Raamaa Mai Saadhoo Churun Dhuveejai
ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Kalyan on Page 831
in Section 'Keertan Hoaa Rayn Sabhaaee' of Amrit Keertan Gutka.

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ

Kalian Mehala 4 ||

Kalyaan, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ

Rama Mai Sadhhoo Charan Dhhuveejai ||

O Lord, I wash the feet of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੨
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਕਿਲਬਿਖ ਦਹਨ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ਅੰਤਰਿ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Kilabikh Dhehan Hohi Khin Anthar Maerae Thakur Kirapa Keejai ||1|| Rehao ||

May my sins be burnt away in an instant; O my Lord and Master, please bless me with Your Mercy. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੩
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਰਿ ਠਾਢੇ ਅਤਿ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ

Mangath Jan Dheen Kharae Dhar Thadtae Ath Tharasan Ko Dhan Dheejai ||

The meek and humble beggars stand begging at Your Door. Please be generous and give to those who are yearning.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੪
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜੀਜੈ ॥੧॥

Thrahi Thrahi Saran Prabh Aeae Mo Ko Guramath Nam Dhrirreejai ||1||

Save me, save me, O God - I have come to Your Sanctuary. Please implant the Guru's Teachings, and the Naam within me. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੫
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸਬਲਾ ਨਿਤ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜੂਝੁ ਕਰੀਜੈ

Kam Karodhh Nagar Mehi Sabala Nith Outh Outh Joojh Kareejai ||

Sexual desire and anger are very powerful in the body-village; I rise up to fight the battle against them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੬
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਢਿ ਕਢੀਜੈ ॥੨॥

Angeekar Karahu Rakh Laevahu Gur Poora Kadt Kadteejai ||2||

Please make me Your Own and save me; through the Perfect Guru, I drive them out. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੭
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਸਬਲ ਅਤਿ ਬਿਖਿਆ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਦੀਜੈ

Anthar Agan Sabal Ath Bikhia Hiv Seethal Sabadh Gur Dheejai ||

The powerful fire of corruption is raging violently within; the Word of the Guru's Shabad is the ice water which cools and soothes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੮
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਤਨਿ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਅਧਿਕਾਈ ਰੋਗੁ ਕਾਟੈ ਸੂਖਿ ਸਵੀਜੈ ॥੩॥

Than Man Santh Hoe Adhhikaee Rog Kattai Sookh Saveejai ||3||

My mind and body are calm and tranquil; the disease has been cured, and now I sleep in peace. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੯
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਜਿਉ ਸੂਰਜੁ ਕਿਰਣਿ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਸਭ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ

Jio Sooraj Kiran Ravia Sarab Thaee Sabh Ghatt Ghatt Ram Raveejai ||

As the rays of the sun spread out everywhere, the Lord pervades each and every heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਤੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਪੀਜੈ ॥੪॥

Sadhhoo Sadhh Milae Ras Pavai Thath Nij Ghar Baithia Peejai ||4||

Meeting the Holy Saint, one drinks in the Sublime Essence of the Lord; sitting in the home of your own inner being, drink in the essence. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਜਿਉ ਚਕਵੀ ਦੇਖਿ ਸੂਰੀਜੈ

Jan Ko Preeth Lagee Gur Saethee Jio Chakavee Dhaekh Sooreejai ||

The humble being is in love with the Guru, like the chakvi bird which loves to see the sun.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਰੈਨਿ ਸਭ ਨਿਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੫॥

Nirakhath Nirakhath Rain Sabh Nirakhee Mukh Kadtai Anmrith Peejai ||5||

She watches, and keeps on watching all through the night; and when the sun shows its face, she drinks in the Amrit. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਹਿ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ

Sakath Suan Keheeahi Bahu Lobhee Bahu Dhuramath Mail Bhareejai ||

The faithless cynic is said to be very greedy - he is a dog. He is overflowing with the filth and pollution of evil-mindedness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਵਿਸਾਹੁ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥੬॥

Apan Suae Karehi Bahu Batha Thina Ka Visahu Kia Keejai ||6||

He talks excessively about his own interests. How can he be trusted? ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕਾਢਿ ਕਢੀਜੈ

Sadhhoo Sadhh Saran Mil Sangath Jith Har Ras Kadt Kadteejai ||

I have sought the Sanctuary of the Saadh Sangat, the Company of the Holy; I have found the Sublime Essence of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਹਿ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆ ਮੁਖਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰਿ ਦੀਜੈ ॥੭॥

Paroupakar Bolehi Bahu Guneea Mukh Santh Bhagath Har Dheejai ||7||

They do good deeds for others, and speak of the Lord's many Glorious Virtues; please bless me to meet these Saints, these devotees of the Lord. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤਿ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਰਖਿ ਲੀਜੈ

Thoo Agam Dhaeial Dhaeia Path Dhatha Sabh Dhaeia Dhhar Rakh Leejai ||

You are the Inaccessible Lord, Kind and Compassionate, the Great Giver; please shower us with Your Mercy, and save us.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Kalyan Guru Ram Das


ਸਰਬ ਜੀਅ ਜਗਜੀਵਨੁ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥੫॥

Sarab Jeea Jagajeevan Eaeko Naanak Prathipal Kareejai ||8||5||

You are the Life of all the beings of the world; please cherish and sustain Nanak. ||8||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Kalyan Guru Ram Das