SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 908 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ॥੧੨॥

Brehamaa Bisan Mehaes Eik Moorath Aapae Karathaa Kaaree ||12||

ब्रहमा बिसनु महेस इक मूरति आपे करता कारी ॥१२॥

Brahma, Vishnu and Shiva are manifestations of the One God. He Himself is the Doer of deeds. ||12||

38967 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਇਆ ਸੋਧਿ ਤਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਆਤਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥

Kaaeiaa Sodhh Tharai Bhav Saagar Aatham Thath Veechaaree ||13||

काइआ सोधि तरै भव सागरु आतम ततु वीचारी ॥१३॥

One who purifies his body, crosses over the terrifying world-ocean; he contemplates the essence of his own soul. ||13||

38968 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੪॥

Gur Saevaa Thae Sadhaa Sukh Paaeiaa Anthar Sabadh Raviaa Gunakaaree ||14||

गुर सेवा ते सदा सुखु पाइआ अंतरि सबदु रविआ गुणकारी ॥१४॥

Serving the Guru, he finds everlasting peace; deep within, the Shabad permeates him, coloring him with virtue. ||14||

38969 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥

Aapae Mael Leae Gunadhaathaa Houmai Thrisanaa Maaree ||15||

आपे मेलि लए गुणदाता हउमै त्रिसना मारी ॥१५॥

The Giver of virtue unites with Himself, one who conquers egotism and desire. ||15||

38970 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥੧੬॥

Thrai Gun Maettae Chouthhai Varathai Eaehaa Bhagath Niraaree ||16||

त्रै गुण मेटे चउथै वरतै एहा भगति निरारी ॥१६॥

Eradicating the three qualities, dwell in the fourth state. This is the unparalleled devotional worship. ||16||

38971 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗ ਸਬਦਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧੭॥

Guramukh Jog Sabadh Aatham Cheenai Hiradhai Eaek Muraaree ||17||

गुरमुखि जोग सबदि आतमु चीनै हिरदै एकु मुरारी ॥१७॥

This is the Yoga of the Gurmukh: Through the Shabad, he understands his own soul, and he enshrines within his heart the One Lord. ||17||

38972 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੧੮॥

Manooaa Asathhir Sabadhae Raathaa Eaehaa Karanee Saaree ||18||

मनूआ असथिरु सबदे राता एहा करणी सारी ॥१८॥

Imbued with the Shabad, his mind becomes steady and stable; this is the most excellent action. ||18||

38973 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਨ ਪਾਖੰਡੁ ਅਉਧੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥

Baedh Baadh N Paakhandd Aoudhhoo Guramukh Sabadh Beechaaree ||19||

बेदु बादु न पाखंडु अउधू गुरमुखि सबदि बीचारी ॥१९॥

This true hermit does not enter into religious debates or hypocrisy; the Gurmukh contemplates the Shabad. ||19||

38974 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ਅਉਧੂ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੦॥

Guramukh Jog Kamaavai Aoudhhoo Jath Sath Sabadh Veechaaree ||20||

गुरमुखि जोगु कमावै अउधू जतु सतु सबदि वीचारी ॥२०॥

The Gurmukh practices Yoga - he is the true hermit; he practices abstinence and truth, and contemplates the Shabad. ||20||

38975 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੧॥

Sabadh Marai Man Maarae Aoudhhoo Jog Jugath Veechaaree ||21||

सबदि मरै मनु मारे अउधू जोग जुगति वीचारी ॥२१॥

One who dies in the Shabad and conquers his mind is the true hermit; he understands the Way of Yoga. ||21||

38976 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲੁ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਦਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੨੨॥

Maaeiaa Mohu Bhavajal Hai Avadhhoo Sabadh Tharai Kul Thaaree ||22||

माइआ मोहु भवजलु है अवधू सबदि तरै कुल तारी ॥२२॥

Attachment to Maya is the terrifying world-ocean; through the Shabad, the true hermit saves himself, and his ancestors as well. ||22||

38977 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੩॥

Sabadh Soor Jug Chaarae Aoudhhoo Baanee Bhagath Veechaaree ||23||

सबदि सूर जुग चारे अउधू बाणी भगति वीचारी ॥२३॥

Contemplating the Shabad, you shall be a hero throughout the four ages, O hermit; contemplate the Word of the Guru's Bani in devotion. ||23||

38978 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅਉਧੂ ਨਿਕਸੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੪॥

Eaehu Man Maaeiaa Mohiaa Aoudhhoo Nikasai Sabadh Veechaaree ||24||

एहु मनु माइआ मोहिआ अउधू निकसै सबदि वीचारी ॥२४॥

This mind is enticed by Maya, O hermit; contemplating the Shabad, you shall find release. ||24||

38979 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੫॥੯॥

Aapae Bakhasae Mael Milaaeae Naanak Saran Thumaaree ||25||9||

आपे बखसे मेलि मिलाए नानक सरणि तुमारी ॥२५॥९॥

He Himself forgives, and unites in His Union; Nanak seeks Your Sanctuary, Lord. ||25||9||

38980 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ

Raamakalee Mehalaa 3 Asattapadheeaa

रामकली महला ३ असटपदीआ

Raamkalee, Third Mehl, Ashtapadees:

38981 ਪੰ. ੧੦


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

38982 ਪੰ. ੧੦


ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰਿ ਤੂ ਦਇਆ ॥

Saramai Dheeaa Mundhraa Kannee Paae Jogee Khinthhaa Kar Thoo Dhaeiaa ||

सरमै दीआ मुंद्रा कंनी पाइ जोगी खिंथा करि तू दइआ ॥

Make humility your ear-rings, Yogi, and compassion your patched coat.

38983 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਬਿਭੂਤਿ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਜਿਣਿ ਲਇਆ ॥੧॥

Aavan Jaan Bibhooth Laae Jogee Thaa Theen Bhavan Jin Laeiaa ||1||

आवणु जाणु बिभूति लाइ जोगी ता तीनि भवण जिणि लइआ ॥१॥

Let coming and going be the ashes you apply to your body, Yogi, and then you shall conquer the three worlds. ||1||

38984 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਐਸੀ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥

Aisee Kinguree Vajaae Jogee ||

ऐसी किंगुरी वजाइ जोगी ॥

Play that harp, Yogi,

38985 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਜਿਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jith Kinguree Anehadh Vaajai Har Sio Rehai Liv Laae ||1|| Rehaao ||

जितु किंगुरी अनहदु वाजै हरि सिउ रहै लिव लाइ ॥१॥ रहाउ ॥

Which vibrates the unstruck sound current, and remain lovingly absorbed in the Lord. ||1||Pause||

38986 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਰਿ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੁਗਤਿ ਪਾਈ ॥

Sath Santhokh Path Kar Jholee Jogee Anmrith Naam Bhugath Paaee ||

सतु संतोखु पतु करि झोली जोगी अम्रित नामु भुगति पाई ॥

Make truth and contentment your plate and pouch, Yogi; take the Ambrosial Naam as your food.

38987 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰਿ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਙੀ ਸੁਰਤਿ ਵਜਾਈ ॥੨॥

Dhhiaan Kaa Kar Ddanddaa Jogee Sinn(g)ee Surath Vajaaee ||2||

धिआन का करि डंडा जोगी सिंङी सुरति वजाई ॥२॥

Make meditation your walking stick, Yogi, and make higher consciousness the horn you blow. ||2||

38988 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥

Man Dhrirr Kar Aasan Bais Jogee Thaa Thaeree Kalapanaa Jaaee ||

मनु द्रिड़ु करि आसणि बैसु जोगी ता तेरी कलपणा जाई ॥

Make your stable mind the Yogic posture you sit in, Yogi, and then you shall be rid of your tormenting desires.

38989 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਮੰਗਣਿ ਚੜਹਿ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥

Kaaeiaa Nagaree Mehi Mangan Charrehi Jogee Thaa Naam Palai Paaee ||3||

काइआ नगरी महि मंगणि चड़हि जोगी ता नामु पलै पाई ॥३॥

Go begging in the village of the body, Yogi, and then, you shall obtain the Naam in your lap. ||3||

38990 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

Eith Kinguree Dhhiaan N Laagai Jogee Naa Sach Palai Paae ||

इतु किंगुरी धिआनु न लागै जोगी ना सचु पलै पाइ ॥

This harp does not center you in meditation, Yogi, nor does it bring the True Name into your lap.

38991 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥

Eith Kinguree Saanth N Aavai Jogee Abhimaan N Vichahu Jaae ||4||

इतु किंगुरी सांति न आवै जोगी अभिमानु न विचहु जाइ ॥४॥

This harp does not bring you peace, Yogi, nor eliminate egotism from within you. ||4||

38992 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਿ ਡੰਡੀ ॥

Bho Bhaao Dhue Path Laae Jogee Eihu Sareer Kar Ddanddee ||

भउ भाउ दुइ पत लाइ जोगी इहु सरीरु करि डंडी ॥

Make the Fear of God, and the Love of God, the two gourds of your lute, Yogi, and make this body its neck.

38993 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥

Guramukh Hovehi Thaa Thanthee Vaajai Ein Bidhh Thrisanaa Khanddee ||5||

गुरमुखि होवहि ता तंती वाजै इन बिधि त्रिसना खंडी ॥५॥

Become Gurmukh, and then vibrate the strings; in this way, your desires shall depart. ||5||

38994 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥

Hukam Bujhai So Jogee Keheeai Eaekas Sio Chith Laaeae ||

हुकमु बुझै सो जोगी कहीऐ एकस सिउ चितु लाए ॥

One who understands the Hukam of the Lord's Command is called a Yogi; he links his consciousness to the One Lord.

38995 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥

Sehasaa Thoottai Niramal Hovai Jog Jugath Eiv Paaeae ||6||

सहसा तूटै निरमलु होवै जोग जुगति इव पाए ॥६॥

His cynicism is dispelled, and he becomes immaculately pure; this is how he finds the Way of Yoga. ||6||

38996 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

Nadharee Aavadhaa Sabh Kishh Binasai Har Saethee Chith Laae ||

नदरी आवदा सभु किछु बिनसै हरि सेती चितु लाइ ॥

Everything that comes into view shall be destroyed; focus your consciousness on the Lord.

38997 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥

Sathigur Naal Thaeree Bhaavanee Laagai Thaa Eih Sojhee Paae ||7||

सतिगुर नालि तेरी भावनी लागै ता इह सोझी पाइ ॥७॥

Enshrine love for the True Guru, and then you shall obtain this understanding. ||7||

38998 ਰਾਮਕਲੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


       


Goto Ang
Displaying Ang 908 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/908
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.