SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1255 of 1477
Begin Back Next Last

ਤਬੈ ਦੱਤ ਰਾਯੰ ॥ ਲਖੇ ਤਾਸ ਗਾਯੰ ॥ ਗੁਰੂ ਤਾਸ ਕੀਨਾ ॥ ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰ ਭੀਨਾ ॥੨੬੫॥

Tabai Datta Raayaan ॥ Lakhe Taas Gaayaan ॥ Guroo Taas Keenaa ॥ Mahaa Maantara Bheenaa ॥265॥

तबै दत रायं ॥ लखे तास गायं ॥ गुरू तास कीना ॥ महा मंत्र भीना ॥२६५॥

Then Dutt, seeing her, eulogized her and accepting her as his Guru, he was absorbed in his great mantra.265.

175581 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧


ਗੁਰੂ ਤਾਸ ਜਾਨਯੋ ॥ ਇਮੰ ਮੰਤ੍ਰ ਠਾਨਯੋ ॥ ਦਸੰ ਦ੍ਵੈ ਨਿਧਾਨੰ ॥ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਜਾਨੰ ॥੨੬੬॥

Guroo Taas Jaanayo ॥ Eimaan Maantara Tthaanayo ॥ Dasaan Davai Nidhaanaan ॥ Guroo Datta Jaanaan ॥266॥

गुरू तास जानयो ॥ इमं मंत्र ठानयो ॥ दसं द्वै निधानं ॥ गुरू दत जानं ॥२६६॥

He accepted her as his Guru and in this way, adopted the mantra; in this way, Dutt adopted his twelfth Guru.266.

175592 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੨


ਰੁਣ ਝੁਣ ਛੰਦ ॥

Runa Jhuna Chhand ॥

रुण झुण छंद ॥

RUNJHUN STANZA

175603 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੩


ਲਖਿ ਛਬਿ ਬਾਲੀ ॥ ਅਤਿ ਦੁਤਿ ਵਾਲੀ ॥ ਅਤਿਭੁਤ ਰੂਪੰ ॥ ਜਣੁ ਬੁਧ ਕੂਪੰ ॥੨੬੭॥

Lakhi Chhabi Baalee ॥ At(i) Duti Vaalee ॥ At(i)bhuta Roopan ॥ Janu Budha Koopan ॥267॥

लखि छबि बाली ॥ अति दुति वाली ॥ अतिभुत रूपं ॥ जणु बुध कूपं ॥२६७॥

The beauty of that girl was unique and marvelous; she appeared to be a store of intellect; the sage saw her.267.

175614 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੪


ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੇਖਾ ॥ ਬਹੁ ਬਿਧ ਲੇਖਾ ॥ ਤਨ ਮਨ ਜਾਨਾ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਮਾਨਾ ॥੨੬੮॥

Phira Phira Pekhaa ॥ Bahu Bidha Lekhaa ॥ Tana Mana Jaanaa ॥ Guna Gana Maanaa ॥268॥

फिर फिर पेखा ॥ बहु बिध लेखा ॥ तन मन जाना ॥ गुन गन माना ॥२६८॥

Then he saw her again and again in various ways and accepted her quality in his mind and body.268.

175625 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੫


ਤਿਹ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥ ਅਤਿ ਜਸੁ ਲੀਨਾ ॥ ਅਗ ਤਬ ਚਾਲਾ ॥ ਜਨੁ ਮੁਨਿ ਜ੍ਵਾਲਾ ॥੨੬੯॥

Tiha Gura Keenaa ॥ At(i) Jasu Leenaa ॥ Aga Taba Chaala ॥ Janu Muni Javaala ॥269॥

तिह गुर कीना ॥ अति जसु लीना ॥ अग तब चाला ॥ जनु मुनि ज्वाला ॥२६९॥

After adopting he as his Guru, he offered her approbation and then moved further like the flame of fire.269.

175636 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੬


ਇਤਿ ਦੁਆਦਸ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ਲੜਕੀ ਗੁਡੀ ਖੇਲਤੀ ॥੧੨॥

Eiti Duaadasa Guroo Samaapataan Larhakee Gudee Khelatee ॥12॥

इति दुआदस गुरू समापतं लड़की गुडी खेलती ॥१२॥

End of the description of the adoption of a girl playing with her doll as his twelfth Guru.

