Bhai Nand Lal - Jot Bikas

Displaying Page 1 of 4

ਜੋਤਿ ਬਿਗਾਸ

jōti bigās

Jote Bigas

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧


(ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ)

(mūl pañjābī)

(Punjabi)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਪਤਿਤ ਉੁਧਾਰਨੰ

vāhu vāhu gur patit udhārnan

Hail, hail the Guru, the saviour of the sinners.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੩


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਉੁਬਾਰਨੰ (੧)

vāhu vāhu gur sant ubārnan ॥ (1)

Hail, hail the Guru, the promoter of the saints.(1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੪


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉੁਤਾਰਨੰ

vāhu vāhu gur pār utārnan

Hail, hail the Guru, the liberator,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੫


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਨੰ (੨)

vāhu vāhu gura agam apārnan ॥ (2)

Hail, hail the Guru, the stable and infinite.(2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੬


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਹਰਿ ਆਰਾਧਨੰ

vāhu vāhu gura hari ārādhnan

Hail, hail the Guru, who meditates on God.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੭


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਅਪਰ ਅਪਾਰਨੰ (੩)

vāhu vāhu gur apar apārnan ॥ (3)

Hail, hail the Guru, who is beyond limits.(3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੮


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਨੰ

vāhu vāhu gura asur saṅghārnan

Hail, hail the Guru, who ousts the ignoble,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੯


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਦੈਤ ਪਿਛਾਰਨੰ (੪)

vāhu vāhu gura dait pichārnan ॥ (4)

Hail, hail the Guru, who annihilates the demons.(4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੦


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਦੁਸ਼ ਬਦਿਾਰਨੰ

vāhu vāhu gura dusaa ṭa badārnan

Hail, hail the Guru, who tears apart the vicious.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੧


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰਨੰ (੫)

vāhu vāhu gura karuṇā dhārnan ॥ (5)

Hail, hail the Guru, who espouses the kindness.(5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੨


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਨੰ

vāhu vāhu ādi jugādnan

Hail, hail the Guru, who is from the beginning and forever.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੩


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧਨੰ (੬)

vāhu vāhu gura agamm agādhnan ॥ (6)

Hail, hail the Guru, who is stable and fathomless.(6)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੪


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨੰ

vāhu vāhu gura sacc ārādhnan

Hail, hail the Guru, who worships the truthfulness.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੫


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਪੂਰਨ ਸਾਧਨੰ (੭)

vāhu vāhu gura pūran sādhnan ॥ (7)

Hail, hail the Guru, who is absolute in resources.(7)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੬


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਤਖ਼ਤ ਨਿਵਾਸਨੰ

vāhu vāhu gur takhaat nivāsnan

Hail, hail the Guru, who dons the thrones.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੭


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਨਹਿਚਲ ਆਸਨੰ (੮)

vāhu vāhu gura nahichal āsnan ॥ (8)

Hail, hail the Guru, who is firmly established.(8)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੮


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਭੈ ਬਿਨਾਸਨੰ

vāhu vāhu gura bhai bināsnan

Hail, hail the Guru, who ravages the anxieties.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੧੯


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਸੱਚੀ ਰਾਸਨੰ (੯)

vāhu vāhu gura saccī rāsnan ॥ (9)

Hail, hail the Guru, who revels in sincerity.(9)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨੦


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਾਧਾਰਨੰ

vāhu vāhu gura mukti sādhārnan

Hail, hail the Guru, who sustains the emancipation.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨੧


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਸੰਗਤ ਤਾਰਨੰ (੧੦)

vāhu vāhu gura saṅgat tārnan ॥ (10)

Hail, hail the Guru, who liberates the congregation.(10)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨੨


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਇੱਛ ਪੁਜਾਵਨੰ

vāhu vāhu icch pujāvnan

Hail, hail the Guru, who fulfils the desires.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨੩


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨੰ (੧੧)

vāhu vāhu gur nām japāvnan ॥ (11)

Hail, hail the Guru, who inspires the godly name.(11)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ : ਜੋਤੇ ਬਿਗਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰ. ੨੪