Ko-ee Aan Milaavai Meraa Preethum Pi-aaraa Ho This Pehi Aap Vechaa-ee 1
ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸੁ ਪਹਿ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Suhi on Page 547
in Section 'Dharshan Piasee Dhinas Raath' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Rag Soohee Asattapadheea Mehala 4 Ghar 2

Soohee, Ashtapadees, Fourth Mehl, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸੁ ਪਹਿ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥

Koee An Milavai Maera Preetham Piara Ho This Pehi Ap Vaechaee ||1||

If only someone would come, and lead me to meet my Darling Beloved; I would sell myself to him. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਦਰਸਨੁ ਹਰਿ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ

Dharasan Har Dhaekhan Kai Thaee ||

I long for the Blessed Vision of the Lord's Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Kirapa Karehi Tha Sathigur Maelehi Har Har Nam Dhhiaee ||1|| Rehao ||

When the Lord shows Mercy unto me, then I meet the True Guru; I meditate on the Name of the Lord, Har, Har. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਹਿ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖਿ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ॥੨॥

Jae Sukh Dhaehi Th Thujhehi Aradhhee Dhukh Bhee Thujhai Dhhiaee ||2||

If You will bless me with happiness, then I will worship and adore You. Even in pain, I will meditate on You. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹਿ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥

Jae Bhukh Dhaehi Th Eith Hee Raja Dhukh Vich Sookh Manaee ||3||

Even if You give me hunger, I will still feel satisfied; I am joyful, even in the midst of sorrow. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥

Than Man Katt Katt Sabh Arapee Vich Aganee Ap Jalaee ||4||

I would cut my mind and body apart into pieces, and offer them all to You; I would burn myself in fire. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਹਿ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥

Pakha Faeree Panee Dtova Jo Dhaevehi So Khaee ||5||

I wave the fan over You, and carry water for You; whatever You give me, I take. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਹਿ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਵਡਿਆਈ ॥੬॥

Naanak Gareeb Dtehi Paeia Dhuarai Har Mael Laihu Vaddiaee ||6||

Poor Nanak has fallen at the Lord's Door; please, O Lord, unite me with Yourself, by Your Glorious Greatness. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਖੀ ਕਾਢਿ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲਿ ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰਿ ਮਤ ਪਾਈ ॥੭॥

Akhee Kadt Dhharee Charana Thal Sabh Dhharathee Fir Math Paee ||7||

Taking out my eyes, I place them at Your Feet; after travelling over the entire earth, I have come to understand this. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਪਾਸਿ ਬਹਾਲਹਿ ਤਾ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਰਿ ਕਢਹਿ ਭੀ ਧਿਆਈ ॥੮॥

Jae Pas Behalehi Tha Thujhehi Aradhhee Jae Mar Kadtehi Bhee Dhhiaee ||8||

If You seat me near You, then I worship and adore You. Even if You beat me and drive me out, I will still meditate on You. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਛੋਡਿ ਜਾਈ ॥੯॥

Jae Lok Salahae Tha Thaeree Oupama Jae Nindhai Th Shhodd N Jaee ||9||

If people praise me, the praise is Yours. Even if they slander me, I will not leave You. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਤੁਧੁ ਵਲਿ ਰਹੈ ਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੁ ਆਖਉ ਤੁਧੁ ਵਿਸਰਿਐ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥੧੦॥

Jae Thudhh Val Rehai Tha Koee Kihu Akho Thudhh Visariai Mar Jaee ||10||

If You are on my side, then anyone can say anything. But if I were to forget You, then I would die. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਗੁਰ ਊਪਰਿ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ॥੧੧॥

Var Var Jaee Gur Oopar Pai Pairee Santh Manaee ||11||

I am a sacrifice, a sacrifice to my Guru; falling at His Feet, I surrender to the Saintly Guru. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਹਰਿ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥੧੨॥

Naanak Vichara Bhaeia Dhivana Har Tho Dharasan Kai Thaee ||12||

Poor Nanak has gone insane, longing for the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥੧੩॥

Jhakharr Jhagee Meehu Varasai Bhee Gur Dhaekhan Jaee ||13||

Even in violent storms and torrential rain, I go out to catch a glimpse of my Guru. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਸਿਖੁ ਲੰਘਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥੧੪॥

Samundh Sagar Hovai Bahu Khara Gurasikh Langh Gur Pehi Jaee ||14||

Even though the oceans and the salty seas are very vast, the GurSikh will cross over it to get to his Guru. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥੧੫॥