175647 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੭


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

175658 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੮


ਅਥ ਭ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰੌਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

Ath Bharita Taroudasamo Guroo Kathnaan ॥

अथ भ्रित त्रौदसमो गुरू कथनं ॥

Now begins the description of an Orderly as the Thirteenth Guru

175669 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੯


ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

Tomara Chhand ॥

तोमर छंद ॥

TOMAR STANZA

1756710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧੦


ਤਬ ਦੱਤ ਦੇਵ ਮਹਾਨ ॥ ਦਸ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਧਾਨ ॥ ਅਤਿਭੁਤ ਉੱਤਮ ਗਾਤ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲੇਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ॥੨੭੦॥

Taba Datta Deva Mahaana ॥ Dasa Chaar Chaar Nidhaana ॥ At(i)bhuta Auttama Gaata ॥ Hari Naam Leta Parabhaata ॥270॥

तब दत देव महान ॥ दस चार चार निधान ॥ अतिभुत उतम गात ॥ हरि नाम लेत प्रभात ॥२७०॥

Then the great Dutt, who was a treasure in eighteen sciences and had a fine physique, used to remember the Name of the Lord at day-dawn.270.

1756811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧੧


ਅਕਲੰਕ ਉੱਜਲ ਅੰਗ ॥ ਲਖਿ ਲਾਜ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ॥ ਅਨਭੈ ਅਭੂਤ ਸਰੂਪ ॥ ਲਖਿ ਜੋਤ ਲਾਜਤ ਭੂਪ ॥੨੭੧॥

Akalaanka Aujjala Ang ॥ Lakhi Laaja Gang Tarang ॥ Anabhai Abhoota Saroop ॥ Lakhi Jota Laajata Bhoop ॥271॥

अकलंक उजल अंग ॥ लखि लाज गंग तरंग ॥ अनभै अभूत सरूप ॥ लखि जोत लाजत भूप ॥२७१॥

Seeing his bright and blemishless limbs, the waves of Ganges felt shy; looking at his marvelous figure, the kings became shyful.271.

1756912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧੨


ਅਵਿਲੋਕ ਸੁਭ੍ਰਿਤ ਏਕ ॥ ਗੁਨ ਮੱਧਿ ਜਾਸ ਅਨੇਕ ॥ ਅਧ ਰਾਤ ਠਾਢ ਦੁਆਰ ॥ ਬਹੁ ਬਰਖ ਮੇਘ ਫੁਹਾਰ ॥੨੭੨॥

Aviloka Subharita Eeka ॥ Guna Ma`dhi Jaas Aneka ॥ Adha Raata Tthaadha Duaar ॥ Bahu Barakha Megha Phuhaar ॥272॥

अविलोक सुभ्रित एक ॥ गुन मधि जास अनेक ॥ अध रात ठाढ दुआर ॥ बहु बरख मेघ फुहार ॥२७२॥

He saw an orderly, who had many qualities, even at midnight, he was standing at the gate and in this way, during the rainfall, he stood firmly without caring for the rain.272.

1757013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧੩


ਅਧ ਰਾਤ ਦੱਤ ਨਿਹਾਰ ॥ ਗੁਣਵੰਤ ਬਿਕ੍ਰਮ ਅਪਾਰ ॥ ਜਲ ਮੁਸਲਧਾਰ ਪਰੰਤ ॥ ਨਿਜ ਨੈਨ ਦੇਖ ਮਹੰਤ ੨੭੩॥

Adha Raata Datta Nihaar ॥ Gunavaanta Bikaram Apaar ॥ Jala Musaladhaar Paraanta ॥ Nija Naina Dekha Mahaanta 273॥

अध रात दत निहार ॥ गुणवंत बिक्रम अपार ॥ जल मुसलधार परंत ॥ निज नैन देख महंत २७३॥

Dutt saw that Vikram-like individual full of qualities at midnight and he also saw that it was greatly pleased in his mind.273.

1757114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੨੫੫ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1255 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1255
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.