Purukh Puthe Bhuguvaan Thaa Kee Suran Gehee
ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Asa on Page 818
in Section 'Keertan Hoaa Rayn Sabhaaee' of Amrit Keertan Gutka.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ

Purakh Pathae Bhagavan Tha Kee Saran Gehee ||

The Primal Lord is the Lord God of all beings. I have taken to His Sanctuary.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੨੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਲਹੀ

Nirabho Bheae Paran Chintha Sagal Lehee ||

My life has become fearless, and all my anxieties have been removed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੨੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਸੁਰਿਜਨ ਇਸਟ ਬੰਧਪ ਜਾਣਿਆ

Math Pitha Suth Meeth Surijan Eisatt Bandhhap Jania ||

I know the Lord as my mother, father, son, friend, well-wisher and close relative.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੨੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ਜਸੁ ਬਿਮਲ ਸੰਤ ਵਖਾਣਿਆ

Gehi Kanth Laeia Gur Milaeia Jas Bimal Santh Vakhania ||

The Guru has led me to embrace Him; the Saints chant His Pure Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੨੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਮਹਿਮਾ ਕੀਮਤਿ ਕਛੂ ਜਾਇ ਕਹੀ

Baeanth Gun Anaek Mehima Keemath Kashhoo N Jae Kehee ||

His Glorious Virtues are infinite, and His greatness is unlimited. His value cannot be described at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਿਕ ਅਲਖ ਠਾਕੁਰ ਓਟ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗਹੀ ॥੧॥

Prabh Eaek Anik Alakh Thakur Outt Naanak This Gehee ||1||

God is the One and only, the Unseen Lord and Master; O Nanak, I have grasped His protection. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਹਾਈ ਆਪਿ ਭਏ

Anmrith Ban Sansar Sehaee Ap Bheae ||

The world is a pool of nectar, when the Lord becomes our helper.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ਬਿਖੁ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਏ

Ram Nam Our Har Bikh Kae Dhivas Geae ||

One who wears the necklace of the Lord's Name - his days of suffering are ended.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਤੁ ਭਰਮ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਬਿਨਸੇ ਜੋਨਿ ਆਵਣ ਸਭ ਰਹੇ

Gath Bharam Moh Bikar Binasae Jon Avan Sabh Rehae ||

His state of doubt, attachment and sin is erased, and the cycle of reincarnation into the womb is totally ended.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਭਏ ਸੀਤਲ ਸਾਧ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਰਹੇ

Agan Sagar Bheae Seethal Sadhh Anchal Gehi Rehae ||

The ocean of fire becomes cool, when one grasps the hem of the robe of the Holy Saint.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਬੋਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਜੈ ਜਏ

Govindh Gupal Dhaeial Sanmrithh Bol Sadhhoo Har Jai Jeae ||

The Lord of the Universe, the Sustainer of the World, the merciful all-powerful Lord - the Holy Saints proclaim the victory of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪੂਰਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੨॥

Naanak Nam Dhhiae Pooran Sadhhasang Paee Param Gathae ||2||

O Nanak, meditating on the Naam, in the perfect Saadh Sangat, the Company of the Holy, I have obtained the supreme status. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਸੰਗਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ

Jeh Dhaekho Theh Sang Eaeko Rav Rehia ||

Wherever I look, there I find the One Lord permeating and pervading all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆਪਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਲਹਿਆ

Ghatt Ghatt Vasee Ap Viralai Kinai Lehia ||

In each and every heart, He Himself dwells, but how rare is that person who realizes this.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੩੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਸਮਾਨਿਆ

Jal Thhal Meheeal Poor Pooran Keett Hasath Samania ||

The Lord is permeating and pervading the water, the land and the sky; He is contained in the ant and the elephant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਧਿ ਸੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨਿਆ

Adh Anthae Madhh Soee Gur Prasadhee Jania ||

In the beginning, in the middle and in the end, He exists. By Guru's Grace, He is known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਲਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਜਨਿ ਕਹਿਆ

Breham Pasaria Breham Leela Govindh Gun Nidhh Jan Kehia ||

God created the expanse of the universe, God created the play of the world. His humble servants call Him the Lord of the Universe, the treasure of virtue.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥੩॥

Simar Suamee Antharajamee Har Eaek Naanak Rav Rehia ||3||

Meditate in remembrance on the Lord Master, the Searcher of hearts; O Nanak, He is the One, pervading and permeating all. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਰੇ

Dhin Rain Suhavarree Aee Simarath Nam Harae ||

Day and night, become beauteous by remembering the Naam, the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ

Charan Kamal Sang Preeth Kalamal Pap Ttarae ||

In love with the Lord's Lotus Feet, corruption and sin depart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੂਖ ਭੂਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਗਟੁ ਮਗੁ ਦਿਖਾਇਆ

Dhookh Bhookh Dharidhr Nathae Pragatt Mag Dhikhaeia ||

Pain, hunger and poverty run away, and the path is clearly revealed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਮਨਿ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ

Mil Sadhhasangae Nam Rangae Man Lorreedha Paeia ||

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, one is attuned to the Naam, and obtains the desires of the mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹਾ ਸਭਿ ਤਰੇ

Har Dhaekh Dharasan Eishh Punnee Kul Sanbooha Sabh Tharae ||

Beholding the Blessed Vision of the Lord's Darshan, desires are fulfilled; all one's family and relatives are saved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥੪॥੬॥੯॥

Dhinas Rain Anandh Anadhin Simaranth Naanak Har Harae ||4||6||9||

Day and night, he is in bliss, night and day, remembering the Lord in meditation, O Nanak. ||4||6||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੧੮ ਪੰ. ੪੯
Raag Asa Guru Arjan Dev