SearchGurbani.com

Maansarovar - Words

                                                               
Browse by letter

Words found for ''

Search Page
ਉੱਦਮਉੱਧਾਰਉਸਤੱਤਉਸਤੱਤ ਨਿੰਦਿਆਉਜਾੜਉਡੀਕਉਦਾਸੀਉਪਕਾਰਉਪਦੇਸਉਪਾਉਉਪਾਧ ਬਿਆਧਉਮਾਹਉਲਟੇ ਕੰਮਊਚ ਨੀਚਓਅੰਓਅੰਕਾਰਓਹ ਆਪੇਓਹਲਾਓਟਓਨਮਅੱਗੇਅੱਨਸਥਿਰਤਾਅੱਪਵਿਤਰਅੰਤ ਸਮੇਅੰਤਰਜਾਮੀਅੰਧਾਅਉਗੁਣਅਸ਼ਨਾਨਅਸਮਰਥਾਅਕਿਰਤਘਣਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲਅਜ਼ਰਾਈਲਅਧਾਰਅਨੱਹਦਅਪਰਾਧੀਅਮਲਅਰਪਨ ਕਰਨਾਅਲਿਪਤਅਵਤਾਰਅਵਤਾਰ ਦਸ ਅਵਤਾਰਆਸਆਸਣਆਗੂਆਚਾਰਆਤਮਾਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤਆਪਣਾਆਰਤੀਆਲਸਆਵਾਗਉਣਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾਇੰਦਰੀਆਂਇਸਤਰੀਇਕਾਂਤੀਇਮਾਨਤਇਲੱਤਈਰਖਾਏਕੰਕਾਰਸੱਚ ਸੁੱਚ ਸੁੱਚਾਸੱਚ ਖੰਡਸੰਗਤਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਸੰਜਮਸੰਜੋਗਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗਸੰਤਸੰਤੋਖਸੰਤੋਖ ਸਬਦਸੰਤੋਖ ਸਿਦਕਸੰਪਤੀਸੰਬਾਲਸੰਭਲਣਾਸਹਜਸਹਨਸੀਲਤਾਸਹਾਈਸ਼ੰਕਾਸ਼ੰਗਾਰਸ਼ਗਨ ਅੱਪਸ੍ਰਗਨਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਸ਼ਰਧਾਸ਼ਰਨਸ਼ਰਾਧਸ਼ਰਾਬਸ਼ਾਂਤੀਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ੂਮਸਤਿਗੁਰ ਬੇਮੁਖਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਪਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤੀਸਤਿਗੁਰੂ ਅਭੇਦਤਾਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾਤਾਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਛਣਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪਸਤਿਨਾਮਸਤੀਸਨਬੰਧਸਨਬੰਧੀ ਸਹੁਰੇਸਨਬੰਧੀ ਪੇਕੇਸਨਿਆਸੀਸਮਝਸਮਦਰਸੀਸਮਰਥਸਮਾਧੀਸਵਾਰਥਸੜਨਾਸਾਹਿਬਸਾਕਤਸਾਧੂਸਾਰਸਾਰ ਤੱਤਸਿੱਖਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂਸਿੱਖਿਆਸਿੱਖੀਸਿਖ ਅੱਤੇ ਸਿਖਸਿਖ ਨਿਤ ਕਰਨੀਸਿਫਤ ਸਲਾਹਸਿਮਰਨਸੀਤਲਸੀਤਲਾਸੁੱਖ ਦੁੱਖਸੁੰਨਸੁਆਰਥਸੁਆਰਥ ਸੁਖਸੁਆਰਥ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਸੁਹਾਗਣਸੁਖਸੁਪਨਾਸੁਰਤਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲਸੂਤਕਸੂਤਰਸੂਦਸੂਰਮਾਸੇਵਕਸੇਵਣਾਸੇਵਾਸੋਹੰਸੋਗਸੌਣਾਹੱਕਹੱਠਹੱਦਹੰਸਹੰਸ ਆਤਮਾਹੰਸ ਪਰਮ ਹੰਸਹਉਮੇਹਉਮੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਹਸਤ ਚੱਥ ਕਰਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਕੁੰਚਰਹਸਤੀ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਹਰਿ ਮੰਦਰਹਰਖ ਸੋਗਹਰਾਮਹਰਾਮ ਖੋਰਹਰਿਚੰਦਊਰੀਹਰੀਹਲਾਲਹਿੰਦੂ ਵਰਣਹਿਰਖਹਿਰਦਾਹੁੱਜਤਹੁਕਮ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਹੁਕਮ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾਹੋਛਾਹੋਮ ਜੱਗਹੋਰ ਪਰਮਾਣਹੋਰ ਪਰਮਾਣ ਜਨਮ ਮੰਤਵਹੋਰ ਪਰਮਾਣ ਜੂਨਾਂਕੱਪਟਕੰਜੂਸਕੰਵਲਕਸਤੂਰੀਕਥਨੀ ਬਦਨੀਕਥਾਕਪਟ ਨਿਵਿਰਤੀਕਰਤਬਕਰਤਾਕਰਤੂਤਕਰਮਕਰਮ ਕਾਂਡਕਰਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਖਟ ਕਰਮਕਰਮ ਧਰਮਕਰਮ ਪਰਾਲਭਤਕਰਮ ਮਿਹਰਕਰਾਮਾਤਕਰੋਧਕਲਹਿ ਕਲੇਸ਼ਕਾਮਕਿਰਪਾਕੀਰਤਨਕੁੱਤਾਕੁੱਦਰਤ ਸ਼ਕੋਤੀਕੁੰਡਲਨੀਕੁਸੰਗਤਕੁਦੰਰਤਕੁਦਰਤਕੁਰਬਾਨੀਕੁਲੱਖਣੀਕੇਸਕੌਤਕਖੱਤਰੀਖਸਲਤ ਇਲਖਸਲਤ ਸੱਪਖਸਲਤ ਕਾਂਖਸਲਤ ਕੁੱਤਾਖਸਲਤ ਨਿਮਖਸਲਤ ਮੱਖੀਖਸਲਤ ਮੂਰਖਖਸਲਤ ਲਉਕੀਖਸਲਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾਖਰਾ ਖੋਟਾਖਾਣਾਖਿੱਚੋ ਤਾਣਖਿਮਾਖੁਸ਼ ਕਰਨਾਖੁਸ਼ੀਖੇਡਗੰਗਾਗੰਢਗਰਭਗਰਿਸਤਗਰਿਸਤ ਉਦਾਸਗਲਾਂਗੜਬੜਗਾਉਣਾਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਗਿਆਨੀਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਗੁਣਗੁਣ ਤਿਨਗੁਰ ਅਸਥਾਨਗੁਰਸਿੱਖਗੁਰਦੁਆਰਾਗੁਰਮੱਤਗੁਰਮੁਖਗੋਸ਼ਟੀਗੋਬਰਘਰਘਿਰਨਾਚੰਗਾਚੰਗਿਆਈਚੰਗਿਆਈਛਚਉਕਾਚਉਥਾ ਪੱਦਚਟਸਾਲਚਤੁਰਾਈਚਮਤਕਾਰਚਰਨਚਾਉਚਾਕਰਚਾਕਰੀਚਾਤ੍ਰਿਕਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਚਾਰ ਪਦਾਰਥਚਿੰਤਨ ਚੀਨਣਾਂਚਿੰਤਾਚਿੰਤਾਸਣਿਚੁੱਲੀ ਭਰਨੀਚੁਗਨੀਚੇਤੰਨਚੋਜਚੋਰਛੱਡਣਾਛੱਤਰਛਪੱੜਛਾਇਆਛਿਨ ਛਿਨਛੀਜੇਛੁਟਕਾਹਾਛੁਰੀਛੇ ਦਰਸ਼ਨਛੋਹਰਾਜੱਮਜੱਮ ਠੇਂਗਾਜੱਮ ਡੰਡਜੱਮ ਫਾਸਜੱਮ ਰਾਜਜੱਮਕੰਕਰਜੱਮਕਾਲਜੱਮਦਰਜੱਮਦੂਤਜੱਮਪੁਰਿਜੰਜੂਜ਼ਾਤਜ਼ਾਤ ਕੱਮਜ਼ਾਤਜ਼ਾਤ ਭਿੱਟਜ਼ੋਰਜਗਤਜਗਤ ਰਚਨਾਜਤੀਜਤੀ ਸੱਤੀ ਸੰਜਮੀਜਤੀ ਸਤੀਜਨਜਨਮ ਮੰਤਵਜਵਾਨੀਜਾਗਣਾਜਾਲਜੀਵਜੀਵ ਆਤਮਾ/ਪਰਆਤਮਾਜੀਵਤ ਮਰਨਾਜੀਵਨਜੀਵਨ ਨਾਚਜੀਵਨ ਪਦਵੀਜੀਵਨਾ ਵਿਕਾਸਜੁਗਜੁਗਤਜੂਆਜੂਠਜੂਨਾਂਜੈਨ ਦਿਗੰਬਰੁਜੋਗਜੋਤਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਜੋਤਿਸ਼ਝੱਖਝਖੱੜਝਗੜਾਝੜਨਾਝਿਜਕਝੂਠਝੂਰਨਾਞਿਆਣਾਟੱਗਟੰਚਟਹਲਟਾਲ ਮਟੋਲਟਿੱਕਾਟੁਟਣਾਟੇਕਟੋਹਣੀਠੰਡਠਾਕਠਾਕੁਰਡੰਡਉਤਡਰਡਿੱਠਾਡੁਬਣਾਡੇਰਾਡੋਲਣਾਢੱਕਣਾਢਹਿਣਾ/ਢਾਹਣਾਢਾਢੀਢੁਲਕੇਢੂੰਡਣਾਢੇਰੀਢੋਈਣਾਣਾਤੱਤਤੱਤ ਗਿਆਨਤਸਕਰਤਖਤਤਜੋਤਨਤਪਸਵੀਤਪਸਿਆਤਪਤਤਰਸਤਰਸਣਾਤਰਨਾਤਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰਤਰਿਸ਼ਨਾਤਰਿਕੁਟੀਤਾਗਾ ਸਵੈ ਕਾਬੂਤਾਗਾ ਸੂਤਤਾਗਾ ਜਨਿਊਤਾਗਾ ਤਾਂਘਤਾਗਾ ਧਾਗਾਤਾਣਤਾਤੀ ਵਾਉਤਾਪਤਾਪ ਸੰਤਾਪਤਾਪ ਤਿਨਤਾਪ ਪਾਪਤਾਪ ਰੋਗਤਾੜੀਤਿਆਰਾਤਿਨ ਵਸਤਾਂਤੀਰਥਤੇਰਾ ਮੇਰਾਥੰਮਥਾਵ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਵਥਾਵ ਦੋਨੋ ਥਾਵਥਿੱਤ ਵਾਰਥਿਰਦੱਮਦਇਆਦਇਆ ਰਹਿਤਦਸਮ ਦੁਆਰਦਰਦਰਸ਼ਨਦਰਸ਼ਨ ਵਾਗਿਹੁਰੂਦਰਬਾਰਦਰਵੇਸ਼ਦਰਿਸ਼ਟ ਦਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈਦਰਿਸ਼ਟ ਦਰਿਸਟਿ ਧਾਰਦਰਿਸ਼ਟ ਦਰਿਸਟਿ ਰੋਗਦਰਿਸ਼ਟ ਦਰਿਸਟਿਮਾਨਦਰਿਸ਼ਟ ਦਿੱਬ ਦਰਿਸ਼ਟਿਦਰਿਸ਼ਟ ਦਿਸਟਦਰਿਸ਼ਟਿ ਦੀਰਘਦਰਿਸ਼ਟਿ ਵੀਸਰਾ ਨੇਤਰਦਰੂਦਦਵੈਤਦਾਸਦਾਤ ਦਾਨਦਾਤ ਮੰਗਣੀਦਾਤਾਦਾੜੀਦਿਖਾਵਾਦਿਲਦੀਵਾਨਾਦੁੱਖ ਦੋਖਦੁਸ਼ਟਦੁਸ਼ਟ ਚਉਕੜੀਦੁਖਦੁਖ ।ਅਪਦਾ=ਮੁਸੀਬਤ ॥ਦੁਖ ਪੁਕਾਰਦੁਖ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾਦੁਬਾਰਾਦੁਬਿਧਾਦੁਰਮੱਤਦੂਖ ਆਪਣਾਦੂਖ ਸ਼ਰਨਦੂਖ ਕਾਰਨਦੂਖ ਦਰਦਦੂਖ ਦਾਰੂਦੂਖ ਨਵਿਰਤੀਦੂਧਾ ਧਾਰੀਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਰਮਰਾਜਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਾਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦਦੈਂਤਦੋਸ਼ਦੋਹਾਗਣਦੋਹੀਦੋਹੀ ਉੱਤਮਤਾਦੋਹੀ ਅਸਥਿਰਦੋਹੀ ਪਲਟਣੀ ਕਾਇਆਦੋਹੀ ਬਣਤਰਦੋਖਾ ਦੇਖੀਧੰਦਾਧੰਨ ਧੰਨਧਨਧਨ ਜੋਬਨਧਨ ਨਾਮਧਨ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨਧਨ ਪਿਰਧਨੀਧਰ/ਧਰਵਾਸਧਰਮਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖਸ਼ਧਰਮ ਸਿੱਖਧਰਮ ਹਿੰਦੂਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਧਰਮ ਦੀਨਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਧਰਮਸਾਲਧਰੋਹਧੜਾਧਾਗਾਧੀਰਜਧੁਪ ਛਾਂਧੂਪ ਧੂਫਧੂੜਧੋਖਾ ਖੋਟਧੋਖਾ ਧਰੋਹਧੋਖਾ ਪਰਪੰਚਧੋਖਾ ਪੂਜਾਨਉ ਖੰਡਨਉ ਘਰਨਉ ਦਰਨਉ ਨਿਧਨਗਨਨਦਰਨਮਸਕਾਰਨਰਕਨਾਚਨਾਦਨਾਮਨਾਮ ਅਉੱਖਧਨਾਮ ਸ਼ਬਦਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮੁਨਾਮ ਸਵਈਐਨਾਮ ਬਾਣੀਨਾਮ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਨਾਮ ਵਾਹ ਗੁਰੂਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂਨਾਮ ਵਾਹੁਨਾਮਹੀਣਨਾੜੀਆਂਨਿੰਦਰਾਨਿੰਦਾਨਿੰਦਾ ਪਰਨਿੰਦਾਨਿਆਂਨਿਹਚਲਨਿਕਟਨਿਕਦਰੀਨਿਗੁਰਾਨਿਮਰਤਾਨਿਰੰਕਾਰੀਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣਨਿਰਧਨਨਿਰਭਉਨਿਰਮਲਨਿਰਲੇਪਨਿਰਵੈਰਨਿਵਲੀ ਕਰਮਨੀਸਾਣਨੀਚਪੰਚ ਸ਼ਬਦਪੰਜ ਵਿਕਾਰਪੰਡਿਤਪੰਡਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀਪੰਡਿਤ ਪਾਧਾਪਉੜੀਪਛੋਤਾਵਾਪਤਿ ਪੜਦਾਪਤਿਪਤਿਤਪਤਿਤ ਪਾਵਨਪਥੱਰਪਰ ਅਧੀਨਪਰ ਘਰਪਰ ਧਨਪਰਕਾਸ਼ਪਰਖਪਰਖ ਕਦਰਪਰਖ ਖਰਾਪਰਖ ਘਸਵੱਟੀਪਰਣ ਸੰਧਉਰਾਪਰਣ ਚੁਲੀ ਭਰਨੀਪਰਣ ਬਚਨਪਰਤੀਤਪਰਦੇਸਪਰਦੇਸ ਦੇਸਪਰਧਾਨਪਰਪੰਚਪਰਵਾਣਪਰਵਾਰਪਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗਪਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਪਤੀਪਰਿਤਪਾਲਪਰੇਤਪਰੇਤ ਬੇਤਾਲਪਰੇਤ ਭੂਤਪਵਨਪਵਿਤਰਪਵਿਤਰ ਅਪਵਿਤਰਪੜਦਾਪੜਨਾਪਾਖੰਡਪਾਠਪਾਣੀਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀਪਾਪ ਛੁਪ ਕੇਪਾਪ ਪਰਾਛਤਪਾਪ ਬਚਾਉਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇਂਪਾਰਸਪਿੰਡ ਪਤੱਲਪਿਆਰਪਿਆਰ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਪਿਆਰ ਕੰਵਲਪਿਆਰ ਚਕਵੀਪਿਆਰ ਝੂਠਾਪਿਆਰ ਬੰਬੀਹਾਪਿਆਰ ਬਿਰਹਾਪਿਆਰ ਭੰਵਰਾਪਿਆਰ ਮੱਛੀਪਿਰਪਿਰ ਕੰਤਪਿਰ ਕਾਮਣਪਿਰ ਤੇਂ ਪਰੇਪਿਰ ਧਨਪਿਰ ਨਾਰਪਿਰ ਰਾਵਣਾਪਿਰ ਵਰਪੀਣਾਪੁੰਨਪੁਸ਼ਾਕਪੁਕਾਰਪੁਤੱਰਪੂੰਗੜਾਪੂਜਾਪੂਜਾ ਚੜਾਵਾਪੈਜਫਸਣਾਫਕੀਰਫਲ ਫੁੱਲਫਲਣਾ ਫੁਲਣਾਫਾਹੀਫੁਰਮਾਨਬੰਦਨਾਬੰਦਾਬੰਧਨਬਉਰਾਬਕਅਸੀਸ ਅਸੀਸਬਖਸ਼ਬਖ਼ਦਗੀਬਖੀਲੀਬਣਵਾਸਬਦ ਕਿਸਮਤਬਦਨਾਮੀਬਦਫੈਲੀਬਰਹਮ ਗਿਆਨੀਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰਬਰਹਮਚਾਰੀਬਰਹਮਣਬਰਖਾਬਲਿਹਾਰੀਬਾਪਬਾਲ ਇਆਣਾਬਾਲ ਬੁੱਧਬਾਲ ਮਿਠਤਿਊਬਾਲ ਰਖਿਆਬਾਲਕਬਿੱਖਬਿਉਹਾਰਬਿਨਸਨਾਬਿਪਤਾਬਿਪਰੀਤਬਿਭੂਤਬਿਰਥਾਬਿਰਦਬੁੱਝਣਾਬੁੱਤ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾਬੁੱਧਬੁਰਾਈ ਬੁਰਾਬੇਅੰਤਬੇਸੁਹਤਾਜਬੇਤਾਲਬੇਬਸੀਬੈਕੁੰਠਬੈਰਾਗੀਬੋਹਿਥਬੋਲਣਾਬੋਲਾਭੰਗ ਇਤਿਆਦਿਭੰਡਭੰਵਰਾਭਉਭਸਮਭਗਤਭਗਤ ਭਗਉਤੀਭਗਤ ਰਾਖਾਭਗਤੀਭਗਤੀ ਬਿਨਾਭਜਨਭਟਕਣਾਭਰਮਭਰਮਣਭਰੋਸਾਭਲਾਭਵਨਭਾਉਭਾਉਣਾਭਾਗਭਾਗ ਮੰਦੇਭਾਣਾਭਾਰਭਾਰੋਭਾਲਣਾਭਾਂਡਾਭੀਖਭੀਖਕਭੁੱਖਭੁੱਖਾਭੁੱਲਣਾਭੇਖਭੇਦਭੇਦ ਰਖਣਾਭੋਗਮੱਖੀਮੱਛੀਮੰਗਣਮੰਗਣਾਮੰਗਣਾ ਉਸ ਤੇਂਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂਮੰਗਣਾ ਘੱਰ ਘੱਰਮੰਗਣਾ ਡਿਖਿਆਮੰਗਣਾ ਦਾਨਮੰਗਤਾਮੰਗਲਮੰਤਰਮੰਤਰ ਸਤਿਨਾਮਮੰਤਰ ਹਰੀਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰਮੰਤਰ ਬਾਣੀਮੰਤਰ ਬੀਜ ਮੰਤਰਮੰਤਰ ਰਾਮਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਮੰਤਰ ਵਾਹੁਮਉਜਮਉਲਣਾਮਹਲਮਗਰ ਮੱਛਮਜ਼ਦੂਰੀਮਜੀਠਮਤਮਤਲਬਮਤਾਮਨਮਨ ਬਚ ਕਰਮਮਨ ਮੱਤਮਨੱਮੁਖਮਨਣਾਮਨੁਖ ਜਨਮਮਮਤਾਮਰਣ ਮਰਣ ਉਪਰੰਤ ਆਤਮਾਮਰਣਾਮਰਣਾ ਇਕੱਲੇਮਰਣਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੇਮਰਣਾ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਮਰਣਾ ਕਾਲਮਰਣਾ ਘੱਰ ਦੇਮਰਣਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਕੇਮਰਣਾ ਮਰਣ ਬਾਅਦ ਦੇਹੀਮਰਣਾ ਰਖਣਾ ਮਰਣ ਬਾਆਦਮਰਣਾ ਰਾਖੀਮਰਣਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾਮਰਣਾ ਰੋਸਮਰਣਾ ਵਕਤਮਰਣਾ ਵਾਰੀਮਰਿਆਦਾਮਲੇਛਮੜੀਮਾਇਆਮਾਸਮਾਸ ਉਪਜਮਾਸ ਹੋਮਮਾਸ ਖਾਣਾਮਾਸ ਜ਼ੁਲਮਮਾਸ ਪਾਖੰਡਮਾਸ ਮਾਰਨਾਮਾਣਮਾਤਾਮਾਨਸਮਾਨਸ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਮਾਨਸ ਜਨਮਮਾਨਸ ਮਨੁਖਮਾਨਸਰੋਵਰਮਾਰਗਮਾਲਾਮਿੱਟੀਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਉੜਾਮਿੱਤਰਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਮਿਹਰਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਮਿਠਾਮਿਠਾ ਕੌੜਾਮਿਥਿਆਮਿਰਗਮਿਰਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾਮਿਲਾਪਮਿਲਾਪ ਆਤਮਕਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਾਪ ਜਲਮਿਲਾਪ ਨੀਂਦਮਿਲਾਪ ਨੀਅਤ ਸਾਫਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਮੁੱਕਤਮੁੱਕਤ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਤਮੁੱਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤਮੁੱਕਤ ਮੁੱਕਤੀਮੁੱਦਰਾਮੁਸ਼ੱਕਤਮੁਸ਼ਕਲਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਬਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਮਾਜ਼ਮੁਕਤ ਜੁਗਤਮੁਨੀਮੂਰਖਮੂਰਤ ਮੂਰਤਮੂਲਮੇਘਮੈਲਮੋਹਮੋਰਮੌਨਮੌਨੀਯੋਧਾਰੱਤਰੰਗਰਸਰਸਕਰਸਨਾਰਸਾਇਣਰਹੱਸਰਹਿਤਰਹਿਮਰਖਿਆਰਖਿਆ ਸੀਤਲਾਰਖਿਆ ਬਾਲਕਰਖਿਆ ਭਾਈਰਣਰਤਨਰਲ ਮਿਲਰਾਹਰਾਖਾਰਾਗਰਾਜਰਾਤਾਰਾਮਰਾਮ ਚੰਦਰਾਮ ਦਾਸਰਿਸ਼ਵਤਰਿਖੀਕੇਸ਼ਰਿਜ਼ਕਰਿਣ ਕਰਜ਼ਰਿਧ ਸਿਧਰੀਸਰੀਤਰੁੱਤਰੂਪਰੇਣ ਰਵਾਲਰੈਣ ਦਿਵਸ ਰੈਣਰੋਸਰੋਗਰੋਗ ਦਾਰੂਰੋਜ਼ਾਰੋਣਾਲੰਗੜਾ ਟੰਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਇਤਿਆਦਿਲਾਉਡਾਲਾਜਲਿੰਉ ਲਿੰਉਲਿਖਤਲਿਵਲੂੰਗੜਾਲੂਕ ਕਮਾਣਾਲੂਣ ਹਰਾਮੀਲੇਖਲੇਖਕਲੇਖਾਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰਲੋਭ ਲਾਲਚਵੱਡਾਵੱਢੀਵਸਤਵਸਤ ਪਰਾਈਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਵਡਿਆਈਵਡਿਆਈ ੳਹਦੇ ਹੱਥਵਡਿਆਈ ਉੱਪਮਾਵਡਿਆਈ ਮਾਣਵਡੇ ਭਾਗਵਣਜਵਰਣਵਰਤਵਰਤਾਉਵਲ ਛਲਵਲਵੰਚਵਾਸ਼ਨੀ ਬਾਸ ਗੰਧਵਾਹਵਾਹਗੁਰੂ ਯਾਦ ਲਿੱਖਵਾਹਿਗੁਰ ਭੇਦਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੋਨੀਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਿਪਤਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪੇਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਭ ਵਿਚਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਜਣ ਸਖਾ ਸਹਾਈਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਾਧਾਰਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਪਰਗਟਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਦਿ ਸਾਧਨਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰ ਵਰਤਦਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜੇਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਸੇਗੁਣਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਲਭੱਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਅਰਾਧਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸਮਾਲਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸਲਾਹਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸੇਚਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕੀਰਤਨਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਗਾਉਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਚੇਤਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਜੱਸਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਜਾਪਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਧਾਰਨਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਧਿਆਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਪੂਜਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਬਲਿਹਾਰਨੇਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਬਲਿਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਭਜਨਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਮਣਾ/ਰਾਵਣਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰੋਮ ਰੋਮਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਲੀਨਤਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵ ਰਿਹਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪਵਾਹਿਗੁਰੂ/ਵਾਹਗੁਰੂਵਾਹਿਗੁਰੂਯਾਦ ਉਸਤੱਤ ਜੱਸਵਾਹਿਗੁਰੂਯਾਦ ਗਾਉਣਾਵਾਤਵਾਦ ਵਿਵਾਦਵਿਅੰਗ ਅਸਿੱਧੀ ਗੱਲਵਿਅਰਥਵਿਾਰਥਵਿਸ਼ਵਾਸਵਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾਵਿਸਮਾਦਵਿਕਾਰਵਿਗਾਸਵਿਘਨਵਿਛੋੜਾਵਿਜੋਗਵਿਦਿਆਵਿਧਵਾਵਿਵੇਕਵੁਡਆਈ ਦੁੰਨੀਆ ਦੀਵੇਸਵਾਵੇਦਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਵੇਲਵੇਲਾ ਵੱਕਤਵੈਸ਼ਵੈਸ਼ਨੋਵੈਦ
                                                               
Browse by letter


Printed from http://searchgurbani.com/maansarovar/words
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.