Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 643 of 2820

ਤੀਰ ਨਦੀ ਸੋਊ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਜੋਊ ਉਨ ਕੇ ਮਨ ਭੀਤਰ ਭਾਵੈ

Teera Nadee Soaoo Gaavata Geet Joaoo Auna Ke Man Bheetr Bhaavai ॥

They are singing their favourite songs

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨੈਨ ਨਛਤ੍ਰ ਪਸਾਰਿ ਪਿਖੈ ਸੁਰ ਦੇਵ ਬਧੂ ਮਿਲਿ ਦੇਖਨਿ ਆਵੈ ॥੫੨੫॥

Nain Nachhatar Pasaari Pikhi Sur Dev Badhoo Mili Dekhni Aavai ॥525॥

The stars of the sky are gazing their splendour with wide-open eyes the wives of the gods are also coming to see them.525.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੰਡਲ ਰਾਸ ਬਚਿਤ੍ਰ ਮਹਾ ਸਮ ਜੇ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਰਚਿਯੋ ਹੈ

Maandala Raasa Bachitar Mahaa Sama Je Hari Kee Bhagavaan Rachiyo Hai ॥

That arena of amorous play is wonderful, where Lord Krishna danced

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹੀ ਕੇ ਬੀਚ ਕਹੈ ਕਬਿ ਇਉ ਰਸ ਕੰਚਨ ਕੀ ਸਮਤੁਲਿ ਮਚਿਯੋ ਹੈ

Taahee Ke Beecha Kahai Kabi Eiau Rasa Kaanchan Kee Samatuli Machiyo Hai ॥

In that arena, the gathering splendid like gold, has raised a tumult regarding the amorous play

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਸੀ ਬਨਾਇਬੇ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਨੀ ਕਰਿ ਕੈ ਜੁਗ ਕੋਟਿ ਪਚਿਯੋ ਹੈ

Taa See Banaaeibe Ko Barhamaa Na Banee Kari Kai Juga Kotti Pachiyo Hai ॥

Such a wonderful arena, even Brahma cannot create with his efforts for millions of ages

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੰਚਨ ਕੇ ਤਨਿ ਗੋਪਨਿ ਕੋ ਤਿਹ ਮਧਿ ਮਨੀ ਮਨ ਤੁਲਿ ਗਚਿਯੋ ਹੈ ॥੫੨੬॥

Kaanchan Ke Tani Gopani Ko Tih Madhi Manee Man Tuli Gachiyo Hai ॥526॥

The bodies of gopis are like gold and their minds seem splendid like pearls.526.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਲ ਮੈ ਸਫਰੀ ਜਿਮ ਕੇਲ ਕਰੈ ਤਿਮ ਗ੍ਵਾਰਨਿਯਾ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਗਿ ਡੋਲੈ

Jala Mai Sapharee Jima Kela Kari Tima Gavaaraniyaa Hari Ke Saangi Dolai ॥

Just as the fish moves in the water, in the same manner, the gopis are roaming with Krishna

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਉ ਜਨ ਫਾਗ ਕੋ ਖੇਲਤ ਹੈ ਤਿਹ ਭਾਂਤਿ ਹੀ ਕਾਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਕਲੋਲੈ

Jiau Jan Phaaga Ko Khelta Hai Tih Bhaanti Hee Kaanha Ke Saatha Kalolai ॥

Just as the people play Holi fearlessly in the same manner the gopis are flirting with Krishna

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਕਿਲਕਾ ਜਿਮ ਬੋਲਤ ਹੈ ਤਿਮ ਗਾਵਤ ਤਾ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੈ

Kokilakaa Jima Bolata Hai Tima Gaavata Taa Kee Baraabar Bolai ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਯਾਮ ਕਹੈ ਸਭ ਗ੍ਵਾਰਨਿਯਾ ਇਹ ਭਾਤਨ ਸੋ ਰਸ ਕਾਨ੍ਹਿ ਨਿਚੋਲੈ ॥੫੨੭॥

Saiaam Kahai Sabha Gavaaraniyaa Eih Bhaatan So Rasa Kaanih Nicholai ॥527॥

They are all warbling like a nightingale and are quaffing the Krishna-nectar.527.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਸ ਕੀ ਚਰਚਾ ਤਿਨ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰੀ ਹਿਤ ਸੋ ਕਛੂ ਕਮ ਕੈ

Rasa Kee Charchaa Tin So Bhagavaan Karee Hita So Na Kachhoo Kama Kai ॥

Lord Krishna held free discussion with them regarding amorous pleasure

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਕਹਿਯੋ ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ ਕਹੈ ਤੁਮਰੇ ਮਾਹਿ ਖੇਲ ਬਨਿਓ ਹਮ ਕੈ

Eih Bhaanti Kahiyo Kabi Saiaam Kahai Tumare Maahi Khel Baniao Hama Kai ॥

The poet says that Krishna said to the gopis, “I have just become like a play for you”

