SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 1361 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਾਨ ਅਚੁਤ ॥

Preetham Bhagavaan Achuth ||

प्रीतम भगवान अचुत ॥

The Beloved Eternal Lord God,

58121 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣਹ ॥੧੪॥

Naanak Sansaar Saagar Thaaraneh ||14||

नानक संसार सागर तारणह ॥१४॥

O Nanak, carries us across the world-ocean. ||14||

58122 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥

Maranan Bisaranan Gobindheh ||

मरणं बिसरणं गोबिंदह ॥

It is death to forget the Lord of the Universe.

58123 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਜੀਵਣੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧ੍ਯ੍ਯਾਵਣਹ ॥

Jeevanan Har Naam Dhhyaavaneh ||

जीवणं हरि नाम ध्यावणह ॥

It is life to meditate on the Name of the Lord.

58124 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਲਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥

Labhanan Saadhh Sangaen ||

लभणं साध संगेण ॥

The Lord is found in the Saadh Sangat, the Company of the Holy,

58125 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਣਹ ॥੧੫॥

Naanak Har Poorab Likhaneh ||15||

नानक हरि पूरबि लिखणह ॥१५॥

O Nanak, by pre-ordained destiny. ||15||

58126 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਗਾਰੁੜੀ ਨਿਵਾਰੰ ॥

Dhasan Bihoon Bhuyangan Manthran Gaarurree Nivaaran ||

दसन बिहून भुयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारं ॥

The snake-charmer, by his spell, neutralizes the poison and leaves the snake without fangs.

58127 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਬ੍ਯ੍ਯਾਧਿ ਉਪਾੜਣ ਸੰਤੰ ॥

Byaadhh Oupaarran Santhan ||

ब्याधि उपाड़ण संतं ॥

Just so, the Saints remove suffering;

58128 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੩
Gathaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣਹ ॥੧੬॥

Naanak Labadhh Karamaneh ||16||

नानक लबध करमणह ॥१६॥

O Nanak, they are found by good karma. ||16||

58129 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੩
Gathaa Guru Arjan Dev


ਜਥ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਅਣਹ ॥

Jathh Kathh Ramanan Saranan Sarabathr Jeeaneh ||

जथ कथ रमणं सरणं सरबत्र जीअणह ॥

The Lord is All-pervading everywhere; He gives Sanctuary to all living beings.

58130 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੩
Gathaa Guru Arjan Dev


ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ॥

Thathh Laganan Praem Naanak ||

तथ लगणं प्रेम नानक ॥

The mind is touched by His Love, O Nanak,

58131 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਪਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸਨਹ ॥੧੭॥

Parasaadhan Gur Dharasaneh ||17||

परसादं गुर दरसनह ॥१७॥

By Guru's Grace, and the Blessed Vision of His Darshan. ||17||

58132 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਮਨ ਬਿਧ੍ਯ੍ਯੰ ॥

Charanaarabindh Man Bidhhyan ||

चरणारबिंद मन बिध्यं ॥

My mind is pierced through by the Lord's Lotus Feet.

58133 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਿਧ੍ਯ੍ਯੰ ਸਰਬ ਕੁਸਲਣਹ ॥

Sidhhyan Sarab Kusalaneh ||

सिध्यं सरब कुसलणह ॥

I am blessed with total happiness.

58134 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਬ੍ਯ੍ਯੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬਣਹ ॥੧੮॥

Gaathhaa Gaavanth Naanak Bhabyan Paraa Poorabaneh ||18||

गाथा गावंति नानक भब्यं परा पूरबणह ॥१८॥

Holy people have been singing this Gaat'haa, O Nanak, since the very beginning of time. ||18||

58135 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੫
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ ॥

Subh Bachan Ramanan Gavanan Saadhh Sangaen Oudhharaneh ||

सुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उधरणह ॥

Chanting and singing the Sublime Word of God in the Saadh Sangat, mortals are saved from the world-ocean.

58136 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੫
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੰ ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮ ਨ ਲਭ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥੧੯॥

Sansaar Saagaran Naanak Punarap Janam N Labhyathae ||19||

संसार सागरं नानक पुनरपि जनम न लभ्यते ॥१९॥

O Nanak, they shall never again be consigned to reincarnation. ||19||

58137 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੀਚਾਰੰ ॥

Baedh Puraan Saasathr Beechaaran ||

बेद पुराण सासत्र बीचारं ॥

People contemplate the Vedas, Puraanas and Shaastras.

58138 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੰ ॥

Eaekankaar Naam Our Dhhaaran ||

एकंकार नाम उर धारं ॥

But by enshrining in their hearts the Naam, the Name of the One and Only Creator of the Universe,

58139 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰ ॥

Kuleh Samooh Sagal Oudhhaaran ||

कुलह समूह सगल उधारं ॥

Everyone can be saved.

58140 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਾਰੰ ॥੨੦॥

Baddabhaagee Naanak Ko Thaaran ||20||

बडभागी नानक को तारं ॥२०॥

By great good fortune, O Nanak, a few cross over like this. ||20||

58141 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਉਧਰਣੰ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣਹ ॥

Simaranan Gobindh Naaman Oudhharanan Kul Samoohaneh ||

सिमरणं गोबिंद नामं उधरणं कुल समूहणह ॥

Meditating in remembrance on the Naam, the Name of Lord of the Universe, all one's generations are saved.

58142 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤਿ ਦਰਸਨਹ ॥੨੧॥

Labadhhian Saadhh Sangaen Naanak Vaddabhaagee Bhaettanth Dharasaneh ||21||

लबधिअं साध संगेण नानक वडभागी भेटंति दरसनह ॥२१॥

It is obtained in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. O Nanak, by great good fortune, the Blessed Vision of His Darshan is seen. ||21||

58143 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰੰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਃ ॥

Sarab Dhokh Paranthiaagee Sarab Dhharam Dhrirranthana ||

सरब दोख परंतिआगी सरब धरम द्रिड़ंतणः ॥

Abandon all your evil habits, and implant all Dharmic faith within.

58144 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਲਬਧੇਣਿ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖ੍ਯ੍ਯਣਃ ॥੨੨॥

Labadhhaen Saadhh Sangaen Naanak Masathak Likhyana ||22||

लबधेणि साध संगेणि नानक मसतकि लिख्यणः ॥२२॥

The Saadh Sangat, the Company of the Holy, is obtained, O Nanak, by those who have such destiny written upon their foreheads. ||22||

58145 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਃ ॥

Hoyo Hai Hovantho Haran Bharan Sanpoorana ||

होयो है होवंतो हरण भरण स्मपूरणः ॥

God was, is, and shall always be. He sustains and destroys all.

58146 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਰਣੰ ॥੨੩॥

Saadhhoo Satham Jaano Naanak Preeth Kaaranan ||23||

साधू सतम जाणो नानक प्रीति कारणं ॥२३॥

Know that these Holy people are true, O Nanak; they are in love with the Lord. ||23||

58147 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੦
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰ ਰਚਨੰ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣਃ ॥

Sukhaen Bain Rathanan Rachanan Kasunbh Rangana ||

सुखेण बैण रतनं रचनं कसु्मभ रंगणः ॥

The mortal is engrossed in sweet words and transitory pleasures which shall soon fade away.

58148 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੦
Gathaa Guru Arjan Dev


ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਓਗੰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨ ਸੁਪਨਹ ॥੨੪॥

Rog Sog Biougan Naanak Sukh N Supaneh ||24||

रोग सोग बिओगं नानक सुखु न सुपनह ॥२४॥

Disease, sorrow and separation afflict him; O Nanak, he never finds peace, even in dreams. ||24||

58149 ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫

Funehae Mehalaa 5

फुनहे महला ५

Phunhay, Fifth Mehl:

58150 ਪੰ. ੧੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

58151 ਪੰ. ੧੨


ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥

Haathh Kalanm Aganm Masathak Laekhaavathee ||

हाथि कलम अगम मसतकि लेखावती ॥

With Pen in Hand, the Unfathomable Lord writes the mortal's destiny upon his forehead.

