Bhai Nand Lal - Ganjnama

Displaying Page 1 of 19

ਗੰਜ ਨਾਮਾ

Gaańaja nāmā

Ganj Nama

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਗੰਜਨਾਮਾ


ਦਿਲੋ ਜਾਨਮ ਬ-ਹਰ ਸਬਾਹੋ ਮਸਾ

Dilo jānama ba-hara sabāho masā

Every morning and evening, my heart and soul,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧


ਸਰੋ ਫ਼ਰਕਮ ਜ਼ਿ ਰੂਇ ਸਿਦਕੋ ਸਫ਼ਾ

Saro faarakama zi rūei sidako safaā ] 1 ]

My head and forehead with faith and clarity (1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੧ :ਪੰ.੨


ਬਾਦ ਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਰੀਕਿ ਨਿਸਾਰ

Bāda bara murasẖada tarīki nisāra

Shall sacrifice for my Guru,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੩


ਅਜ਼ ਸਰਿ ਇਮਜ਼ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰ

Aza sari eimaza sada hazārāʼn bāra ] 2 ]

And sacrifice with humility by bowing my head millions of times. (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੨ :ਪੰ.੪


ਕਿ ਜ਼ਿ ਇਨਸਾਂ ਮਲਿਕ ਨਮੂਦਸਤ

Ki zi einasāʼn malika namūdasata aū

Because, he created angels out of ordinary human beings,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੫


ਇਜ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਦਸਤ

Eizati kẖẖākīaāña faazūdasata aū ] 3 ]

And, he elevated the status and honor of the earthly beings. (3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੩ :ਪੰ.੬


ਖ਼ਾਸਗਾਂ ਜੁਮਲਾ ਖ਼ਾਕਿ ਪਾਇ

Kẖẖāsagāña jumalā kẖẖāki pāei aū

All those honored by Him are, in fact, the dust of His feet,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੭


ਹਮਾ ਮਲਕੂਤੀਆਂ ਫ਼ਿਦਾਇ

Hamā malakūtīaāña faidāei aū ] 4 ]

And, all gods and goddesses are willing to sacrifice themselves for Him. (4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੪ :ਪੰ.੮


ਗਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰੋ ਮਾਹ

Gara fairozada hazāra miharo māha

Even though, thousands of moons and suns might be shinig,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੯


ਆਲਮੇ ਦਾਂ ਜੁਜ਼ ਤਮਾਮ ਸਿਆਹ

Aālamé dāʼn juza aū tamāma siaāha ] 5 ]

Still the whole world will be in pitch darkness without Him. (5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੫ :ਪੰ.੧੦


ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਪਾਕ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਆਮਦ

Murasẖadi pāka nūri ha¤ka aāmada

Holy and chaste Guru is the image of Akaalpurakh Himself,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੧


ਜ਼ਾਂ ਸਬੱਬ ਦਰ ਦਿਲਮ ਸਬਕ ਆਮਦ

Zāʼn saba¤ba dara dilama sabaka aāmada ] 6 ]

That is the reason that I have settled Him inside my heart. (6)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੬ :ਪੰ.੧੨


ਆਂ ਕਸਾਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋ ਯਾਦ ਆਰੰਦ

Aāʼn kasāné ki zo na yāda aāraańada

Those persons who do not contemplate Him,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੩


ਸਮਰਾ-ਏ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਬਬਾਦ ਆਰੰਦ

Samarā-eé jāno dila babāda aāraańada ] 7 ]

Take it that they have wasted the fruit of their heart and soul for nothing. (7)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੭ :ਪੰ.੧੪


ਮਜ਼ਰਾ-ਇ ਪੁਰ ਸਮਰ ਬ-ਅਰਜ਼ਾਨੀ

Mazarā-ei pura samara ba-arazānī

This field loaded with cheap fruits,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੫


ਚੂੰ ਮ-ਬੀਨਦ ਜ਼ਿ ਦੂਰ ਸੇਰਾਨੀ

Chūańa ma-bīnada zi dūra sérānī ] 8 ]

When he looks at them to his heart's content, (8)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੮ :ਪੰ.੧੬


ਇੰਬਸਾਤ ਆਇਦਸ਼ ਅਜ਼ਾਂ ਦੀਦਨ

Eiańabasāta aāeidasẖa azāʼn dīdana

Then he gets a special kind of pleasure to look at them,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੭


ਬਰ ਸ਼ਤਾਬਦ ਜ਼ਿ ਬਹਿਰਿ ਬਰਚੀਦਨ

Bara sẖatābada zi bahiri barachīdana ] 9 ]

And, he runs towards them to pluck them. (9)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੯ :ਪੰ.੧੮


ਲੇਕ ਹਾਸਿਲ ਨਿਆਰਦ ਅਜ਼ ਵੈ ਬਾਰ

Léka hāsila niaārada aza vai bāra

However, he does not get any results from his fields,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੧੯


ਬਾਜ਼ ਗਰਦਦ ਗੁਰਸਨਾ ਖ਼ੁਆਰੋ ਨਜ਼ਾਰ ੧੦

Bāza garadada gurasanā kẖẖuaāro nazāra ] 10 ]

And, returns disappointed hungry, thirsty and debilitated. (10)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ -੧੦ :ਪੰ.੨੦


ਗ਼ੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾ ਬ-ਦਾਂ ਮਾਨਦ

Gaira satigura hamā ba-dāʼn mānada

Without Satguru, you should consider everything to be like as if

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਗੰਜ ਨਾਮਾ :ਪੰ.੨੧