SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1358 of 1477
Begin Back Next Last

ਬਾਂਕ ਬਜ੍ਰ ਬਿਛੂਓ ਬਿਸਿਖਿ ਬਿਰਹਬਾਨ ਸਭ ਰੂਪ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਭਏ ਜਗਤ ਕੇ ਭੂਪ ॥੨੫॥

Baaka Bajara Bichhooaoa Bisikhi Birahabaana Sabha Roop ॥ Jina Ko Tuma Kirapaa Karee Bhaee Jagata Ke Bhoop ॥25॥

बांक बज्र बिछूओ बिसिखि बिरहबान सभ रूप ॥ जिन को तुम किरपा करी भए जगत के भूप ॥२५॥

Baank, Bajar, Bichhuaa and the shafts of love, on whomsoever Thou didst shower Thy Grace, they all became the Sovereigns of the world.25.

190001 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧


ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਰਾਂਤ ਕਰਿ ਸਿੱਪਰਾਰਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ॥ ਮੁਕਤ ਜਾਲ ਜਮ ਕੇ ਭਏ ਜਿਮੈ ਕਹਿਯੋ ਇਕ ਬੇਰ ॥੨੬॥

Shasatra Shera Samaraata Kari Si`paraari Shamashera ॥ Mukata Jaal Jama Ke Bhaee Jimai Kahiyo Eika Bera ॥26॥

शसत्र शेर समरांत करि सिपरारि शमशेर ॥ मुकत जाल जम के भए जिमै कहियो इक बेर ॥२६॥

The lion is Thy weapons like the sword in the war, which destroys the enemies; he, on whom, Thou didst shower Thy Grace, he was redeemed from th noose of Yama.26.

190012 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੨


ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਅਰਿ ਸਾਰੰਗਾਰਿ ਜਿਹ ਨਾਮ ॥ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਚਿਤ ਬਸੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਮਮ ਕਾਮ ॥੨੭॥

Saipha Sarohee Shattara Ari Saarngri Jiha Naam ॥ Sadaa Hamaare Chita Baso Sadaa Karo Mama Kaam ॥27॥

सैफ सरोही शत्र अरि सारंगारि जिह नाम ॥ सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम ॥२७॥

Thou art the Saif and Sarohi and Thy Name is the destroyer of the enemies; You abide in our heart and fulfil our tasks.27.

190023 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੩


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥

Eiti Sree Naam Maala Puraane Sree Bhagautee Ausatta Parithama Dhiaaei Samaapatama Satu Subhama Satu ॥

इति स्री नाम माला पुराणे स्री भगउती उसतत प्रिथम धिआइ समापतम सतु सुभम सतु ॥

End of the first Chapter entitled “The Praise of the Primal Power” in Shri Nam-Mala Purana.

190034 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੪


ਭਾਗ

Bhaag

भाग

SECTION

190045 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੫


ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਚਕ੍ਰ ਨਾਮ ॥

Ath Sree Chakara Naam ॥

अथ स्री चक्र नाम ॥

The Description of the Names of Discus

190056 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੬


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

दोहरा ॥

DOHRA

190067 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੭


ਕਵਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਕਹੋ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਰਿ ਦੇਹੁ ॥ ਸਭ ਹੀ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਜਾਨ ਚਤੁਰ ਜੀਅ ਲੇਹੁ ॥੨੮॥

Kavacha Shabada Parithamai Kaho Aanta Shabada Ari Dehu ॥ Sabha Hee Naam Karipaana Ke Jaana Chatura Jeea Lehu ॥28॥

कवच शबद प्रिथमै कहो अंत शबद अरि देहु ॥ सभ ही नाम क्रिपान के जान चतुर जीअ लेहु ॥२८॥

Putting the word “Kavach” in the beginning and adding the word Ar-deha at the end, the wise people know all the other names of Kripaan.28.

190078 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੮


ਸ਼ਤ੍ਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਕਹੋ ਅੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਪਦ ਭਾਖੁ ॥ ਸਭੈ ਨਾਮ ਜਗੰਨਾਥ ਕੋ ਸਦਾ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮੋ ਰਾਖ ॥੨੯॥

Shatara Shabada Parithamai Kaho Aanta Dushatta Pada Bhaakhu ॥ Sabhai Naam Jagaannaath Ko Sadaa Haridai Mo Raakha ॥29॥

शत्र शबद प्रिथमै कहो अंत दुशट पद भाखु ॥ सभै नाम जगंनाथ को सदा ह्रिदै मो राख ॥२९॥

The word “Shatru” is uttered in the beginning and the word “Dusht” is spoken at the end and in this way all the names of Jagnnath are adopted in the heart.29.

190089 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੯


ਪ੍ਰਿਥੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਭਨੋ ਪਾਲਕ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰ ॥ ਸਕਲ ਨਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇਸ਼ ਕੇ ਸਦਾ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮੋ ਧਾਰ ॥੩੦॥

Parithee Shabada Parithamai Bhano Paalka Bahura Auchaar ॥ Sakala Naam Sarishattesha Ke Sadaa Haridai Mo Dhaar ॥30॥

प्रिथी शबद प्रिथमै भनो पालक बहुर उचार ॥ सकल नाम स्रिशटेश के सदा ह्रिदै मो धार ॥३०॥

Saying the word “Prithvi” in the beginning and then uttering the word “Paalak” all the Names of the Lord are stuffed in the mind.30.

1900910 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧੦


ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੋ ਨਾਥ ॥ ਸਕਲ ਨਾਮੁ ਮਮ ਈਸ ਕੇ ਸਦਾ ਬਸੋ ਜੀਅ ਸਾਥ ॥੩੧॥

Sarishatta Naam Pahile Kaho Bahura Auchaaro Naath ॥ Sakala Naamu Mama Ealasa Ke Sadaa Baso Jeea Saath ॥31॥

स्रिशट नाम पहिले कहो बहुर उचारो नाथ ॥ सकल नामु मम ईस के सदा बसो जीअ साथ ॥३१॥

Uttering the word “Sarishti” in the beginning and then the word “Nath”, all the Names of the Lord are adopted in the heart.31.

1901011 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧੧


ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੋ ਪ੍ਰਖਮ ਬਾਹਨ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਿ ॥ ਸਭੈ ਨਾਮ ਜਗਮਾਤ ਕੇ ਲੀਜਹੁ ਸੁ ਕਬਿ ਸੁਧਾਰਿ ॥੩੨॥

Siangha Shabada Bhaakho Parakhama Baahana Bahura Auchaari ॥ Sabhai Naam Jagamaata Ke Leejahu Su Kabi Sudhaari ॥32॥

सिंघ शबद भाखो प्रखम बाहन बहुर उचारि ॥ सभै नाम जगमात के लीजहु सु कबि सुधारि ॥३२॥

Uttering the word “Sarishti” in the beginning and then the word “Vahan”, the poets may in this way say all the Names of Durga, the mother of the world.32.

1901112 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧੨


ਰਿਪੁ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਜਗਤ ਖਲ ਖੰਡਨ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਐ ਜਿਹ ਸੁਨ ਦੁਖ ਟਰਿ ਜਾਹਿ ॥੩੩॥

Ripu Khaandana Maandana Jagata Khala Khaandana Jaga Maahi ॥ Taa Ko Naam Auchaareeaai Jiha Suna Dukha Ttari Jaahi ॥33॥

रिपु खंडन मंडन जगत खल खंडन जग माहि ॥ ता को नाम उचारीऐ जिह सुन दुख टरि जाहि ॥३३॥

That Lord is the destroyer of he enemies, Creator of the world and also the Vanquisher of the foolish people in this world. His Name should be remembered, by hearing which all the suffering come to an end.33.

1901213 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧੩


ਸਭ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅੰਤ ਪਤਿ ਭਾਖੁ ॥ ਸਭ ਹੀ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਜਾਣ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥੩੪॥

Sabha Shasatrana Ke Naam Kahi Parithama Aanta Pat(i) Bhaakhu ॥ Sabha Hee Naam Karipaana Ke Jaana Haridai Mahi Raakhu ॥34॥

सभ शसत्रन के नाम कहि प्रिथम अंत पति भाखु ॥ सभ ही नाम क्रिपान के जाण ह्रिदै महि राखु ॥३४॥

Uttering the names of all the weapons, and saying the word “Pati” in the beginning and at the end, all the names of Kripaan are adopted in the heart.34.

1901314 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੮ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1358 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1358
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.