58152 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥

Ourajh Rehiou Sabh Sang Anoop Roopaavathee ||

उरझि रहिओ सभ संगि अनूप रूपावती ॥

The Incomparably Beautiful Lord is involved with all.

58153 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥

Ousathath Kehan N Jaae Mukhahu Thuhaareeaa ||

उसतति कहनु न जाइ मुखहु तुहारीआ ॥

I cannot utter Your Praises with my mouth.

58154 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥

Mohee Dhaekh Dharas Naanak Balihaareeaa ||1||

मोही देखि दरसु नानक बलिहारीआ ॥१॥

Nanak is fascinated, gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan. I am a sacrifice to You. ||1||

58155 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥

Santh Sabhaa Mehi Bais K Keerath Mai Kehaan ||

संत सभा महि बैसि कि कीरति मै कहां ॥

Seated in the Society of the Saints, I chant the Lord's Praises.

58156 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਦਿਵਾ ॥

Arapee Sabh Seegaar Eaehu Jeeo Sabh Dhivaa ||

अरपी सभु सीगारु एहु जीउ सभु दिवा ॥

I dedicate all my adornments to Him, and give all this soul to Him.

58157 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਵਿਛਾਈਐ ॥

Aas Piaasee Saej S Kanth Vishhaaeeai ||

आस पिआसी सेज सु कंति विछाईऐ ॥

With hopeful yearning for Him, I have made the bed for my Husband.

58158 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

Harihaan Masathak Hovai Bhaag Th Saajan Paaeeai ||2||

हरिहां मसतकि होवै भागु त साजनु पाईऐ ॥२॥

O Lord! If such good destiny is inscribed upon my forehead, then I shall find my Friend. ||2||

58159 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ ॥

Sakhee Kaajal Haar Thanbol Sabhai Kishh Saajiaa ||

सखी काजल हार त्मबोल सभै किछु साजिआ ॥

O my companion, I have prepared everything: make-up, garlands and betel-leaves.

58160 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ ॥

Soleh Keeeae Seegaar K Anjan Paajiaa ||

सोलह कीए सीगार कि अंजनु पाजिआ ॥

I have embellished myself with the sixteen decorations, and applied the mascara to my eyes.

58161 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ॥

Jae Ghar Aavai Kanth Th Sabh Kishh Paaeeai ||

जे घरि आवै कंतु त सभु किछु पाईऐ ॥

If my Husband Lord comes to my home, then I obtain everything.

58162 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਐ ॥੩॥

Harihaan Kanthai Baajh Seegaar Sabh Birathhaa Jaaeeai ||3||

हरिहां कंतै बाझु सीगारु सभु बिरथा जाईऐ ॥३॥

O Lord! Without my Husband, all these adornments are useless. ||3||

58163 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣੇ ॥

Jis Ghar Vasiaa Kanth Saa Vaddabhaaganae ||

जिसु घरि वसिआ कंतु सा वडभागणे ॥

Very fortunate is she, within whose home the Husband Lord abides.

58164 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਤਿਸੁ ਬਣਿਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣੇ ॥

This Baniaa Habh Seegaar Saaee Sohaaganae ||

तिसु बणिआ हभु सीगारु साई सोहागणे ॥

She is totally adorned and decorated; she is a happy soul-bride.

58165 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਉ ਸੁਤੀ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ਮਨਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਆ ॥

Ho Suthee Hoe Achinth Man Aas Puraaeeaa ||

हउ सुती होइ अचिंत मनि आस पुराईआ ॥

I sleep in peace, without anxiety; the hopes of my mind have been fulfilled.

58166 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਜਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਆ ॥੪॥

Harihaan Jaa Ghar Aaeiaa Kanth Th Sabh Kishh Paaeeaa ||4||

हरिहां जा घरि आइआ कंतु त सभु किछु पाईआ ॥४॥

O Lord! When my Husband came into the home of my heart, I obtained everything. ||4||

58167 ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੧ ਪੰ. ੧੯
Phunhay Guru Arjan Dev


       


Goto Ang
Displaying Ang 1361 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/1361
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.