Bhai Nand Lal - Zindginama

Displaying Page 1 of 42

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ

Ziańadagī nāmā

ZINDAGEE NAAMAA

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ


ਆਣ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਿ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਣ

Aāna kẖẖudāvaańadi zamīno aāsamāna

The Akaalpurakh is the Master of the earth and the skies,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧


ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿ ਵਜੂਦਿ ਇਨਸੋ ਜਾਣ

Ziańadagī bakẖẖasẖi vajūdi einaso jāna ] 1 ]

He is the one who bestows life to human beings and other living beings. (1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੧ :ਪੰ.੨


ਖ਼ਾਕਿ ਰਾਹਸ਼ ਤੂਤੀਯਾਇ ਚਸ਼ਮਿ ਮਾਸਤ

Kẖẖāki rāhasẖa tūtīyāei chasẖami māsata

The dust on the path of Waaheguru serves like a collyrium to our eyes.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੩


ਆਬਰੂ ਅਫ਼ਜ਼ਾਇ ਹਰ ਸ਼ਾਹੋ ਗਦਾ ਸਤ

Aābarū afaazāei hara sẖāho gadā sata ] 2 ]

In fact, He is the one who elevates the honor and esteem of every king and every saintly soul. (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨ :ਪੰ.੪


ਹਰ ਕਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਦਾਯਮਾ ਦਰ ਯਾਦਿ

Hara kiha bāsẖada dāyamā dara yādi aū

Anyone who lives his life under a constant remembrance of Akaalpurakh,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੫


ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਹਰ ਦਮ ਬਵਦ ਇਰਸ਼ਾਦਿ

Yādi ha¤ka hara dama bavada eirasẖādi aū ] 3 ]

Will always prompt and motivate others for the meditation of the Almighty. (3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੩ :ਪੰ.੬


ਗਰ ਤੂ ਦਰ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ਬਾਸ਼ੀ ਮੁਦਾਮ

Gara tū dara yādi kẖẖudā bāsẖī mudāma

If you can constantly and always stay imbued in Akaalpurakh's meditation,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੭


ਮੀ ਸ਼ਵੀ ਜਾਨਿ ਮਨ ਮਰਦਿ ਤਮਾਮ

Mī sẖavī aai jāni mana maradi tamāma ] 4 ]

Then, O my heart and soul! You can become a complete and perfect person. (4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੪ :ਪੰ.੮


ਆਫਤਾਬਿ ਹਸਤ ਪਿਨਹਾਣ ਜ਼ੇਰਿ ਅਬਰ

Aāpẖatābi hasata pinahāna zéri abara

He, the Akaalpurakh, like the sun, is hidden behind the clouds of the material world,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੯


ਬਿਗੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ ਅਬਰੋ ਨੁਮਾ ਰੁਖਿ ਹਮਚੂ ਬਦਰ

Biguzara aza abaro numā rukẖi hamachū badara ] 5 ]

Goyaa says, "Kindly come out of the clouds and show me Your full-moon-like face. (5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੫ :ਪੰ.੧੦


ਈਣ ਤਨਤ ਅਬਰੇਸਤ ਦਰ ਵੈ ਆਫਤਾਬ

Eīna tanata abarésata dara vai aāpẖatāba

This body of yours is like a cloud under which is hidden the Sun (God),

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੧


ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਮੀਦਾਣ ਹਮੀਣ ਬਾਸ਼ਦ ਸਵਾਬ

Yādi ha¤ka mīdāna hamīna bāsẖada savāba ] 6 ]

Remember to engage yourself in the divine devotion because this is the only purpose (fruit) of this life. (6)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੬ :ਪੰ.੧੨


ਹਰਕਿ ਵਾਕਿਫ਼ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ ਅਸਰਾਰਿ ਖ਼ੁਦਾ

Haraki vākifaa sẖuda aza asarāri kẖẖudā

Whosoever has become cognizant of the mysteries of Waaheguru,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੩


ਹਰ ਨਫ਼ਸ ਜੁਜ਼ ਹੱਕ ਦਾਰਦ ਮੁਦਆ

Hara nafaasa juza ha¤ka na dārada mudaā ] 7 ]

He has no other purpose except to remember Him every moment of his life. (7)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੭ :ਪੰ.੧੪


ਕਹ ਚਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਯਾਦਿ ਆਣ ਯਜ਼ਦਾਨਿ ਪਾਕ

Kaha chiha bāsẖada yādi aāna yazadāni pāka

What is the truth? It is the memory of the Almighty that is the stark truth;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੫


ਕੈ ਬਿਦਾਨਦ ਕਦਰਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ

Kai bidānada kadari aū hara musẖati kẖẖāka ] 8 ]

In fact, how can a fistful of dirt or dust, the human body, appreciate His real value? (8)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੮ :ਪੰ.੧੬


ਸੁਹਬਤਿ ਨੇਕਾਣ ਅਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ

Suhabati nékāna agara bāsẖada nasība

If you have the good fortune to have the company and association of the noble persons,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੭


ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਯਾਬੀ ਹਬੀਬ

Doulati jāvīda yābī aai habība ] 9 ]

Then my friend! You would have attained eternal wealth. (9)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੯ :ਪੰ.੧੮


ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਖ਼ਿਦਮਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਉਸਤ

Doulata aańadara kẖẖidamati maradāni ausata

This (God given) wealth is meant to be used in the service of His creations, the people;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੯


ਹਰਿ ਗਦਾ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨਿ ਉਸਤ ੧੦

Hari gadā aoa pādasẖāha kurabāni ausata ] 10 ]

Every beggar and emperor is willing to sacrifice himself for it, the true wealth. (10)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੧੦ :ਪੰ.੨੦


ਖ਼ੂਇ ਸ਼ਾਣ ਗੀਰ ਬ੍ਰਾਦਰ ਖ਼ੂਇ ਸ਼ਾਣ

Kẖẖūei sẖāna gīra aai barādara kẖẖūei sẖāna

O brother! You should acquire the traits of those who constantly remember the Beneficent;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੨੧


ਦਾਯਮਾ ਮੀ ਗਰਦ ਗਿਰਦਿ ਕੂਇ ਸ਼ਾਣ ੧੧

Dāyamā mī garada giradi kūei sẖāna ] 11 ]

And, you should circle around the (street) locality they reside in again and again (so that you may get an opportunity to be blessed with their company.) (11)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੧੧ :ਪੰ.੨੨


ਹਰ ਕਿਹ ਗਿਰਦਿ ਕੂਇ ਸ਼ਾਣ ਗਰਦੀਦ ਯਾਫ਼ਤ

Hara kiha giradi kūei sẖāna garadīda yāfaata

If anyone keeps going around the streets of these noble souls,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੨੩


ਦਰ ਦੋ ਆਲਮ ਹਮ ਚੂ ਮਿਹਰੋ ਬਦਰ ਤਾਫ਼ਤ ੧੨

Dara do aālama hama chū miharo badara tāfaata ] 12 ]

He would have attained the light and radiance of the sun and the moon in both the worlds. (12)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੧੨ :ਪੰ.੨੪


ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ

Doulati jāvīda bāsẖada baańadagī

(We must realize) that meditation is an eternal treasure;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੨੫


ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ੧੩

Baańadagī kuna baańadagī kuna baańadagī ] 13 ]

Therefore, we should engage ourselves in meditation, worship and prayers before the Almighty. (13)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੧੩ :ਪੰ.੨੬