SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1477 of 1477
Begin Back

ਖ਼ਸਮ ਰਾ ਚੁ ਕੋਰ ਊ ਕੁਨਦ ਵਕਤਿ ਕਾਰ ॥ ਯਤੀਮਾਂ ਬਿਰੂੰ ਮੇ ਬੁਰਦ ਬੇਅਜ਼ਾਰ ॥੧੦੦॥

Khhasama Raa Chu Kora Aoo Kunada Vakat(i) Kaar ॥ Yateemaa Birooan Me Burada Beazaar ॥100॥

ख़सम रा चु कोर ऊ कुनद वकति कार ॥ यतीमां बिरूं मे बुरद बेअज़ार ॥१००॥

In throubled times He withdraws the faculty of sight from the enemies; He releases without injury the suppressed and the lowly.100.

206661 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੧


ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਓ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥ ਰਹੀਮੇ ਬਰੋ ਰਹਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥੧੦੧॥

Haraa Kasa Ki Aoa Raastbaazee Kunada ॥ Raheeme Baro Rahama Saazee Kunada ॥101॥

हरां कस कि ओ रासतबाज़ी कुनद ॥ रहीमे बरो रहम साज़ी कुनद ॥१०१॥

He, who is tuuthful and follows the right path, the Merciful Lord is Graceful towards him.101.

206672 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੨


ਕਸੇ ਖ਼ਿਦਮਤ ਆਯਦ ਬਸੇ ਕਲਬੋ ਜਾਂ ॥ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਬਰ ਵੈ ਅਮਾਂ ॥੧੦੨॥

Kase Khhidamata Aayada Base Kalabo Jaa ॥ Khhudaavnda Bakhhasheeda Bara Vai Amaa ॥102॥

कसे ख़िदमत आयद बसे कलबो जां ॥ ख़ुदावंद बख़शीद बर वै अमां ॥१०२॥

He, who surrenders his mind and body to Him, the True Lord is Graceful towards him.102.

206683 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੩


ਚਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਹਾਂ ਹੀਲਹ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥ ਕਿ ਬਰ ਵੈ ਖ਼ਦਾ ਰਹਮ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਵਦ ॥੧੦੩॥

Chi Dushamana Bahaa Heelaha Saazee Kunada ॥ Ki Bara Vai Khhadaa Rahama Saazee Shavada ॥103॥

चि दुशमन बहां हीलह साज़ी कुनद ॥ कि बर वै ख़दा रहम साज़ी शवद ॥१०३॥

No enemy can ever beguile him, on whom the Merciful Lord showers His Graces.103.

206694 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੪


ਅਗਰ ਯਕ ਬਰਾਯਦ ਦਹੋ ਦਹ ਹਜ਼ਾਰ ॥ ਨਿਗਹਬਾਨ ਊ ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਦਗਾਰ ॥੧੦੪॥

Agara Yaka Baraayada Daho Daha Hazaar ॥ Nigahabaana Aoo Raa Shabada Kiradagaar ॥104॥

अगर यक बरायद दहो दह हज़ार ॥ निगहबान ऊ रा शबद किरदगार ॥१०४॥

When one man is attacked by lakh, the Generous Lord gives him protection.104.

206705 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੫


ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ ॥ ਕਿ ਮਾ ਰਾ ਨਿਗਹ ਅਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ॥੧੦੫॥

Turaa Gara Nazara Hasat Lashakara Va Zara ॥ Ki Maa Raa Nigaha Asatu Yazadaa Shukara ॥105॥

तुरा गर नज़र हसत लशकर व ज़र ॥ कि मा रा निगह असतु यज़दां शुकर ॥१०५॥

Just as our hopes lie in your wealth, I depend upon the Grace of the Lord.105.

206716 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੬


ਕਿ ਊ ਰਾ ਗ਼ਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੁ ਮਾਲ ॥ ਵ ਮਾ ਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲ ॥੧੦੬॥

Ki Aoo Raa Garoora Asat Bara Mulaku Maal ॥ Va Maa Raa Panaaha Asatu Yazadaa Akaal ॥106॥

कि ऊ रा ग़रूर असत बर मुलकु माल ॥ व मा रा पनाह असतु यज़दां अकाल ॥१०६॥

You are proud of your kingdom and wealth, but I take refuge in the Non-Temporal Lord.106.

206727 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੭


ਤੂ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਸ਼ੌ ਜੀ ਸਿਪੰਜੀ ਸਰਾਇ ॥ ਕਿ ਆਲਮ ਬਗ਼ਜ਼ਰਦ ਸਰੇ ਜਾ ਬਜਾਇ ॥੧੦੭॥

Too Gaafaal Mashou Jee Sipaanjee Saraaei ॥ Ki Aalma Bagazarada Sare Jaa Bajaaei ॥107॥

तू ग़ाफ़ल मशौ जी सिपंजी सराइ ॥ कि आलम बग़ज़रद सरे जा बजाइ ॥१०७॥

Do not be careless about this fact that this saraae (resting pplace) is not the permanent abode.107.

206738 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੮


ਬਂਬੀ ਗ਼ਰਦਸ਼ਿ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਜ਼ਮਾਂ ॥ ਕਿ ਬਰ ਹਰ ਬਿਗ਼ੁਜ਼ਸ਼ਤ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ ॥੧੦੮॥

Baaʼnbee Garadashi Bevafaaeala Zamaa ॥ Ki Bara Hara Biguzashata Makeeno Makaa ॥108॥

बंबी ग़रदशि बेवफ़ाई ज़मां ॥ कि बर हर बिग़ुज़शत मकीनो मकां ॥१०८॥

Look at the time-cycle, which is undependable; it gives a fatal blow to everthing of this world.108.

206749 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੯


ਤੂ ਗਰ ਜ਼ਬਰ ਆਜਜ਼ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ ॥ ਕਸਮ ਰਾ ਬ ਤੇਸ਼ਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ ॥੧੦੯॥

Too Gara Zabara Aajaza Khharaashee Makuna ॥ Kasama Raa Ba Teshaha Taraashee Makuna ॥109॥

तू गर ज़बर आजज़ ख़राशी मकुन ॥ कसम रा ब तेशह तराशी मकुन ॥१०९॥

Do not oppose the lowly and helpless; do not break the oaths taken on the Quran.109.

2067510 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੧੦


ਚੁਹਕ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਦ ਚਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ ॥ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਬਸਦ ਤਨ ਕੁਨਦ ॥੧੧੦॥

Chuhaka Yaar Baashada Chi Dushamana Kunada ॥ Agara Dushamanee Raa Basada Tana Kunada ॥110॥

चुहक यार बाशद चि दुशमन कुनद ॥ अगर दुशमनी रा बसद तन कुनद ॥११०॥

If God is friendly, what the enemy can do?, though he may be inimical in many ways.110.

2067611 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੧੧


ਖ਼ਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ ॥ ਨ ਯਕ ਮੂਇ ਊ ਰਾ ਅਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ ॥੧੧੧॥

Khhasama Dushamanee Gara Hazaar Aavurada ॥ Na Yaka Mooei Aoo Raa Azaar Aavurada ॥111॥

ख़सम दुशमनी गर हज़ार आवुरद ॥ न यक मूइ ऊ रा अज़ार आवुरद ॥१११॥

The enemy may try to give a thousand blows, but he cannot harm even one hair, (if God is friendly).111.

2067712 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੪੭੭ ਪੰ. ੧੨


       


Goto Page
Displaying Page 1477 of 1477
Begin Back


Printed from http://searchgurbani.com/dasam_granth/page/1477
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.