Jaa Ko Musukul Ath Bunai To-ee Koe Na Dhee
ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Sri Raag on Page 445
in Section 'Sarab Rog Kaa Oukhudh Naam' of Amrit Keertan Gutka.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ

Sireerag Mehala 5 ||

Sriraag, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਦੇਇ

Ja Ko Musakal Ath Banai Dtoee Koe N Dhaee ||

When you are confronted with terrible hardships, and no one offers you any support,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ

Lagoo Hoeae Dhusamana Sak Bh Bhaj Khalae ||

When your friends turn into enemies, and even your relatives have deserted you,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ

Sabho Bhajai Asara Chukai Sabh Asarao ||

And when all support has given way, and all hope has been lost

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥

Chith Avai Ous Parabreham Lagai N Thathee Vao ||1||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, even the hot wind shall not touch you. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ

Sahib Nithania Ka Than ||

Our Lord and Master is the Power of the powerless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਆਇ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Ae N Jaee Thhir Sadha Gur Sabadhee Sach Jan ||1|| Rehao ||

He does not come or go; He is Eternal and Permanent. Through the Word of the Guru's Shabad, He is known as True. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ

Jae Ko Hovai Dhubala Nang Bhukh Kee Peer ||

If you are weakened by the pains of hunger and poverty,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ

Dhamarra Palai Na Pavai Na Ko Dhaevai Dhheer ||

With no money in your pockets, and no one will give you any comfort,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ

Suarathh Suao N Ko Karae Na Kishh Hovai Kaj ||

And no one will satisfy your hopes and desires, and none of your works is accomplished

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥

Chith Avai Ous Parabreham Tha Nihachal Hovai Raj ||2||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, you shall obtain the eternal kingdom. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ

Ja Ko Chintha Bahuth Bahuth Dhaehee Viapai Rog ||

When you are plagued by great and excessive anxiety, and diseases of the body;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ

Grisath Kuttanb Palaettia Kadhae Harakh Kadhae Sog ||

When you are wrapped up in the attachments of household and family, sometimes feeling joy, and then other times sorrow;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ

Goun Karae Chahu Kuntt Ka Gharree N Baisan Soe ||

When you are wandering around in all four directions, and you cannot sit or sleep even for a moment

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Chith Avai Ous Parabreham Than Man Seethal Hoe ||3||

-if you come to remember the Supreme Lord God, then your body and mind shall be cooled and soothed. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ

Kam Karodhh Mohi Vas Keea Kirapan Lobh Piar ||

When you are under the power of sexual desire, anger and worldly attachment, or a greedy miser in love with your wealth;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ

Charae Kilavikh Oun Agh Keeeae Hoa Asur Sanghar ||

If you have committed the four great sins and other mistakes; even if you are a murderous fiend

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ

Pothhee Geeth Kavith Kishh Kadhae N Karan Dhharia ||

Who has never taken the time to listen to sacred books, hymns and poetry

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥੪॥

Chith Avai Ous Parabreham Tha Nimakh Simarath Tharia ||4||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, and contemplate Him, even for a moment, you shall be saved. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ

Sasath Sinmrith Baedh Char Mukhagar Bicharae ||

People may recite by heart the Shaastras, the Simritees and the four Vedas;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ

Thapae Thapeesar Jogeea Theerathh Gavan Karae ||

They may be ascetics, great, self-disciplined Yogis; they may visit sacred shrines of pilgrimage

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ

Khatt Karama Thae Dhugunae Pooja Karatha Nae ||

And perform the six ceremonial rituals, over and over again, performing worship services and ritual bathings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗੁ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥

Rang N Lagee Parabreham Tha Sarapar Narakae Jae ||5||

Even so, if they have not embraced love for the Supreme Lord God, then they shall surely go to hell. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ

Raj Milak Sikadhareea Ras Bhogan Bisathhar ||

You may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ

Bag Suhavae Sohanae Chalai Hukam Afar ||

You may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ

Rang Thamasae Bahu Bidhhee Chae Lag Rehia ||

You may have enjoyments and entertainments of all sorts and kinds, and continue to enjoy exciting pleasures

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥

Chith N Aeiou Parabreham Tha Sarap Kee Joon Gaeia ||6||

-and yet, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall be reincarnated as a snake. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ

