SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1340 of 1477
Begin Back Next Last

ਚਕ੍ਰਿਤ ਚਿੱਤ ਚਟਪਟ ਹ੍ਵੈ ਦਿਖਸਾ ॥ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਤਦਿਨ ਤੇ ਨਿਕਸਾ ॥੧੦੬॥੩੩੩॥

Chakarita Chitta Chattapatta Havai Dikhasaa ॥ Charapatta Naath Tadina Te Nikasaa ॥106॥333॥

चक्रित चित चटपट ह्वै दिखसा ॥ चरपट नाथ तदिन ते निकसा ॥१०६॥३३३॥

There then occurred a miracle, marvelous for all and on the same day Charpatnath appeared.106.333.

187481 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧


ਇਤਿ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਪ੍ਰਗਟਣੋ ਨਾਮ ॥

Eiti Charapatta Naath Paragattano Naam ॥

इति चरपट नाथ प्रगटणो नाम ॥

Now begins the description of the Praise of Primal Purusha

187492 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੨


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

187503 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੩


Now begins the description of the Praise of Primal Purusha

187514 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੪


ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

187525 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੫


ਸੁਨਿ ਰਾਜਾ ਤੁਹਿ ਕਹੈ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ਇਨ ਕਹ ਦ੍ਵੈ ਜਾਨਹੁ ਜਿਨ ਏਕਾ ॥ ਏ ਅਬਿਕਾਰ ਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰੀ ॥ ਬਡੇ ਧਨੁਰਧਰ ਬਡੇ ਜੁਝਾਰੀ ॥੧੦੭॥੩੩੪॥

Suni Raajaa Tuhi Kahai Bibekaa ॥ Eina Kaha Davai Jaanahu Jina Eekaa ॥ Ee Abikaar Purakha Avataaree ॥ Bade Dhanuradhara Bade Jujhaaree ॥107॥334॥

सुनि राजा तुहि कहै बिबेका ॥ इन कह द्वै जानहु जिन एका ॥ ए अबिकार पुरख अवतारी ॥ बडे धनुरधर बडे जुझारी ॥१०७॥३३४॥

“O king ! listen, I speak to you a thing of knowledge; you should not consider both as one; these vice-less persons are great archers and brace fighters.107.334.

187536 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੬


ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਬ ਆਪ ਸੰਭਾਰਾ ॥ ਆਪ ਰੂਪ ਮੈ ਆਪਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਕਹ ਇਕਦਾ ਕਹਾ ॥ ਭੂਮਿ ਅਕਾਸ਼ ਸਕਲ ਬਨਿ ਰਹਾ ॥੧੦੮॥੩੩੫॥

Aadi Purakha Jaba Aapa Saanbhaara ॥ Aapa Roop Mai Aapi Nihaara ॥ Aoaankaar Kaha Eikadaa Kahaa ॥ Bhoomi Akaasha Sakala Bani Rahaa ॥108॥335॥

आदि पुरख जब आप स्मभारा ॥ आप रूप मै आपि निहारा ॥ ओअंकार कह इकदा कहा ॥ भूमि अकाश सकल बनि रहा ॥१०८॥३३५॥

When Primal Purusha, the Lord reflected within Himself and visualized his own form himself, He uttered the world AUMKARA, because of which the earth, the sky and the whole world was created.108.335.

187547 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੭


ਤੇਰੇ ਜੋਰ ॥

Tere Jora ॥

तेरे जोर ॥

Thy Power

187558 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੮


ਦਾਹਨ ਦਿਸ ਤੇ ਸਤਿ ਉਪਜਾਵਾ ॥ ਬਾਮ ਪਰਸ ਤੇ ਝੂਠ ਬਨਾਵਾ ॥ ਉਪਜਤ ਹੀ ਉਠਿ ਜੁਝੇ ਜੁਝਾਰਾ ॥ ਤਬ ਤੇ ਕਰਤ ਜਗਤ ਮੈ ਰਾਰਾ ॥੧੦੯॥੩੩੬॥

Daahana Disa Te Sat(i) Aupajaav ॥ Baam Parasa Te Jhoottha Banaav ॥ Aupajata Hee Autthi Jujhe Jujhaara ॥ Taba Te Karata Jagata Mai Raara ॥109॥336॥

दाहन दिस ते सति उपजावा ॥ बाम परस ते झूठ बनावा ॥ उपजत ही उठि जुझे जुझारा ॥ तब ते करत जगत मै रारा ॥१०९॥३३६॥

He created truth from the right side and made falsehood on the felt; on taking birth both these warriors began to fight and since that time, they are opposing each other in the world.109.336.

187569 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੯


ਸਹੰਸ ਬਰਖ ਜੌ ਆਯੁ ਬਢਾਵੈ ॥ ਰਸਨਾ ਸਹਸ ਸਦਾ ਲੌ ਪਾਵੈ ॥ ਸਹੰਸ ਜੁਗਨ ਲੌ ਕਰੇ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਤਦਪਿ ਨ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਤੁਮਾਰਾ ॥੧੧੦॥੩੩੭॥

Sahaansa Barakha Jou Aayu Badhaavi ॥ Rasanaa Sahasa Sadaa Lou Paavi ॥ Sahaansa Jugana Lou Kare Bichaara ॥ Tadapi Na Paavta Paar Tumaara ॥110॥337॥

सहंस बरख जौ आयु बढावै ॥ रसना सहस सदा लौ पावै ॥ सहंस जुगन लौ करे बिचारा ॥ तदपि न पावत पार तुमारा ॥११०॥३३७॥

If the span of life is increased by a thousand years, if the thousands of tongues are obtained and if the reflection is made for thousands of years, even then, O Lord ! the limits of your cannot be known.110.337.

1875710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧੦


ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਗੁੰਗਾ ਕਹਤਾ ॥

Tere Jora Guanga Kahataa ॥

तेरे जोर गुंगा कहता ॥

The dumb speaks by Thy power :

1875811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧੧


ਬਿਆਸ ਪਰਾਸਰ ਅਉ ਰਿਖਿ ਘਨੇ ॥ ਸਿੰਗੀ ਰਿਖਿ ਬਕਦਾਲਭ ਭਨੇ ॥ ਸਹੰਸ ਮੁਖਨ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਖਾ ॥ ਤਊ ਨ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ਬਿਸੇਖਾ ॥੧੧੧॥੩੩੮॥

Biaas Paraasra Aau Rikhi Ghane ॥ Siangee Rikhi Bakadaalbha Bhane ॥ Sahaansa Mukhana Kaa Barahamaa Dekhaa ॥ Taoo Na Tumaraa Aantu Bisekhaa ॥111॥338॥

बिआस परासर अउ रिखि घने ॥ सिंगी रिखि बकदालभ भने ॥ सहंस मुखन का ब्रहमा देखा ॥ तऊ न तुमरा अंतु बिसेखा ॥१११॥३३८॥

Many sages like Vyas, Prashar, Shringi etc. have metioned it; a Brahma of thousands of faces has been seen, but all of them could not know Thy limits.111.338.

1875912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧੨


ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥

Teraa Joru ॥

तेरा जोरु ॥

Thy Power

1876013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧੩


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

दोहरा ॥

DOHRA

1876114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੪੦ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1340 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1340
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.