਲਾ ਨਿਹਾਰਯੋ ॥ ਨ ਖੇਲੰ ਬਿਸਾਰਯੋ ॥੨੬੩॥

Gaee Mona Maanee ॥ Tarai Dishatta Aanee ॥ Na Baala Nihaaryo ॥ Na Khelaan Bisaaryo ॥263॥

गए मोन मानी ॥ तरै दिशट आनी ॥ न बाला निहारयो ॥ न खेलं बिसारयो ॥२६३॥

All those silence-observing Yogis went to that side and they saw her, but that girl did not see them and did not stop playing,263.

1755613 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧੩


ਲਖੀ ਦੰਤ ਬਾਲਾ ॥ ਮਨੋ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥ ਰੰਗੀ ਰੰਗ ਖੇਲੰ ॥ ਮਨੋ ਨਾਗ੍ਰ ਬੇਲੰ ॥੨੬੪॥

Lakhee Daanta Baala ॥ Mano Raag Maala ॥ Raangee Rang Khelaan ॥ Mano Naagra Belaan ॥264॥

लखी दंत बाला ॥ मनो राग माला ॥ रंगी रंग खेलं ॥ मनो नाग्र बेलं ॥२६४॥

The teeth the girl were like the garland of flowers; she was absorbed in frolic like the creeper clinging to the tree.264.

1755714 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੪ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1254 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1254
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.