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀਯੋ ਹਸਿ ਕੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭਾ ਸੁਭ ਦੰਤਨ ਯੌ ਦਮਕੈ

Kahi Kai Eih Baata Deeyo Hasi Kai Su Parbhaa Subha Daantan You Damakai ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਨੁ ਦਿਉਸ ਭਲੇ ਰੁਤਿ ਸਾਵਨ ਕੀ ਅਤਿ ਅਭ੍ਰਨ ਮੈ ਚਪਲਾ ਚਮਕੈ ॥੫੨੮॥

Janu Diaus Bhale Ruti Saavan Kee Ati Abharn Mai Chapalaa Chamakai ॥528॥

Saying this, Krishna laughed and his teeth glistened like the flash of lightning in clouds in the month of Sawan.528.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਹੋ ਲਲਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹੈ ਸਭ ਗ੍ਵਾਰਨਿਯਾ ਅਤਿ ਮੈਨ ਭਰੀ

Aaiho Lalaa Naanda Laala Kahai Sabha Gavaaraniyaa Ati Main Bharee ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਆਵਹੁ ਖੇਲ ਕਰੋ ਕਛੂ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸੰਕ ਕਰੀ

Hamare Saanga Aavahu Khel Karo Na Kachhoo Man Bheetr Saanka Karee ॥

The lustful gopis call Krishna and say, “Krishna! Come and play (sex) with us without hesitation

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨੈਨ ਨਚਾਇ ਕਛੂ ਮੁਸਕਾਇ ਕੈ ਭਉਹ ਦੁਊ ਕਰਿ ਟੇਢਿ ਧਰੀ

Nain Nachaaei Kachhoo Muskaaei Kai Bhauha Duaoo Kari Ttedhi Dharee ॥

They are causing their eyes to dance, they are tilting their eyebrows

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਨ ਯੌ ਉਪਜੀ ਉਪਮਾ ਰਸ ਕੀ ਮਨੋ ਕਾਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਠਹਿ ਫਾਸਿ ਡਰੀ ॥੫੨੯॥

Man You Aupajee Aupamaa Rasa Kee Mano Kaanha Ke Kaantthahi Phaasi Daree ॥529॥

It seems that the nose of attachment has fallen on the neck of Krishna.529.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੨੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੇਲਤ ਗ੍ਵਾਰਿਨ ਮਧਿ ਸੋਊ ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ ਕਹੈ ਹਰਿ ਜੂ ਛਬਿ ਵਾਰੋ

Khelta Gavaarin Madhi Soaoo Kabi Saiaam Kahai Hari Joo Chhabi Vaaro ॥

I am a sacrifice on the beautiful spectacle of Krishna playing amongst gopis (the poet says)

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੇਲਤ ਹੈ ਸੋਊ ਮੈਨ ਭਰੀ ਇਨ ਹੂੰ ਪਰ ਮਾਨਹੁ ਚੇਟਕ ਡਾਰੋ

Khelta Hai Soaoo Main Bharee Ein Hooaan Par Maanhu Chettaka Daaro ॥

Full of lust, they are playing in the manner of one under magical charms

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰ ਨਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮਿ ਬਿਖੈ ਅਤਿ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭਾਂਤਿ ਅਖਾਰੋ

Teera Nadee Brija Bhoomi Bikhi Ati Hota Hai Suaandar Bhaanti Akhaaro ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੀਝ ਰਹੈ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਕੇ ਸਭੈ ਜਨ ਰੀਝ ਰਹਿਯੋ ਸੁਰ ਮੰਡਲ ਸਾਰੋ ॥੫੩੦॥

Reejha Rahai Prithamee Ke Sabhai Jan Reejha Rahiyo Sur Maandala Saaro ॥530॥

In the land of Braja and on the bank of the river, this beautiful arena has been formed and on seeing it, the dwellers of the earth and the whole sphere of gods is getting pleased.530.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਾਵਤ ਏਕ ਨਚੈ ਇਕ ਗ੍ਵਾਰਨਿ ਤਾਰਿਨ ਕਿੰਕਨ ਕੀ ਧੁਨਿ ਬਾਜੈ

Gaavata Eeka Nachai Eika Gavaarani Taarin Kiaankan Kee Dhuni Baajai ॥

Some gopi is dancing, someone is singing, someone is playing on a stringed musical instrument and someone is playing on the flute

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਤ ਬੀਚ ਮ੍ਰਿਗੀ ਹਰਿ ਤਿਉ ਗਨ ਗ੍ਵਾਰਿਨ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੈ

Jiau Mriga Raajata Beecha Mrigee Hari Tiau Gan Gavaarin Beecha Biraajai ॥

Just as a deer looks elegant amongst the does, in the same manner Krishna is there amongst the gopis

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੫੩੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