Jio Pranee Jal Bin Hai Maratha Thio Sikh Gur Bin Mar Jaee ||15||

Just as the mortal dies without water, so does the Sikh die without the Guru. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਤਿਉ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਬਿਗਸਾਈ ॥੧੬॥

Jio Dhharathee Sobh Karae Jal Barasai Thio Sikh Gur Mil Bigasaee ||16||

Just as the earth looks beautiful when the rain falls, so does the Sikh blossom forth meeting the Guru. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਤਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥੧੭॥

Saevak Ka Hoe Saevak Varatha Kar Kar Bino Bulaee ||17||

I long to be the servant of Your servants; I call upon You reverently in prayer. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੮॥

Naanak Kee Baenanthee Har Pehi Gur Mil Gur Sukh Paee ||18||

Nanak offers this prayer to the Lord, that he may meet the Guru, and find peace. ||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿਚੁ ਦੇ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਈ ॥੧੯॥

Thoo Apae Gur Chaela Hai Apae Gur Vich Dhae Thujhehi Dhhiaee ||19||

You Yourself are the Guru, and You Yourself are the chaylaa, the disciple; through the Guru, I meditate on You. ||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਤੂਹੈ ਹੋਵਹਿ ਤੁਧੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨੦॥

Jo Thudhh Saevehi So Thoohai Hovehi Thudhh Saevak Paij Rakhaee ||20||

Those who serve You, become You. You preserve the honor of Your servants. ||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਦੇਵਾਈ ॥੨੧॥

Bhanddar Bharae Bhagathee Har Thaerae Jis Bhavai This Dhaevaee ||21||

O Lord, Your devotional worship is a treasure over-flowing. One who loves You, is blessed with it. ||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨੨॥

Jis Thoon Dhaehi Soee Jan Paeae Hor Nihafal Sabh Chathuraee ||22||

That humble being alone receives it, unto whom You bestow it. All other clever tricks are fruitless. ||22||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਸੋਇਆ ਮਨੁ ਜਾਗਾਈ ॥੨੩॥

Simar Simar Simar Gur Apuna Soeia Man Jagaee ||23||

Remembering, remembering, remembering my Guru in meditation, my sleeping mind is awakened. ||23||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਇਕੁ ਦਾਨੁ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਹਰਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਕਰਾਈ ॥੨੪॥

Eik Dhan Mangai Naanak Vaechara Har Dhasan Dhas Karaee ||24||

Poor Nanak begs for this one blessing, that he may become the slave of the slaves of the Lord. ||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇ ਗੁਰੁ ਝਿੜਕੇ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ॥੨੫॥

Jae Gur Jhirrakae Th Meetha Lagai Jae Bakhasae Th Gur Vaddiaee ||25||

Even if the Guru rebukes me, He still seems very sweet to me. And if He actually forgives me, that is the Guru's greatness. ||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੨੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖਿ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੨੬॥

Guramukh Bolehi So Thhae Paeae Manamukh Kishh Thhae N Paee ||26||

That which Gurmukh speaks is certified and approved. Whatever the self-willed manmukh says is not accepted. ||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਵਰਫ ਵਰਸੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥੨੭॥

Pala Kakar Varaf Varasai Gurasikh Gur Dhaekhan Jaee ||27||

Even in the cold, the frost and the snow, the GurSikh still goes out to see his Guru. ||27||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਦੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਵਿਚਿ ਅਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥੨੮॥

Sabh Dhinas Rain Dhaekho Gur Apuna Vich Akhee Gur Pair Dhharaee ||28||

All day and night, I gaze upon my Guru; I install the Guru's Feet in my eyes. ||28||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣਿ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੨੯॥

Anaek Oupav Karee Gur Karan Gur Bhavai So Thhae Paee ||29||

I make so many efforts for the sake of the Guru; only that which pleases the Guru is accepted and approved. ||29||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥੩੦॥

Rain Dhinas Gur Charan Aradhhee Dhaeia Karahu Maerae Saee ||30||

Night and day, I worship the Guru's Feet in adoration; have Mercy upon me, O my Lord and Master. ||30||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੩੧॥

Naanak Ka Jeeo Pindd Guroo Hai Gur Mil Thripath Aghaee ||31||

The Guru is Nanak's body and soul; meeting the Guru, he is satisfied and satiated. ||31||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ ॥੩੨॥੧॥

Naanak Ka Prabh Poor Rehiou Hai Jath Kath Thath Gosaee ||32||1||

Nanak's God is perfectly permeating and all-pervading. Here and there and everywhere, the Lord of the Universe. ||32||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੪੭ ਪੰ. ੩੬
Raag Suhi Guru Ram Das