Bahuth Dhhanadt Acharavanth Sobha Niramal Reeth ||

You may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ

Math Pitha Suth Bhaeea Sajan Sang Pareeth ||

You may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੨੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ

Lasakar Tharakasabandh Bandh Jeeo Jeeo Sagalee Keeth ||

You may have armies well-equipped with weapons, and all may salute you with respect;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਖੜਿ ਰਸਾਤਲਿ ਦੀਤ ॥੭॥

Chith N Aeiou Parabreham Tha Kharr Rasathal Dheeth ||7||

But still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, then you shall be taken and consigned to the most hideous hell! ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਛਿਦ੍ਰੁ ਕਿਛੁ ਨਾ ਕਿਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ

Kaeia Rog N Shhidhra Kishh Na Kishh Karra Sog ||

You may have a body free of disease and deformity, and have no worries or grief at all;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਿਰਤੁ ਆਵੀ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ

Mirath N Avee Chith This Ahinis Bhogai Bhog ||

You may be unmindful of death, and night and day revel in pleasures;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਸੰਕ ਧਰਿਆ

Sabh Kishh Keethon Apana Jeee N Sank Dhharia ||

You may take everything as your own, and have no fear in your mind at all;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਸਿ ਪਰਿਆ ॥੮॥

Chith N Aeiou Parabreham Jamakankar Vas Paria ||8||

But still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall fall under the power of the Messenger of Death. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ

Kirapa Karae Jis Parabreham Hovai Sadhhoo Sang ||

The Supreme Lord showers His Mercy, and we find the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਜਿਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰੰਗੁ

Jio Jio Ouhu Vadhhaeeai Thio Thio Har Sio Rang ||

The more time we spend there, the more we come to love the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਪਿ ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਥਾਉ

Dhuha Siria Ka Khasam Ap Avar N Dhooja Thhao ||

The Lord is the Master of both worlds; there is no other place of rest.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥

Sathigur Thuthai Paeia Naanak Sacha Nao ||9||1||26||

When the True Guru is pleased and satisfied, O Nanak, the True Name is obtained. ||9||1||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੩੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ

Sireerag Mehala 5 ||

Sriraag, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਦੇਇ

Ja Ko Musakal Ath Banai Dtoee Koe N Dhaee ||

When you are confronted with terrible hardships, and no one offers you any support,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ

Lagoo Hoeae Dhusamana Sak Bh Bhaj Khalae ||

When your friends turn into enemies, and even your relatives have deserted you,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ

Sabho Bhajai Asara Chukai Sabh Asarao ||

And when all support has given way, and all hope has been lost

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥

Chith Avai Ous Parabreham Lagai N Thathee Vao ||1||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, even the hot wind shall not touch you. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ

Sahib Nithania Ka Than ||

Our Lord and Master is the Power of the powerless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਆਇ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Ae N Jaee Thhir Sadha Gur Sabadhee Sach Jan ||1|| Rehao ||

He does not come or go; He is Eternal and Permanent. Through the Word of the Guru's Shabad, He is known as True. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ

Jae Ko Hovai Dhubala Nang Bhukh Kee Peer ||

If you are weakened by the pains of hunger and poverty,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ

Dhamarra Palai Na Pavai Na Ko Dhaevai Dhheer ||

With no money in your pockets, and no one will give you any comfort,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ

Suarathh Suao N Ko Karae Na Kishh Hovai Kaj ||

And no one will satisfy your hopes and desires, and none of your works is accomplished

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੪੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥

Chith Avai Ous Parabreham Tha Nihachal Hovai Raj ||2||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, you shall obtain the eternal kingdom. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ

Ja Ko Chintha Bahuth Bahuth Dhaehee Viapai Rog ||

When you are plagued by great and excessive anxiety, and diseases of the body;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ

Grisath Kuttanb Palaettia Kadhae Harakh Kadhae Sog ||

When you are wrapped up in the attachments of household and family, sometimes feeling joy, and then other times sorrow;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ

Goun Karae Chahu Kuntt Ka Gharree N Baisan Soe ||

When you are wandering around in all four directions, and you cannot sit or sleep even for a moment

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Chith Avai Ous Parabreham Than Man Seethal Hoe ||3||

-if you come to remember the Supreme Lord God, then your body and mind shall be cooled and soothed. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ

Kam Karodhh Mohi Vas Keea Kirapan Lobh Piar ||

When you are under the power of sexual desire, anger and worldly attachment, or a greedy miser in love with your wealth;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ

Charae Kilavikh Oun Agh Keeeae Hoa Asur Sanghar ||

If you have committed the four great sins and other mistakes; even if you are a murderous fiend

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ

Pothhee Geeth Kavith Kishh Kadhae N Karan Dhharia ||

Who has never taken the time to listen to sacred books, hymns and poetry

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥੪॥

Chith Avai Ous Parabreham Tha Nimakh Simarath Tharia ||4||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, and contemplate Him, even for a moment, you shall be saved. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ

Sasath Sinmrith Baedh Char Mukhagar Bicharae ||

People may recite by heart the Shaastras, the Simritees and the four Vedas;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੫੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ

Thapae Thapeesar Jogeea Theerathh Gavan Karae ||

They may be ascetics, great, self-disciplined Yogis; they may visit sacred shrines of pilgrimage

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ

Khatt Karama Thae Dhugunae Pooja Karatha Nae ||

And perform the six ceremonial rituals, over and over again, performing worship services and ritual bathings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗੁ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥

Rang N Lagee Parabreham Tha Sarapar Narakae Jae ||5||

Even so, if they have not embraced love for the Supreme Lord God, then they shall surely go to hell. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ

Raj Milak Sikadhareea Ras Bhogan Bisathhar ||

You may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ

Bag Suhavae Sohanae Chalai Hukam Afar ||

You may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ

Rang Thamasae Bahu Bidhhee Chae Lag Rehia ||

You may have enjoyments and entertainments of all sorts and kinds, and continue to enjoy exciting pleasures

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥

Chith N Aeiou Parabreham Tha Sarap Kee Joon Gaeia ||6||

-and yet, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall be reincarnated as a snake. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ

Bahuth Dhhanadt Acharavanth Sobha Niramal Reeth ||

You may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ

Math Pitha Suth Bhaeea Sajan Sang Pareeth ||

You may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ

Lasakar Tharakasabandh Bandh Jeeo Jeeo Sagalee Keeth ||

You may have armies well-equipped with weapons, and all may salute you with respect;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੬੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਖੜਿ ਰਸਾਤਲਿ ਦੀਤ ॥੭॥

Chith N Aeiou Parabreham Tha Kharr Rasathal Dheeth ||7||

But still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, then you shall be taken and consigned to the most hideous hell! ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਛਿਦ੍ਰੁ ਕਿਛੁ ਨਾ ਕਿਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ

Kaeia Rog N Shhidhra Kishh Na Kishh Karra Sog ||

You may have a body free of disease and deformity, and have no worries or grief at all;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਿਰਤੁ ਆਵੀ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ

Mirath N Avee Chith This Ahinis Bhogai Bhog ||

You may be unmindful of death, and night and day revel in pleasures;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਸੰਕ ਧਰਿਆ

Sabh Kishh Keethon Apana Jeee N Sank Dhharia ||

You may take everything as your own, and have no fear in your mind at all;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਸਿ ਪਰਿਆ ॥੮॥

Chith N Aeiou Parabreham Jamakankar Vas Paria ||8||

But still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall fall under the power of the Messenger of Death. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ

Kirapa Karae Jis Parabreham Hovai Sadhhoo Sang ||

The Supreme Lord showers His Mercy, and we find the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਜਿਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰੰਗੁ

Jio Jio Ouhu Vadhhaeeai Thio Thio Har Sio Rang ||

The more time we spend there, the more we come to love the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਪਿ ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਥਾਉ

Dhuha Siria Ka Khasam Ap Avar N Dhooja Thhao ||

The Lord is the Master of both worlds; there is no other place of rest.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥

Sathigur Thuthai Paeia Naanak Sacha Nao ||9||1||26||

When the True Guru is pleased and satisfied, O Nanak, the True Name is obtained. ||9||1||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਪੰ. ੭੮
Sri Raag Guru Arjan Dev