Jaap Sahib

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥


ਜਾਪੁ ॥


ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥


ਛਪੈ ਛੰਦ ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ॥


ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤਿ ਕਿਹ ॥


ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ॥


ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣਿ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ ॥


ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ ॥


ਤ੍ਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤਿ ॥੧॥


ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥


ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਕਾਲੇ ॥


ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ॥


ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਰੂਪੇ ॥


ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਨੂਪੇ ॥੧॥੨॥


ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ॥੨॥੩॥


ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ॥੩॥੪॥


ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ॥


ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ॥